Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економічний зміст і суть ціниВажливою складовою функціонування ринкового механізму є ціна і ціноутворення.

Ціна – об’єктивне відношення між виробниками і споживачами, яке не залежать від волі і бажання кожного з них зокрема.

Ціна як екон категорія пройшла довгий і складний шлях становлення і утвердження, який вивчали багато науковців-економістів, таких як Кене, Сей, Сміт, Рікардо, Маршалл, Маркс…

Класифікація цін:

1. За територіальним критерієм:

- Регіональні -світові

2. За обсягом продаж:

-оптові -роздрібні

3. За ступенем свободи їх встановлення:

-вільні –договірні –регульовані

До найважливіших економічних важелів підвищення ефективності виробництва відносять ціну, котра надає безпосередній вплив на виробництво, розподіл, обмін і споживання.
Ціна відображає грошовий вираз вартості, це – економічна категорія, яка дозволяє побічно вимірити величину витраченого на виробництво товару суспільно необхідного робочого часу.
В умовах товарного виробництва ціна виступає зв’язковою ланкою між виробником і споживачем, механізмом забезпечення рівноваги поміж попитом і пропозицією, а таким чином, ціни і вартості.
З допомогою цін порівнюють витрати і результати господарської діяльності підприємства, економічно обґрунтовують найбільш вигідні варіанти капіталовкладень, стимулюють виробництво і споживання, а також якість продукції.

Функції цін:

Облікова, розподільча, стимулююча, регулююча.
Фактори зниження цін
• зростання виробництва;• НТП;
• ріст продуктивності праці;• зниження витрат;
• конкуренція; • зниження податків;
• розвиток прямих зв'язків;
Фактори росту цін:
• спад виробництва і монополізм підприємств;
• збільшення маси грошей , у звертанні;
• збільшення заробітної плати;
• нестабільність економічної ситуації;
• низька ефективність використання капіталу;
• ажіотажний попит.

Політика цін є одним з найважливіших напрямів госп діяльності фірм.

Цінова політика – вироблення фірмою цілей і визначення сукупності екон і інших заходів щодо формування цін на сввою продукцію з метою досягнення максимізації прибутку.

28.(29.)Прибуток, його маса і норма. Фактори,які впливають на норму прибутку.(Прибуток на капітал, що його визначають. Норма прибутку.)

Важливим показником,що характеризує кінцеві результати діяльності підприємств, є прибуток.

Прибуток – це різниця між валовим доходом фірми і загальними витратами даної фірми.

Екон природа прибутку – перетворена форма чистого доходу.

Джерела прибутку:

-Отримання прибутку за рахунок монопольного становища фірми.

-Пов’язане з безпосереднім виробництвом і підприємницькою діяльністю.

-Випливає їз інноваційної діяльності фірми.Функції прибутку: оцінна - прибуток

виступає критерієм ефективності діяльності фірми ; розподільча – джерело наповнення бюджету; стимулююча - прибуток виступає рушієм ек розвитку, інновацій, інвестицій.

Для фірми важливе значення має кількісне значення прибутку.

Види прибутку:.

*розрахунковий – різниця між сукупним доходом і витратами фірми.

*нормальний - прибуток,який міг би бути отриманий,якби капітал був використан інакше

*економ – виручка за мінусом зовн і внут витрат

Маса прибутку:

загальна величина прибутку , одержуваний компанією, фірмою за визначений період часу за результатами діяльності в цілому або за результатами окремої угоди .

Вигідність інвестованого капіталу вимірюється нормою прибутку (рентабельністю)

Норма прибутку обчислюється за формулою:

 

- норма прибутку R- прибуток К-аванс капітал

Існують кілька факторів що впливають на норми прибутку:

1)обсяг в-ва і ціна реалізації продукції

2) зниження витрат в-ва (основний) .

3) ек політика держави.

4) зниження ціни на ек ресерси

5) досягнення науки і техніки, так як вони впроваджують досконалі засоби в-ва і кваліфіковані робочі сили.

6)швидкість обороту капіталу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...