Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика демократичного режимуЯдром демократії, її засадничою ідеєю є суверенітет народу. Поняття демократії як власті суверенного народу включає:

• народ є єдиним і вищим джерелом влади в країні;

• державна влада лише тоді може вважатися легітимною, коли її формування і існування підтримане народом відповідно до норм права шляхом вільного волевиявлення виборців на вільних виборах;

• народ має безумовне право самостійно вирішувати свою долю, і по найважливіших для доль країни і народу питанням влада, як правило, обов'язково повинна спиратися на явно виражене схвалення народу;

• народ сам вибирає собі представників, має важелі реального впливу на їх діяльність, а також конкретні механізми контролю за діяльністю держави і коректування його діяльності в період між виборами;

• в період виборів і відповідно до норм права народ має безумовне право і реальний механізм зміни влади, а також структурної зміни характеру державній владі;

• в разі явного зловживання влади довірою народ, переростання влади з інструменту реалізації інтересів народу в інструмент тиранення над народом, народ має безумовне право достроково усунути від влади такий уряд.

Другою найважливішою характеристикою демократії є те, що епіцентром такого пристрою суспільства і такого способу організації влади є особа людини, яка визнається найвищою цінністю в країні. Це означає:

• суспільство і народ в цілому розглядаються не як деяка монолітна освіта,що виражає настільки ж монолітну єдину волю, а як сума незалежних індивідів,що відображає суму приватних інтересів окремих осіб;

• признається безумовний пріоритет інтересів особи, тобто пріоритет суми приватних інтересів окремих незалежних індивідів над інтересами держави;

• признається, що всяка особа від народження наділяється певною сумою прав і свобод і перш за все – сумою так званих природних і тому невід'ємних прав і свобод, серед яких основними є право на життя;

• право на особисту свободу, незалежність і недоторканість;

• право на приватну власність [11; c. 74].

Ця теорія природних прав визначає основи буття людини в суспільстві, забезпечуючи у тому числі і право на пошану гідності особи і право на те, аби прожити своє життя в гідних людини умовах; безумовне право жити в своїй країні, на своїй землі, в своєму будинку; нарешті, право на те, аби людина могла створити свою сім'ю і сам зміг виховати своїх дітей.

Оскільки джерелом цих природних і невід'ємних прав і свобод є не суспільство, не держава і навіть не сім'я кожного індивідуума, а сама природа людини, то ці права не лише не можуть бути поставлені під сумнів, обмежені або вилучені у індивіда, але фактично вони вилучаються з ведення суспільства і держави.Окрім цього особа в демократичному суспільстві має і інші багато-чисельні права і свободи(політичні, цивільні, економічні соціальні т.п.), багато хто з яких фактично набуває статусу невід'ємних.

Поняття право людини означає сукупність правових норм взаємин вільних індивідів між собою, а також з державою і суспільством в цілому, що забезпечують можливість діяти на власний вибір і отримувати певні блага для життя.

Права, що забезпечують можливість вибору в поведінці і діяльності людини, складають свободи. Права і свободи людини, як найважливіший елемент демократії, утворюють цілісну систему, з якої не можна вилучити жодну ланку, аби не зруйнувати її.

Права особи діляться на негативні, охороняючи свободу індивіда і включаючи обов'язки суспільства, держави не здійснювати негативних по відношенню до особи дій (довільного арешту, тортур, жорсткого звернення і ін.) і позитивні, такі, що означають обов'язки держави, суспільства надавати індивідові певні блага (право на працю, на освіту, на відпочинок і т. д.).

Крім того, права і свободи підрозділяються на цивільні (особисті), політичні (пов'язані з можливістю участі в політиці), економічні, соціальні, культурні і ін.

Сучасна політико-правова концепція прав і свобод людини закріплена в документах ООН. Один із засадничих таких документів – Загальна Декларація прав людини, прийнята в 1948 р. (свого часу не підписана СРСР і визнана їм в президентство М. Горбачова).

У Декларації розкриваються цивільні і політичні права і свободи, перераховані негативні і позитивні свободи (у тому числі – свобода пересування, совісті, демонстрацій і ін.), розкривається вміст економічних, політичних і культурних прав, включаючи право на життєвий рівень, необхідний для підтримки добробуту і здоров'я і багато що інше.

Загальна Декларація прав людини є частиною міжнародного акту про права. Окрім її ООН були прийняті ряд інших Декларацій і Конвенцій, направлених на захист прав людини і його гідності.

Третя характерна риса всіх сучасних демократичних режимів – плюралізм (від латів. рluralis – множинний), що позначає визнання в суспільно-політичному житті безліч різних взаємозв'язаних і в той же час автономних, соціальних, політичних груп, партій, організацій, ідеї і установки яких знаходяться в постійному зіставленні, змаганні, конкурентній боротьбі. Плюралізм як принцип політичної демократії виступає антиподом монополізму в будь-якій його формі [19; c. 76].

До істотних ознак політичного плюралізму можна віднести:

• множинність і змагальність суб'єктів політики, розділення властей;

• виключення монополії на політичну владу який-небудь одній партії;

• багатопартійність політичної системи;

• різноманіття каналів вираження інтересів, вільний доступ до них для всіх;

• вільна боротьба політичних сил, змагальність еліт, можливість їх зміни;

• альтернативність політичних поглядів в рамках законності.

У нашій країні, як і у всіх країнах тих, що входили до складу СРСР, в процесі демократизації суспільства, після отримання незалежності став розвиватися і реальний політичний плюралізм. Проте цей процес відбувається в дуже складних умовах на всьому пострадянському просторі, де традиції тоталітарної системи ще дуже живучі.

Розглянуті вище три головні сутнісні принципи демократії в значній мірі визначають і її четвертую характерну рису – правовий характер і спосіб пристрою і організації суспільства і влади. Це означає, що вся діяльність влади досить жорсткий регламентується правом [16; c. 78].

При цьому під правом мається на увазі навіть не лише і не стільки сукупність законодавчих актів, яка в даному випадку виступає як формальний конституйованих норм права, а сума добре зрозумілих кожній людині положень, в основу яких закладені:

• пошана до особи і визнання її природних прав, свобод і законних інтересів; традиційні уявлення про добро і справедливість, про моральність і доброчесність, а також про розумний, природний порядок і хід речей, який дозволяє так організувати пристрій суспільства і держави, таким чином побудувати модель взаємовідношення між особою, владою і різними соціальними групами, що кожен з цих компонентів має можливість займатися своєю справою, не заважати один одному по взаємному динамічному розвитку, процвітанню і благоденствуванню.

Правовий характер демократичного режиму означає:

• безумовну юридичну рівність людей перед законом, що означає наявність однакових прав і однакових обов'язків і міри відповідальності громадян незалежно від підлоги і віку;

• приналежності до тієї або іншої соціальної, національної, расової, етнічної,мовної, релігійної, професійної групи;

• незалежно від соціального положення або походження, посади,віросповідання (або відсутність такого), ідеологічних переконань, членства в партії (або відсутність такого), рівня освіти, наявність заслуг перед суспільством і державою або відсутності таких. Одним з елементів сучасної демократії є принцип більшості одвічний, що змінив, здавалося б порядок в суспільстві – панування меншості над більшістю.

Принцип більшості в реальній політичній практиці не повинен застосовуватися формально і вимірюватися лише кількісною стороною (зведення демократії лише до панування більшості відкрило надалі дорогу в СРСР для маніпуляції масами правлячою державно-партійною верхівкою, на можливість чого звернув увагу російський філософ Н. Бердяєв ще в перші роки після "Великої жовтневої революції" – така небезпека не усунена і в наші дні). У зведенні демократії до влади більшості бачить небезпека і англійський філософ До. Поппер. Адже більшість може правити тиранічними методами – попереджає він, – і тому при демократії влада правлячих сил має бути обмежена [15; c. 76].

Проблема утиску більшістю інтересів меншості, що можна вважати постійним чинником порушення стабільності політичної і суспільної системи, викликала необхідність доповнення принципу більшості гарантією прав меншості. Французький політолог М. Дюверже фіксує цю вимогу в своєму визначенні демократії як владі більшості, що поважає право меншості.

У розвинених демократичних державах існує правовий захист меншості – економічного, політичного, ідеологічного, етнічного, релігійного і ін. Це виявляється, зокрема, і в законодавчому закріпленні прав опозиції («Тіньовий кабінет», керівництво парламентськими комітетами і ін.).

Такі основні сутнісні характеристики демократії, її базові принципи. Проте, зрозуміло, що ці принципи демократії не можуть бути реалізовані самі по собі, вони можуть втілитися в життя лише за допомогою діяльності людей, що спираються на певні економічні, соціальні, політичні і правові конструкції демократії. Такими опорами в економічній сфері є приватна власність громадян, власність яка створює реальні економічні основи для незалежності особи від влади і від різних соціальних, політичних, релігійних і тому подібних груп і інтересів.

Як основні політичні стабілізатори і опори демократії виступають:

• по-перше, багатопартійна система, заснована на принципах ідейно-політичного плюралізму;

• по-друге, реалізований на практиці принцип розділення державної влади на три її незалежних гілці з паралельним створенням системи балансу влади, заборон і противаг для кожної з них;

• по-третє, система вільних виборів, що гарантує суспільству можливість вільного політичного волевиявлення і формування органів державної влади.

Правові гарантії демократії забезпечуються існуванням системи правових законів, заснованих на принципово-демократичній конституції країни, яку не можна змінювати залежно від політичної кон'юнктури, а також системою незалежного правосуддя [21; c. 62].

 

 

Розділ 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...