Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функції економічної теорії та методи пізнання економічних процесівЕк-на теорія – це сусп-на наука, яка вивчає закони розвитку ек-них систем, д-сть ек-них суб’єктів, спрямовану на ефективне госп-ня в умовах обмежених р-сів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

У процесі становлення і розвитку ек-ної теорії як науки були сформульовані і її основні ф-ії: пізнавальна, методологічна, практична, світоглядна, виховна,ідеологічна.

Пізнавальна ф-ія реалізується через дослідження сутності ек-них явищ і процесів. Розкриваючи і формулюючи ек-ні категорії і закони, ек-на теорія тим самим збагачує знання людей, примножує інтелектуальний потенціал сусп-ва, розширює науковий світогляд людей, сприяє науковому передбаченню екон розвитку суп-ва.

Методологічна ф-ція полягає в тому, що ек-на теорія виступає теоретико-методологічною базою для цілої с-ми ек-них наук, оскільки розкриває основоположні базові поняття, ек-ні закони, категорії, п-пи госп-ня, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської д-сті.

Практична ф-ія зводиться до наукового обґрунтування ек-ної п-ки д-ви, розробки рекомендацій щодо застосування п-пів і методів рац-ого госп-ня.

Світогляднна і ідеологічна ф-ції покликані формувати новий тип політекон мислення, насамперед у керівників різних ланок уряду.

Виховна ф-ція – полягає у формуванні у громадян ек-ної к-ри, логіки сучасного ринкового ек-ного мислення, аналітичних здібностей, які забезпеч уявлення про функц-ня ек-ки на нац-ому і загальносвітовому рівнях і дають їм можливість виробити розумну господарську поведінку в умовах ринкової с-ми.

Метод екон теорії – система теорем підходів, прийомів,за допомогою яких пізнають екон закони і механізми їх дії.

Існують 2 форми пізнання екон законів: емпірична(використання екон законів інтуїтивно,несвідомо) і наукова(шляхом вивчення матеріалів).

В політекономії теоретичні методи полягають головним чином в абстрактних висновках, у висуненні та перевірці гіпотез, гіпотетичному моделюванні економічних процесів. Широко використвується метод абстрагування: відсторонення від другорядних, неістотніх сторін досліджуваного явища з метою виділення першочергових глибинних якостей, що розкривають його сутність.

Шляхом методу абстракції формуються економічні закони та категорії. Кращим засобом перевірки висунутих гіпотез, сконструйованих моделей є експерименти, тобто відтворення відповідних процесів в лабораторних умовах. В політекономії лабораторні експерименти неможливі, а економічні експерименти досить обмежені. Але в якійсь мірі це компенсується широкими масштабами теоретичних дискусій вчених-економістів, які ведуться в печаті, на конференціях, симпозіумах, а також методом єдності логічного та історисного. При вивченні фактів, висуненні та перевірці гіпотез використовуються методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Аналіз – розложення, розчленування досліджуваного об’єкту на складові частини. Синтез – вивчення предмету в єдності та взаємодії всіх його складових частин, його системної цілісності.

Індукція – конструювання узагальнених висновків, теоретичних результатів, економічних законів на основі емпіричних спостережень великої кількості досліджуваних явищ.

Дедукція – протилежний рух дослідницької думки від загальних наукових висновків до окремих явищ з метою: 1) наукової оцінки; 2) поглиблення, уточнення, повишення якості спільних наукових висновків, законів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...