Главная Обратная связь

Дисциплины:


Контроль засвоєння теми, завдання критерії успішності 

Контроль засвоєння теми можна провести у вигляді опитування. Для цього можна задати наступні запитання:

- Що таке світове господарство?

- Які показники визначають рівень економічного розвитку країни?

- Які фактори міжнародного географічного поділу праці?

- Які принципи міжнародного географічного поділу праці?

- Що таке міжнародна економічна інтеграція?

Також можна провести невелику письмову самостійну роботу. вона буде заклечатись в тому, що всі учні клусу будуть поділені на два варіанти, для кожного варіанта буду своє завдання.

Запитання для першого варіанту:

1.Що таке світове господарство?

2. Які принципи міжнародного географічного поділу праці?

Запитання для другого варіанту:

1. Дайте визначення поняттю міжнародний поділ праці.

2. Які фактори міжнародного географічного поділу праці?

Педагогічний контроль при вивченні економіки – це виявлення, встановлення тобто оцінка знань учнів або студентів, тобто вивченого матеріалу, виявлення успіхів у навчанні програми економічної дисципліни, в знаннях, вміннях і навичках окремих учнів та всієї групи, внесення в процес навчання економічних дисциплін необхідних корективів для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації. Контроль при вивченні економічних дисциплін сприяє:

· Виявленню успішності навчання кожного згідно з навчальною програмою з економіки;

· Розкриттю причин слабкого засвоєння тих, хто навчається окремих частин викладеного матеріалу;

· Застосуванню раціональних заходів для ліквідації недоліків у процесі вивчення економічних наук у робото як учнів, так і викладачів

Основні елементи контролю:

1. перевірка, тобто виявлення знань, умінь, навичок;

2. оцінка – вимірювання знань, умінь, навичок (ЗУН)

3. облік – фіксація результатів вимірювання у вигляді оцінок, балів, рейтингу

Контроль знань учня здійснюється за наступними критеріями:

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий Учень (учениця) з допомогою вчителя впізнає економічні явища побутового рівня, однослівно відповідає на конкретні питання “так” чи “ні”, його навчальна діяльність на уроках потребує постійної консультації і контролю з боку вчителя
Учень (учениця) з допомогою вчителя розпізнає одне із кількох запропонованих явищ, символів, понять побутового рівня, формул, виділивши їх серед інших, однослівно їх називає; відтворює деякі факти побутового рівня; із допомогою вчителя вміє використати знання з математики для розв'язку найпростіших побутових розрахункових завдань
Учень (учениця) з допомогою вчителя однослівно відповідає на питання, відтворює незначну частку теми в тому вигляді і в тій послідовності, в якій вона була представлена на попередньому уроці; вміє при постійному контролі і допомозі вчителя виконати розрахункові в одну дію задачі побутового рівня; в тестових завданнях співвіднести категорії, явища та їх властивості
ІІ. Середній Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює словами, близькими до тексту підручника, означення економічних термінів, правил, законів; частково відтворює текст підручника, у процесі відповіді допускає окремі видозміни навчальної інформації, ілюструючи відповідь прикладами, що наводив вчитель; вміє виконати задачу в одну дію за відомою формулою і усно її пояснити; правильно обрати і використати необхідні математичні формули
Учень (учениця) з допомогою вчителя дає правильне визначення окремих економічних понять, правил, законів; словесно описує економічні явища, вказує на деякі їх властивості; відтворює всю тему або її основну частину, ілюструючи відповідь власними прикладами; учень (учениця) вміє правильно виконати завдання в одну дію, оформлюючи її без висновків; за інструкцією і з допомогою вчителя намагається розв”язати обчислювальні або графічні задачі у дві дії з простим обґрунтуванням результату
Учень (учениця) відтворює тему відповідно до її викладу в підручнику, ілюструючи власними прикладами; розкриває суть економічних понять, формул, законів, допускаючи у відповідях незначні неточності; намагається співвіднести економічні явища з їх характеристиками застосовувати окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висновок); вміє правильно розв'язувати задачі на дві дії, при потребі звертаючись за консультацією до вчителя, робить правильні висновки; може здійснити частковий аналіз і порівняння економічних явищ побутового рівня; прийняти рішення щодо власних економічних інтересів і обгрунтувати його
ІІІ. Достатній Учень (учениця) без помилок відтворює зміст теми, наводячи власні приклади; правильно розкриває суть економічних понять, формул, законів; вміє самостійно розв'язувати типові економічні графічні і розрахункові задачі в одну - дві дії та вирішувати якісні економічні завдання: робить аналіз, порівняння, висновки, при потребі звертаючись до вчителя; користується математичними знаннями для розв'язання економічних задач
Учень (учениця) володіє навчальною інформацією, яку вміє аналізувати, узагальнювати і систематизувати; аргументовано відповідає на поставлені питання і намагається відстояти свою точку зору; вміє користуватися економічними законами для розв'язування задач; будувати і читати графіки; відбирати необхідну додаткову інформацію для розв'язування типових завдань; аргументовано, посилаючись на закони, правила, формули, пояснювати деякі економічні процеси, що відбуваються в особистому житті та житті родини
Учень (учениця) вільно володіє навчальним матеріалом, наводить аргументи на підтвердження своїх думок; може з допомогою вчителя відповідати на питання, що потребують знання кількох тем; вміє самостійно розв'язувати типові завдання, виправляти допущені помилки; використовувати різні джерела інформації, користуватися статистичним матеріалом; знаходити і висвітлювати практичне значення економічних знань для окремої особи, родини
ІV. Високий Учень (учениця) вільно володіє темою, має ґрунтовні економічні знання; відповідає на питання, що потребують знання кількох тем; оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; судження його логічні і достатньо обгрунтовані; узагальнює і систематизує матеріал в межах навчальної теми; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; ілюструє свою відповідь схемами, графіками, прикладами з життя; проводить самоперевірку виконаної роботи; може з найпростішим обґрунтуванням пояснити розв'язування завдань підвищеного (комбінованого) рівня
Учень (учениця) має системні знання з економіки; вміє керуватися економічними законами, які впливають на прийняття рішень, прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень; прогнозувати поведінку окремих людей, груп населення в різних типах економічних систем; знаходити оригінальні (нестандартні) підходи до розв'язання економічних проблем і завдань; порівнювати економічні умови в різних країнах, регіонах; пояснювати розв'язок завдань підвищеного або комбінованого рівня
Учень (учениця) глибоко розуміє економічні закони і категорії в межах навчальної програми; подає ідеї згідно вивченого матеріалу, робить творчо обґрунтовані висновки; визначає порядок особистої навчальної діяльності, самостійно оцінює її результати; вміє сформулювати економічну проблему і запропонувати шляхи її вирішення; вести дискусію з конкретного питання; розв'язувати і пояснювати розв'язки задач високого рівня складності; аналізувати економічні і соціальні явища, користуючись відповідними документами (законами, постановами, указами тощо)

 
Висновок

 

В даній курсовій роботі я спробувала розробити методичну розробку теми «Рівні економічного розвитку та їх відмінності у країнах світу. Принципи і фактори міжнародного географічного поділу праці. Місце і роль країн різних типів у міжнародному поділі праці.»

Метою економічної освіти як одного з базових чинників економічного зростання України, є підготовка ефективного і конкурентоспроможного спеціаліста, здатного легко, за короткий термін адаптуватись до умов виробництва в усіх його видозмінах, готового до виконання багатоаспектних професійних обов’язків та гнучкості у разі їх видозміни, успішного управління подіями.

Здатність вчителя організувати спілкування стала підґрунтям продуктивної діяльності учня. Тому педагогічне спілкування потребує від вчителя спеціальної підготовки не лише для оволодіння технологією взаємодії, а й для набуття морального досвіду, педагогічної мудрості в організації стосунків з учнями, батьками, колегами у різних сферах навчально-виховного процесу. Вчитель має бути особистістю – орієнтованим і відповідати слідкуючим характеристикам:

• він відкритий і доступний для кожного учня, не викликає страху в дітей, даючи можливість їм висловлювати свої думки і почуття, відвертий у своїх поглядах;

• демонструє дітям цілковиту до них довіру, не принижує їхньої гідності;

• щиро цікавиться життям учнів, не байдужий до їхніх проблем, справедливий;

• надає учням реальну допомогу.

Для ефективнішого засвоєння матеріалу на занятті необхідним є використання засобів наочності, а саме підручники, схеми, таблиці, презентації.

Під час засвоєння даної теми потрібно також застосовувати контроль знань. Контроль при вивченні економічних дисциплін сприяє виявленню успішності навчання кожного згідно з навчальною програмою з економіки. Контроль навчальних досягнень має чотири рівні. Під час контролю знань можна виявити найбільш активних і найбільш творчих учнів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...