Главная Обратная связь

Дисциплины:


Видання Водного кадастру складається із трьох серійВ кожному розділі наведені наступні види інформації:а) періодично поновлювальні дані; б) щорічні дані; в) багаторічні дані. Розділи містять відомості, які необхідні для:оцінки водних факторів при плануванні розвитку й розміщенні виробничих сил країни; виборі обґрунтованих господарських рішень при плануванні, проектуванні та оперативному керуванні водним господарством; складанні та аналізі водних водогосподарських балансів; визначенні впливу господарської діяльності на водні об’єкти.

Періодично поновлювальні дані використання води містять відомості щодо місця розташування й головних параметрах водогосподарських об’єктів (водозаборів, скидів відпрацьованої води, водосховищ, очисних споруд, водоймищ та інш.), щодо використання води без її забирання із джерела, про площини земель, які зрошуються та земель що обводнюються чи осушуються тощо.

Щорічні дані щодо використання води містять відомості про збирання та скидання води яка за кількісними та якісними показниками, про повні й беззворотні витрати водоспоживання, зрошенні, обводненні й осушенні, про режим роботи крупних водозаборів та водосховищ, а також водогосподарські баланси за період, що розглядається для окремих розрахункових створів і басейнів річок с напряженим режимом використання і дефіцитом по водним ресурсом.

Багаторічні дані містять у собіузагальнені за останні п’ять років і за весь період спостережень водогосподарські параметри й показники, у тому числі рекомендації щодо поліпшення використання водних ресурсів окремих річних басейнів та у цілому по країни.

Ведення водного кадастру водних ресурсів полягає в збиранні вихідної інформації, її контролюванні, узагальнені, аналізі, зберіганні й розповсюдженні. В наш час основним способом доведення інформації до споживачів є публікація воднокадастрових даних у відповідності із структурою Державного Водного кадастру.

 

Контрольні запитання

1. Що таке водні ресурси?

2.Які води входять до складу водних ресурсів країни?

3. Що таке гідрологія і у чому полягає її водогосподарське призначення?

4. Яке місце займає гідрологія при вивченні водних ресурсів, як в цілому у світі так і в країні зокрема?

5. У чому полягаєголовне практичне завдання загальної гідрології?

6. Скільки серій має видання Водного кадастру України? - №1

7. Скільки томів складають Водного кадастр України?

8. Які питання узагальнює й відображає Державний Водний Кадастр України?

9. Які відомості містить у собі перша серія Державного Водного Кадастру України - «Гидрологическая изученность»?

10. Які матеріали входять до складу другої серії Державного Водного Кадастру України – «Основные гидрологические характеристики»?11. Що відображає третя серія Державного Водного Кадастру України - «Ресурсы поверхностных вод СССР»?

12. Які види інформації наведено в кожному розділі Водного кадастру?

13. Наведіть і охарактеризуйте особливості сучасного стану підземних вод країни?

14. Які гідрогеологічні регіони розташовані на території України, згідно схеми районування?

15. Які води мають назву підземних і за якими ознаками вони класифікуються?

16. Наведіть і охарактеризуйте основні різновиди підземних вод за умовами залягання (розташування)?

17. У чому полягають переваги використання підземних вод в порівнянні з іншими водами?

18. Охарактеризуйте за рахунок яких сил і яким чином відбувається кругообіг води у природі?

19. Що є рушійною силою кругообігу води у природі?

20. Які нормативно правові документи регламентують використання води для системи централізованого господарсько – питного водопостачання?

21. Наведіть і охарактеризуйте які гідрологічні регіони розташовані на території України, згідно зі схемою районування?

22. Наведіть класифікацію підземних вод за походженням та охарактеризуйте її стан.

23. Наведіть основні різновиди підземних вод за умовами їх залягання.

24. Які води називають підземними і на які види вони поділяються?

25. У чому полягає принципова різниця між напірними та безнапірними водоносними горизонтами?

26. Якими умовами характеризується використання води із підземних джерел?

27. Якими показниками та умовами характеризуються підземні води?

28. В яких містах країни і чому питоме водопостачання перевищує середню норму споживання води?

29. Наведіть і охарактеризуйте умови антропогенного впливу на хімічний склад підземних вод.

30. Якими умовами визначається ступень захищеності підземних вод від забруднення?

31. Під впливом яких джерел та умов змінюється якість підземних вод?

32. Наведіть і охарактеризуйте головні джерела формування стічних вод на території країни.

33. Якими показниками характеризується стан річок в країні?

34. Наведіть і охарактеризуйте напрямки за якими вивчаються водні ресурси в країні?

35. За якими напрямками і хто здійснює науково – методичне всіма видами робіт вивчення водних ресурсів?

36. Якими головним задачам підпорядковані Земельний та водний кадастри країни?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...