Главная Обратная связь

Дисциплины:


Метод окремих значень аргументу. 12 страница 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

Варіант 22.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

12. .

 

Варіант 23.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

Варіант 24.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

 

Варіант 25.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

Варіант 26.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

Варіант 27.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

Варіант 28.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

 

Варіант 29.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

 

12. .

 

 

Варіант 30.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4. .

 

5. .

 

6. .

 

7. .

 

8. .

 

9. .

 

10. .

 

11. .

12. .

 ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. – К: А.С.К., 2006. – 648 с.

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчесления : в 2 т. – М: Интеграл-Пресс, 2004. – Т 1. – 416 с.; Т 2. – 529 с. 2003.

3. Щипачев В.С. Высшая математика. – М: Высшая школа, 1990. – 480 с.4. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. / Под ред. Б.П. Демидовича. – М.: Наука, – 1966. – 472 с.

5. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко Е.С. Сборник задач по математике. М.: Высшая школа, – 1999. – 495 с.

6. Сборник задач по математике для втузов: В 2 ч./ Под ред. А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича. – М: Наука, 1981. – Ч 1 – 464 с.; 1986. – Ч 2. – 368 с.

7. Герасимчук В.С., Васильченко Г.С.. Кравцов В.І. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Визначений, невизначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі. Навч. посіб. – К: Книги України ЛТД, 2010. – 470 с.

8. Каплан И.А. Пустынников В.И. Практикум по высшей математике в 2 томах. Том 2. Учебное пособие. М: ЭКСМО, 2006. – 511 с.

9. Лунгу Г.Н., Письменный Д.Т., Федин С.Н., Шевченко Ю.А. Сборник задач по высшей математике. 1 курс. – Москва, Айрис-Пресс, 2008. – 575 с.

 


Навчальне видання

 

 

Ярхо Тетяна Олександрівна

Ємел’янова Тетяна Вікторівна

Небратенко Олег В’ячеславович

Фастовська Тамара Борисівна

 

 

ПРАКТИКУМ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ.

НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

 

Навчально-методичний порадник

Відповідальний за випуск І. І. Мороз

 

В авторській редакції

 

Комп’ютерна верстка О. В. Веретільника

Дизайн обкладинки О. В. Веретільника

 

План 2011 р. Поз. 4.

Підписано до друку .2011 р. Формат 60´84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr . Віддруковано на ризографі.

Ум. друк. арк. 11.2. Обл.-вид. арк. 12.0.

Зам. № /10. Наклад пр. Ціна договірна.

Видавництво

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Видавництво ХНАДУ, 61002, Харків-МСП, вул. Петровського, 25.

Тел. /факс: (057)700-38-72; 707-37-03, e-mail: rio@khadi.kharkov.ua

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення

та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції, серія ДК №897 від 17.04 2002 р.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...