Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 1. Актуальні проблеми земельного права України (1 год)Поняття ''земля'' i ''земельна дiлянка'' та їх спiввiдношення. Поділ земель на категорії. Реалiзацiя принципу цiльового використання земель. Правовий режим земельних ділянок, віднесених до декiлькох категорiй земель.Проблеми змiсту прав на землю. Реалiзацiя норми ''власнiсть зобов'язує''. Проблеми дублювання та колiзiї повноважень органів управління в сфері використання та охорони земель. Проблеми органiзації та ведення державного земельного кадастру. Проблеми квалiфiкацiї деяких видів земельних правопорушень (самовільне зайняття земельної ділянки, псування та забруднення земель та iн). Особливості правового режиму окремих категорій земель.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Земельна ділянка як об’єкт права.

2. Реалiзацiя принципу використання земель за цільовим призначенням та його альтернативи.

3. Проблеми квалiфiкацiї земельних правопорушень.

4. Проблеми використання земельних ділянок на титулах, не передбачених чинним ЗК України.

5. Проблеми органiзацiйного забезпечення управління в сфері використання та охорони земель.

6. Нормування та стандартизація як функція управління.

7. Зонування земель як альтернатива поділу земель на категорії.

8. Обмеження та обтяження у використанні земель.

Рекомендована література:

Основні джерела: 28, 29, 159, 171. 172, 173, 314

Додаткові джерела: 62, 134, 167, 168, 189, 189, 196, 236, 252, 263, 265, 288, 450, 461, 505, 506

Нормативно-правові акти: 1, 21, 70, 75, 76, 109, 176, 178, 186, 207, 225, 254-261, 265, 279

 

 

Тема 9. Актуальні проблеми водного права України (6год.)

 

Лекція 1. Актуальні проблеми водного права України (2год.)

Поняття вод та водного об’єкта. Спiввiдношення правового режиму вод, водного об’єкта та земельної ділянки водного об’єкта.

Особливості та спiввiдношення використання вод та водокористування.

Особливості правового регулювання використання водних об’єктів для різних потреб.

Спiввiдношення правового режиму підземних вод та надр. Правові аспекти охорони вод.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми водного права України (2год.)

1. Правовий режим вод, водного об’єкта та земельної ділянки водного фонду. Спiввiдношення правового режиму підземних вод та надр.

2. Проблеми правосуб'єктностi водокористувачів.

3. Проблеми загального водокористування.

4. Проблеми управління в сфері використання та охорони вод та водних об’єктів.

5. Правові проблеми охорони вод.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Проблеми правового регулювання використання дна водойм.

2. Використання водних об’єктів, віднесених до особливо охоронюваних, а так само розташованих в межах територій, що підлягають особливій охороні.3. Проблеми правового режиму акваторій водних об’єктів.

4. Охорона вод від забруднення та засмічення: обмеження у використанні вод та земель водного фонду.

5. Проблеми квалiфiкацiї порушень водного законодавства.

 

Рекомендована література:

Основні джерела:

Додаткові джерела: 93, 111, 126, 191, 192, 193, 214, 220. 223, 283, 303, 327, 359, 382, 416, 423, 468, 469, 485

Нормативно-правові акти: 1, 21, 9, 39, 49, 92, 111, 126, 127, 129. 139, 141, 162, 180, 195, 199, 291, 306.

 

 

Тема 10. Актуальні проблеми лісового права України (6год.)

 

Лекція 1. Актуальні проблеми лісового права України (2год.)

Актуальні проблеми формування лісового права України як самостійної галузі права, його місце в системі екологічного права України. Доктринальні підходи до визначення предмету лісового права України. Співвідношення понять "ліс", "лісові землі", "земельна лісова ділянка", "землі лісогосподарського призначення". Проблеми реалізації права загального та спеціального лісокористування. Вдосконалення системи управління в сфері лісокористування. Проблеми кваліфікації лісових правопорушень. Формування інституту юридичної відповідальності за лісові правопорушення.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми лісового права України (2год.)

1. Проблеми об’єктно-суб’єктного складу лісових правовідносин та їх змісту.

2. Проблеми правової регламентації лісових правовідносин.

3. Тектоекологічні проблеми лісової галузі України.

4. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в сфері використання та охорони лісів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Співвідношення понять "ліс", "лісові землі", "земельна лісова ділянка", "землі лісогосподарського призначення".

2. Проблеми реалізації права загального лісокористування.

3. Правова регламентація обмежень прав суб’єктів права спеціального лісокористування.

Рекомендована література:

Основні джерела: 90, 127, 128, 264, 267

Додаткові джерела: 133, 225, 266, 417, 418, 495, 496, 497

Нормативно-правові акти: 1, 4, 21, 69, 114, 120, 121, 140, 170, 196, 198, 329.

 

Тема 12. Актуальні проблеми фауністичного права України (8 год.)

 

Лекція 1. Актуальні проблеми фауністичного права України (2год.)

Науково-теоретичні проблеми формування предмету фауністичного права України.

Правові проблеми управління та регулювання в сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

Проблеми правового регулювання використання тваринного світу в Україні.

Правові проблеми окремих видів спеціального використання тваринного світу.

Проблеми правового регулювання охорони, відтворення та використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

Правові проблеми відповідальності за порушення законодавства у сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми фауністичного права України (2год.)

1. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів фауністичного права України як інституту екологічного права України.

2. Правові проблеми державного та самоврядного управління в сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

3. Проблеми правового регулювання окремих видів спеціального використання тваринного світу в Україні та встановлення і стягнення плати за вказане використання.

4. Правові проблеми охорони та вітворення видів фауни, занесених до Червоної книги України.

5. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за порушення фауністичного законодавства України.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Проблеми співвідношення правового регулювання використання, охорони та відтворення об’єктів тваринного світу та правового регулювання тваринництва в Україні.

2. Правові проблеми ведення мисливського господарства та здійснення рибальства в Україні.

3. Проблеми громадського управління в сфері охорони та відтворення об’єктів тваринного світу.

4. Співвідношення фауністичного законодавства України із нормами міжнародних нормативно-правових актів у сфері використання, охорони та відтворення об’єктів тваринного світу.

Рекомендована література:

Основні джерела: 152, 153, 154, 155

Додаткові джерела: 131, 327, 377, 412, 416, 423, 443

Нормативно-правові акти: 1, 7, 11, 12, 15, 21, 130, 140, 181, 205, 302, 313.

 

 

Тема 12. Актуальні проблеми гірничого права України (6год.)

 

Лекція 1. Актуальні проблеми гірничого права України (2год.)

Актуальні проблеми формування гірничого права України як самостійної галузі права, науки, навчальної дисципліни.

Еколого-правова концепція кодифікації законодавства про надра.

Проблеми організаційно-інституційного забезпечення розвитку гірничодобувної галузі України.

Еколого-правові проблеми використання та охорони надр в сучасних умовах державотворення.

Проблеми забезпечення додержання законності в гірничодобувній галузі України.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми гірничого права України (2год.)

1. Сучасні підходи до формування гірничого права України. Надроправо vs гірниче право.

2. Проблеми об’єктно-суб’єктного складу гірничих правовідносин та їх змісту.

3. Проблеми правової регламентації гірничих правовідносин.

4. Тектоекологічні проблеми гірничодобувної галузі України.

5.Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в сфері надрокористування.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розвиток наукової думки про право надрокористування.

2. Проблеми правового регулювання відносин власності на надра.

3. Сучасний зміст права надрокористування та його ознаки.

4. Поняття та зміст правового забезпечення безпеки надрокористування.

5. Суть правового забезпечення раціонального використання і охорони надр.

6. Особливості юридичної відповідальності в сфері використання надр.

7. Юридична відповідальність за порушення норм гірничого законодавства.

Рекомендована література:

Основні джерела: 151, 200, 201, 305

Додаткові джерела: 39, 146, 147, 148, 149, 202, 206, 322, 323, 344, 437. 455

Нормативно-правові акти: 1, 3, 11, 21, 68, 187, 200, 313.

Тема 13. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (8 год.)

Лекція 1. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (2год.)

Науково-теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права. Проблеми розвитку атмосфероохоронного законодавства в руслі імплементації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Проблеми правового забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з питань охорони атмосферного повітря, озонового шару та запобігання змінам клімату.

Проблеми інституційного забезпечення охорони атмосферного повітря. Проблеми правового і структурно-функціонального забезпечення стандартизації та нормування у сфері охорони атмосферного повітря. Правові проблеми вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони та використання атмосферного повітря, регулювання впливу на погоду і клімат та забезпечення екологічної безпеки в господарській діяльності.Правові проблеми державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря. Правові проблеми контролю й нагляду у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування економіко-правового механізму в галузі охорони атмосферного повітря і забезпечення заходів із запобігання змінам клімату. Перспективи розвитку правових засад екологічного страхування, екологічного аудиту та екологічного стимулювання у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря. Проблеми систематизації правопорушень, пов’язаних із негативним впливом на атмосферне повітря та клімат.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...