Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛА Нормативно - правова література

1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 1996. -13 липня. (Бібліотека офіційних видань).

2. Водний кодекс України, введений в дію постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188 / 98 – ВР. (Бібліотека офіційних видань).

3. Водний кадастр України. К.; 1995. (Бібліотека офіційних видань).

4. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК у народному господарстві України» від 17. 10. 1990 р. (Бібліотека офіційних видань).

5. Закон України від 17 січня 2002 р. № 2988 - III «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства». (Бібліотека офіційних видань).

6. Указ президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу» від 23 червня 1998 р. № 670 / 98. (Бібліотека офіційних видань).

7. Державна «Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених сільгоспугідь до 2005 р. з прогнозом до 2010 р.» Постанова Кабінету Міністрів України № 1735 від 23. 11. 2000 р. (Бібліотека офіційних видань).

8. Водна рамкова директива ЄС 2000 / 60 / ЕС. Консорціум RODECO – VERSau, К.; 2006. – 123 с. (Бібліотека офіційних видань).

9. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. – Экспо (Финляндия), 25 февраля 1991. – Организация объединенных наций. – Нью – Йорк, Женева, 1994. – 49 с (Бібліотека офіційних видань).

10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000 / 60 / ЕС от 23 октября 2000 года, (Water Framework Directive). – Электронный ресурс РТЦИМ, Киев, 2003 (Бібліотека офіційних видань).

11. Директива ЕС 98 / 83 / 06 ЕС «Качество води, предназначенной для потребления человеком» (Бібліотека офіційних видань).

12. СН и П 2. 04. 02 – 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с (Державні стандарти України).

13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 1991 р. із змінами 1994 р. ВР України. (Бібліотека офіційних видань).

14. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 — ДСТУ ISO 6107 - 9:2004. — [Чинний від 2005 – 04 - 01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. (Державні стандарти України).

15. Закон України «Про меліорацію земель». № 1169. від 20. 09. 99 р. (Бібліотека офіційних видань).

16. Держ. Сан. П и Н № 383 - 96 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води в системах централізованого господарсько – питного водопостачання» (Державні стандарти України).

17. Рішення Ради національної безпеки і оброни України від 11. 11. 02 з питань «Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість води в містах і селах України», К.: 2002. – 27 с. (Бібліотека офіційних видань).18. Державний стандарт України ДСТУ № 2730 - 94. «Оцінка якості води придатної для зрошення відповідно агрономічним критеріям». (Державні стандарти України).

19. Закон України «Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки», № 2455 - IV від 03. 03. 2005 р. (Бібліотека офіційних видань).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”.(Бібліотека офіційних видань).

21. Гидрология суши. Термины и определения ГОСТ 29179-73. М.; 1973. - 34 с. (Державні стандарти України).

Б. Навчальні підручники та посібники

Основна література

1. Васенков Г. І. Визначення гідрологічних величин розрахункової забезпеченості (Ймовірності перевищення) / Г. І. Васенков, О. Є Поліщук, О. В. Бєльська. – Житомир, 2003. – 51 с.

2. Владимиров А. М. Гидрологические расчёты / А. М. Владимиров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 367 с.

3. Лемківській С. С. Загальна гідрологія / С. С. Лемківській, В. К. Хільчевскій та інш. За редакцією С. М. Лисогора. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

4. Константинов Н. М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н. М.Константинов, Н. А. Петров, А. И. Высоцкая. – М.: Высш. шк., 1987. – Ч 1, 2.

5. Михайлов В. Н. Общая гидрология / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольская. – М.: Высш. шк., 1991. – 368 с.

6. Новосад Я. А. Геология и гідрологія / Я. А. Новосад. К.: Вища школа. 1988. – 215 с.

7. Чеботарев А. И. Общая гідрологія / А. И. Чеботарев. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 543 с.

8. Яцик А. В. Гідролого – екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик, О. Д. Антонов, М. В. Корбутяк, П. Д. Сливка. К.: Урожай, 1995. – 155 с.

9. Железняков Г. В. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока / Г. В. Железняков, Т. А. Неговская, Е. Е. Овчаров. Под ред. Г. В. Железняков. – М.: Колос, 1984. – 205 с.

10. Лосев К. С. Вода / К. С. Лосев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 272 с.

11. Стрелец Б. И. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б. И. Стрельца К.: Урожай, 1987. – 298 с.

12. Моніторингу довкілля. Навчально – методичний посібник. – Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 92 с.

13. Проект Програми моніторингу довкілля Запорізької області. - Запорізької області Запоріжжя, 2001. – 179 с.

14. Железняков Г. В. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока Г. В Железняков. и др. - М.: Колос,1984. - 205 с.

15. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь – справочник. – М.: Місль, 1990. – 637 с.

16. Мелиорация и водное хозяйство Украинской ССР / Редакционная колегия Н. А. Гаркуша, Б. И. Стрелец, Б. П. Карук, Н. И. Губина. К.; «Реклама», 1985. – 72 с.

17. Железняков Г. В. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока / Г. В. Железняков и др. - М.: Колос,1984. - 205 с.

18. Иванов А. Н. Гидрология и регулирование стока / А. Н. Иванов, Т. А. Неговская. - М.: Колос, 1979 –384 с.

19. Проценко Г. Л. Гідрологія і гідрометрія. – Боярко - (Київська обл.: вид Українського заочного технікуму, 1980 .- 57 с.

20. Литовченко О. Ф. Інженерна гідрологія та регулювання стоку / О. Ф. Литовченко: Підручник. К.: Вища шк., 1999. - 360 с.

21. Литовченко О. Ф. Практикум з інженерної гідрології та регулювання стоку / О. Ф. Литовченко – Дніпропетровськ., 2004.- 96 с.

22. Биков В. Д. Гидрометрия / В.Д. Биков, А. В. Васильєв. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. – 499 с.

23. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник / А. К. Запольський – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

24. Константінов Ю. М. Інженерна гідравліка / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 432 с.

25. Дідур В. А. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання і гідропневмопривод/ В. А. Дідур, О. Д. Савченко, С. І. Пастушенко, С. І. Мовчан «Прем'єр», Запоріжжя, 2005. – 435 с.

26. Дидур В. А. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процес сов / В. А. Дидур и др.. - М.: Агропромиздат, 1990. - 400 с.

27. Палишкин Н. А. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение / Н. А. Палишкин. - М.: Агропромиздат, 1990. – 351 с.

28. Рогалевич Ю. П. Гідравліка / Ю. П. Рогалевич - К.: Вища школа, 1993. - 255 с.

29. Мелиорация на Украине / Под ред. Н. А. Гаркуши. – 2 – изд. Доп. И перераб. – К.: Урожай, 1985. – 376 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...