Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки підприємств

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ проректор з навчально- педагогічної роботи   _____________А.М.Колот “___”____січня____2013 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни

«Організаційне проектування підприємства»

для спеціальності 6504 “Економіка підприємства”

бакалаврського рівня підготовки

 

 

Укладач: проф. Кукоба В.П.

 

 

Декан факультету економіки та управління ___________О.В. Востряков “____“_____________ 2013 р.   Завідувач кафедри економіки підприємств ______________Г.О.Швиданенко “____” ______________ 2013р.

 

 

Київ - 2013


Зміст

Вступ

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

 

4. Плани семінарських (практичних) занять

Приклади типових практичних завдань

 

6. Карта самостійної роботи студента.

 

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни

 

8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 

9. Зразок модульного контрольного завдання

 

10. Рекомендована література.

 


ВСТУП

 

Мета дисципліни – формування комплексу прикладних навичок прогнозування та проектування розвитку підприємницьких систем; набуття навичок обґрунтування проектних рішень у сфері раціональної організації діяльності підприємства.

Завдання навчальної дисципліни:

] ознайомлення студентів з новітньою теорією та сучасною практикою організації діяльності підприємства, що забезпечує його прибуткове функціонування й розвиток;

] набуття студентами навичок аналізу процесів, що відбуваються на підприємствах та виявлення напрямів удосконалення виробничих систем;

] формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які сприяють організаційним змінам без залучення значних капіталів;

] розвиток у студентів дослідницьких і організаторських здібностей щодо управління процесами організаційного проектування суб’єктів господарювання та їх внутрішніх структурних підрозділів.

Об’єктом дисципліни є процеси організаційних змін у виробничій, управлінській і соціальній діяльності підприємства, що забезпечують підвищення його результативності.

Предмет дисципліни - пізнання та свідоме використання сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між організаційними складниками підприємницької структури, що відображають сутність і зміст організаційних змін для прийняття ефективних управлінських рішень.Місце дисципліни серед навчальних курсів професійної підготовки бакалавра зі спеціальності «Економіка підприємства» визначається її змістом та орієнтацією на професійні компетенції майбутнього фахівця. Ця дисципліна вивчається у процесі отримання базової вищої освіти. Вона ґрунтується логіці теоретичного фундаменту підприємницької діяльності та методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, зокрема економіки підприємств, менеджменту, організації виробництва, економіки праці і соціально-трудових відносин тощо.

Зміст дисципліни розкривається у таких логічно-пов’язаних темах: Основи сучасної теорії організації; Організаційне проектування як система знань; Діагностування організаційних параметрів системи; Організаційне проектування виробництва; Організаційний дизайн підсистем управління фірмою; Проекти організації праці персоналу підприємства; Проектування організації соціосистеми підприємства; Комплексне організаційне проектування; Планування впровадження організаційних проектних рішень; Оцінка ефективності реалізації організаційних проектів.

Після закінчення вивчення дисципліни студенти повинні :

розумітисутність та значення організаційного проектування на підприємстві, основні підходи та методи проектування організації діяльності суб’єкта господарювання;

знатиосновні принципи та методи організаційного проектування, процедури впровадження організаційних проектів на підприємстві;

вміти обґрунтовувати організаційні проекти підприємств та їх структурних підрозділів.

Після вивчення всього курсу з дисципліни та підсумкової атестації професійні компетенціїстудента полягатимуть у наступному:

1) визначати положення підприємства у ринковому середовищі по відношенню до конкурентів, а також його конкурентні переваги;

2) оцінювати результати діяльності підприємства;

3) здійснювати аналіз процесів, що відбуваються на підприємствах та виявляти напрями удосконалення виробничих та управлінських систем;

4) моделювати оптимальну організаційну структуру підприємства (у тому числі системи управління);

5) розробляти окремі розділи організаційного проекту підприємства;

6) оцінювати ефективність здійснення організаційних проектів;

7) управляти упровадженням організаційних проектів;

8) розраховувати економічну ефективність здійснення окремих складових організаційного проекту та оцінювати їх вплив на параметри діяльності підприємства.

 

 


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

    Кількість годин
    Денна форма навчання Заочна форма навчання
№ п.п. Назва теми Л е к ц і ї С (П, Л) І К Р С Р С Л е к ц і ї С (П, Л) І К Р С Р С
  Лекції                
1. Основи сучасної теорії організації   0,5    
2. Організаційне проектування як система знань   0,5    
3. Діагностування організаційних параметрів системи   1,0    
4. Організаційне проектування виробництва   1,0    
5. Організаційний дизайн підсистем управління фірмою   1,0    
6. Проекти організації праці персоналу підприємства   1,0    
7. Проектування організації соціосистеми підприємства   1,0    
8. Комплексне організаційне проектування   1,0    
9. Планування впровадження організаційних проектних рішень   0,5    
10. Оцінка ефективності реалізації організаційних проектів   0,5    
  Практичні (семінарські) заняття денної форми навчання                
1. Сучасні теорії організації            
2. Теоретична основа організаційного проектування            
3. Діагностування організаційних параметрів фірми            
4. Організаційне проектування виробничих систем            
5. Організаційний дизайн у сфері управління фірмою            
6. Проектування організації праці на підприємстві            
7. Проектування організації соціосистеми підприємства            
8. Комплексне організаційне проектування підприємницьких структур            
9. Планування впровадження організаційних проектних рішень            
10. Оцінка ефективності реалізації організаційних проектів            
  Практичні (семінарські) заняття заочної форми навчання                
1. Встановлення загальних організаційних параметрів проектованої системи              
2. Поточне організаційно-технічне проектування виробництва, праці та управління              
3. Оцінювання прогнозних параметрів ефективності проектованої системи              
  Модульний контроль            
  ВСЬОГО

 


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Феномен організації.Поняття організації. Генезис теорії організації та її місце в системі наукових знань. Організація як складна система. Цілі організації (цілі-завдання, цілі-орієнтири, цілі-системи) та їх інтегрування. Ієрархія в організації, формальна й неформальна структура в ній. Моделі й різновиди організації.

Основні закони організації. Залежність, закономірність та закон у організації діяльності. Різниця між законами організації та законами для організації. Загальні й частні закони організації. Закон синергії, закон розвитку, закон самозбереження, закон аналізу та синтезу, закон композиції й пропорційності, закон інформованості. Порядку формування логічної бази управлінського та виробничого процесу.

Розвиток організації. Еволюція організаційних форм. Життєвий цикл організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. Організаційні протиріччя. Організаційні зміни. Розвиток організації управління підприємницькими структурами.

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ

Теоретична база організаційного проектування. Передумови утворення та сутність організаційного проектування. Місце оргпроектування у загальній системі наукових знань. Зміст, цілі та завдання проектування організації суб’єктів господарювання. Різновиди оргпроектів підприємств.

Основні принципи організаційного дизайну систем. Принципи статичного й динамічного стану організації. Сукупності загальних принципів організації системи (відповідності, оптимальності). Принципи раціоналізації.

Методологія розв’язання організаційних проблем.Модерація як спосіб активації колективного мислення. Специфіка фасилітаційних процедур. Сценарний метод. Методи розвитку організаційної культури. Вербальна побудова, графічна інтерпретація, аналіз й оптимізація. Порівняльна ефективність організаційних методів.

Стадії та етапи організаційного проектування.Проведення діагностичних та аналітичних досліджень. Розробка концепції організації науково-технічної та функціональної діяльності підприємства. Техніко-економічне обґрунтування проекту (визначення основних параметрів функціонування організаційної системи, затрат на її діяльність). Вибір ефективного варіанту проекту. Розробка технічного й робочого проекту. Впровадження організаційно-технічних проектних рішень.

 

Тема 3. ДІАГНОСТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ

Місце організаційної діагностики у проектуванні підприємницьких систем.Сутність й завдання організаційної діагностики. Загальна та локальна оргдіагностика. Поняття “організаційна проблема”. Сутнісні, соціокультурні й ситуаційні проблеми. Способи формування переліку й опису проблем організації.

Організаційна самодіагностика на підприємстві.Специфіка організаційної самодіагностики. Основні методи проведення самодіагностики. Виявлення управлінських помилок. Аналіз організаційних патологій.

Діагностичне інтерв’ювання.Особливості застосування метода інтерв’ю в організаційній діагностиці. Структура інтерв’ю для організаційного діагностування. Можливості й обмеження роботи з висловлюваннями інтерв’юірованими при організаційній діагностиці.

Діагностика конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Модель конфлікту на підприємстві. Аналіз конфліктної ситуації. Методи подолання конфліктів.

Система показників організаційної діагностики. Загальні показники організаційного рівня підприємства. Аналітичні показники рівня організації виробництва. Показники для аналізу рівня організації праці. Показники рівня організації управління. Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень організації.

Етапи діагностики організації системи. Підготовка до проведення діагностики. Формування сукупності оціночних показників. Вибір джерел і носіїв інформації про стан системи. Кількісна оцінка рівня організації в системі. Експертиза оціночних показників. Підготовка й представлення звіту про стан організації в системі.

Звіт за результатами організаційної діагностики.Призначення звіту. Структура звіту. Ключові аспекти звіту. Способи представлення звіту.

 

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Методична база проектування організації виробництва. Формування еталонів для проектів організації виробництва.

Проекти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах. Обслуговування виробництва, як його функція. Елементи системи обслуговування виробничих процесів. Проекти систем обслуговування виробництва та їх побудова.

Проектування організації спеціалізованих виробництв. Спеціалізація і кооперація виробництва. Спеціалізовані виробництва та їх особливості функціонування. Складники проекту організації спеціалізованого виробництва.

Проектування організації високоавтоматизованих виробничих систем. Високотехнологічні виробництва та їх різновиди. Еталони автоматизації виробництва. Структура та особливості розробки проектів організації високоавтоматизованого виробництва.

 

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ

Оцінка стану елементів системи управління на підприємстві. Рівень організації в системі управління підприємством. Показники оцінки організаційного рівня управління на підприємстві. Карта розподілу відповідальності. Функціограми.

Дослідження інформаційних потоків в системі. Мета, завдання й методи визначення характеристик інформаційних потоків на підприємстві. Характеристика й класифікація носіїв інформації. Маршрутизація інформаційних потоків. Складання комплексів документів. Документограми взаємозв’язків й маршрутів . Комплексний аналіз документопотоків фірми.

Проектування системи документаційного забезпечення управління. Формування механізму документування в системі. Різні підходи до визначення елементів документаційного забезпечення управління. Моделювання системи документаційного забезпечення. Розробка та раціоналізація форм документів. Оперограми. Матриця документування робіт. Використання уніфікованих систем документування.

Методи проектування організації системи управління.Командоутворення. Визначення та оптимізація функцій управління підрозділів. Структуризація й ієрархія в системі управління. Визначення функцій підрозділів та працівників. Побудова матриці відповідальності. Формулювання положень про підрозділи та посадових інструкцій. Розробка процедур управління. Побудова комплексної графічної моделі системи управління.

Проектування технології здійснення управлінських процесів. Процедури управління та їх складові. Різновиди представлення технологічних процесів управління. Вивчення технології управління. Дослідження складу робіт та аналіз трудомісткості їх виконання. Графічні моделі процесів управління. Блок-схеми управління. Порядок розробки та корегування процедур управління.

Дизайн структур управління. Топологія організаційних структур управління суб’єктів господарювання. Централізація та децентралізація управління в системі. Вертикальна, селективна, функціональна й паралельна децентралізація. Горизонтальна децентралізація та її координаційний механізм. Визначення конфігурації управлінських взаємовідносин. Проектування функцій та завдань елементів системи. Моделювання організаційних та функціональних структур. Схема організаційної структури управління.

 

Тема 6. ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні методи розробки проектних рішень з організації праці.Методи праці та підходи до їх раціоналізації. Методики нормування й оплати праці. Методи оцінки й мотивації персоналу. Методи розв’язання трудових конфліктів. Методи атестації персоналу, робочих місць та фірми. Система трудових показників та їх взаємозв’язок.

Дизайн організації на робочих місцях. Основні принципи й методи проектування трудових процесів. Норми і правила організації робочих місць. Регламенти виконання трудових операцій. Розробка проектно-технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій працюючих. Структура та зміст розділів проекту організації робочих місць. Алгоритм розробки проектів організації робочих місць. Атестація та раціоналізація робочих місць.

Розробка проектів обслуговування робочих місць. Системи обслуговування робочих місць та їх різновиди. Основні вимоги до систем обслуговування робочих місць. Етапи проектування системи обслуговування робочих місць. Особливості організації робочих місць допоміжних робочих.

Проекти відбору, розстановки та використання кадрів. Процедури атестації працюючих.

 

Тема 7. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОСИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство як соціальна система. Визначення системи та її підсистем. Різновиди систем. Види соціальних організацій фірми та їх характеристика. Організаційні відносини у соціальному середовищі підприємства.

Соціотехнічне проектування. Соціальна та технічна складова господарських відносин на підприємстві. Технічна основа соціального середовища. Можливості та обмеження соціального проектування на підприємстві.

Ергономічне та інженерно-технічне проектування. Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми. Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем. Технічні норми та нормативи у проектуванні социосистем.

Соціонічне проектування колективу. Соціоніка у системі проектних наук. Загальна методика визначення соціонічних індивідуумів. Позитивні та негативні відносини між соціонічними типами. Формування структурних підрозділів за соціонічними ознаками.

 

Тема 8. КОМПЛЕКСНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Системний підхід у оргпроектуванні.Поняття й класифікація систем за основними критеріями. Властивості систем. Основні правила застосування системного підходу.

Структура та зміст комплексного організаційного проекту.Ініціативні проектні рішення. Робочі та техноробочі проекти. Проекти організації виробництва, праці та управління. Соціальні аспекти комплексних організаційних проектів підприємств та їх структурних підрозділів

Технологія розробки комплексного організаційного проекту підприємства. Основні етапи та стадії розробки проекту. Процедури реалізації проектних рішень. Контрольні цілі та контрольні дати проекту. Зміст робіт з розробки складників комплексного організаційного проекту підприємства та його підрозділів.

 

Тема 9. ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Стратегії впровадження організаційних рішень. Головні стратегії реалізації проектних рішень. Диференціація стратегічних дій в залежності від умов функціонування фірми.

Етапи впровадження організаційних проектів. Підготовка до впровадження у конкретних умовах діяльності підприємства. Цілісне та поетапне впровадження проектних рішень. Контроль виконання робіт з впровадження організаційного проекту. Аналіз результатів і визначення ефективності впровадження проекту.

Процеси впровадження організаційних проектів. Алгоритм виконання впроваджувальних робіт. Підготовка до впровадження організаційного проекту у конкретних умовах діяльності. Цілісне та поетапне впровадження проектних рішень. Контроль виконання робіт з впровадження оргпроекту. Аналіз результатів і визначення ефективності впровадження проекту системи.

 

Тема 10. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сутність ефективності організаційного проекту. Ефективність, як головна оціночна характеристика діяльності суб’єкта господарювання. Основні та уточнюючі показники ефективності діяльності підприємства. Показники ефективності реалізації організаційного проекту.

Основні параметри для оцінки ефективності проекту.

Динаміка основних економічних показників діяльності підприємств після реалізації впровадження проектів. Чинники впливу на ефективність діяльності підприємств. Зростання вартості підприємства. Прибутковість діяльності та прибутковість впровадження проектів.

Методи оцінки ефективності оргпроекту. Ефект та ефективність за рахунок зниження трудовитрат. Оптимізація доходів та витрат проекту. Модель оцінки ефективності проектних рішень Р.Бускірка.

 

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

 

Заняття 1

«СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»

 

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

 

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати сучасні теорії організації, організацій та організаційного конструювання, різновиди форм організацій та організаційного упорядкування, базові закони організації

уміти визначати різновиди організації та організаційних утворень, виявляти напрями розвитку організацій та їхнього упорядкування

План проведення заняття

Семінар-дискусія з елементами аналізувідповідно до проблемних питань:

1. Поняття, цілі та моделі організації.

2. Основні закони організації.

3. Способи і напрями розвитку організацій та їхнього упорядкування

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2007.-433с.

3. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – Москва: Наука, 1974.- 279.

 

 

Заняття 2

«ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

 

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати базові аспекти теорії організаційного проектування підприємств, різновиди організаційних проектів і загальні підходи щодо їхнього розроблення

уміти визначати стадії і етапи виконання основних робіт з організаційного проектування підприємств, формулювати цілі та завдання організаційного проектування підприємств, визначати відповідальних за досягнення цілей

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Сутність, цілі і завдання організаційного проектування

2. Різновиди упорядкувальних дій на підприємствах

3. Принципи організаційного дизайну систем.

4. Стадії та етапи організаційного проектування.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

 

Б. Міні-кейс «Формування передбачуваних узагальнених характеристик проектованого виробничого підрозділу»

 

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Характеристика виробничого підрозділу»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

 

 

Заняття 3

«ДІАГНОСТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІРМИ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

 

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати способи і методи організаційної діагностики підприємств, склад і порядок розрахунку оціночних показників

уміти визначати поточний стан організації діяльності підприємств, розраховувати оціночні показники та їх інтерпретувати

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Проведення організаційної самодіагностики на підприємстві.

2. Особливості застосування метода інтерв’ю в організаційній діагностиці.

3. Система показників організаційної діагностики.

4. Етапи проведення діагностики стану організації на підприємстві.

5. Формалізація результатів організаційної діагностики суб’єкта господарювання.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

 

Б. Міні-кейс «Визначення складу і параметрів техніко-технологічної бази проектованого виробничого підрозділу»

 

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Техніко-технологічна база виробництва підрозділу»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. - Москва: Наука, 1974.- 279.

3. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2007.-433с.

 

 

Заняття 4

«ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

 

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати склад і структуру основних проектних рішень з організації виробництва на рівні виробничих підрозділів (цехів, дільниць), їхні базові еталони

уміти формулювати базові вимоги до організації виробничих процесів, визначати оптимальну виробничу структуру і склад виробничого обладнання, здійснювати просторове планування виробничих підрозділів, розробляти проекти організації виробництва дільниці (цеху)

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Проекти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах.

2. Основні характеристики організаційних проектів систем обслуговування виробництва.

3. Проектування організації спеціалізованих виробництв.

4. Проектування організації високоавтоматизованих виробничих систем.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

 

Б. Міні-кейс «Визначення складу і параметрів розподілу та кооперування праці»

 

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Розподіл та кооперування праці»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2007.-433с.

 

 

Заняття 5

«ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати організацію систем управління і методи її раціоналізації

уміти будувати і упорядковувати органи управління підприємства, визначати параметри організації їхньої діяльності

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Методологія оцінки стану елементів системи управління на підприємстві.

2. Проектування системи документаційного забезпечення управління фірмою.

3. Проектування організації системи управління.

4. Особливості дизайну організаційних структур управління суб’єкту господарювання.

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

 

Б. Міні-кейс «Визначення параметрів організації управління підрозділом»

 

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Організація управління підрозділом»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Теория организаций и основы менеджмента (в социальной сфере): Учебное пособие /Под ред. В.А.Абчука.- СПб.:Изд-во РГПУ им А.И.Герцена, 2001.-259с.

3. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2007.-433с.

4. Організація праці менеджера : Навч. посібник/ М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. -К.: Кондор, 2003.-412c..

 

 

Заняття 6

«ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати основні правила і вимоги щодо організації робочих місць різних категорій персоналу та порядок їхнього проектування

уміти розробляти проекти організації робочих місць та порядок їхнього обсоуговування

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Дизайн організації робочих місць.

2. Розробка проектів обслуговування робочих місць.

3. Проекти відбору, розстановки та використання кадрів.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

Б. Міні-кейс «Визначення параметрів організації обслуговування робочих місць виробничого підрозділу»

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Організація обслуговування робочих місць»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Організація праці менеджера : Навч. посібник/ М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. -К.: Кондор, 2003.-412c..

3. Основи охорони праці : Підручник/ М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. -К.: Каравела, 2003.-408c..

4. Охорона праці в Україні/ Ред. В.С. Ковальський. -К: Юрiнком Iнтер, 2000.-400c..

 

Заняття 7

«ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОСИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати порядок визначення соціального рівня трудового колективу та способів його підвищення

уміти розробляти пропозиції щодо покращення соціального забезпечення трудового колективу структурного підрозділу підприємства, розраховувати відповідні оціночні показники

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Складові соціотехнічного проектування

2. Соціотехнічне проектування внутрішнього середовища фірми.

3. Ергономічне та інженерно-технічне проектування виробничих процесів.

4. Особливості соціонічного проектування підприємницьких структур

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

Б. Міні-кейс «Розрахунок показників організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)»

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

2. Букалов А. В. Соционика - новый подход к пониманию человека и общества. // Соционика, ментология и психология личности, 1996, N 1, 2-5

3. Теория организаций и основы менеджмента (в социальной сфере): Учебное пособие /Под ред. В.А.Абчука.- СПб.:Изд-во РГПУ им А.И.Герцена, 2001.-259с.

 

 

Заняття 8

«КОМПЛЕКСНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати зміст і структуру комплексного організаційного проекту підприємства

уміти інтегрувати самостійні розділи організаційних проектів виробничих підрозділів і узгоджувати з головними параметрами передбачуваного проекту організації діяльності підприємства

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Системний підхід у оргпроектуванні.

2. Структура та зміст комплексного організаційного проекту підприємства

3. Технологія розробки комплексного організаційного проекту підприємства.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

Б. Міні-кейс «Узгодження параметрів складових проекту і їхня оптимізація»

Спосіб контролю – звіт у формі розрахункових таблиць «Відповідність поточних рівнів організації виробництва, праці і управління виробничого підрозділу еталонним значенням»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

 

 

Заняття 9

«ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати способи, методи і основні стратегії впровадження організаційних проектних рішень

уміти розробляти заходи з імплементації організаційних проектів та їх складових на підприємствах

План проведення заняття

А. Семінар-розгорнута бесіда відповідно до проблемних питань:

1. Використовувані стратегії впровадження організаційних рішень.

2. Етапи впровадження організаційних проектів.

3. Процеси впровадження організаційних проектів.

4. Прогнози (плани) впровадження організаційних проектів підприємств та їх підрозділів.

 

Спосіб контролю – тестування з обраних питань

Б. Міні-кейс «Розроблення заходів із впровадження організаційних проектних рішень на підприємстві »

Спосіб контролю – звіт у формі розділу «Заходи із впровадження організаційних проектних рішень на підприємстві (цеху, дільниці)»

 

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

 

 

Заняття 10

«ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати методи визначення ефективності організаційно-технічних заходів з упорядкування діяльності підприємства

уміти розраховувати суми економічних ефектів та показників ефективності організаційних проектів структурних підрозділів підприємств

План проведення заняття

Семінар-розв’язання проблемних завдань «Визначення ефективності реалізації організаційного проекту»

 

Спосіб контролю – розрахунок ефективності впровадження організаційного проекту виробничого підрозділу

Інформаційні ресурси

Навчальні матеріали з переліку рекомендованої літератури:

1. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба . – К. : КНЕУ, 2010. - 420 с.

 

 

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

5.1. Навчальні задачі

Задача 1

На основі даних таблиці розрахуйте межі рентабельності підприємства й визначте запас фінансової стійкості.

Поточні дані діяльності фірми “АРГО”

Показник Попередній місяць Звітний місяць
Виручка від реалізації продукції за відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., тис.грн. 17967,00 34220,00
Прибуток, тис.грн. 3290,00 6720,00
Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 14677,00 27500,00
Сума змінних витрат, тис.грн. 13132,00 25000,00
Сума постійних витрат, тис.грн. 1545,00 2500,00
Сума маржинального доходу, тис.грн. 4835,00 9220,00
Доля маржинального доходу у виручці, % 26,90 26,94

Задача 2

Визначте, чи буде збитковим проект, якщо перемінні витрати на одиницю виробу збільшаться на 20%. Відомо наступне:

1) виробнича потужність підприємства становить 6 тис. одиниць, річний обсяг продаж - 5,5 тис. одиниць, ціна одиниці виробу - 100 грн., постійні витрати за рік - 90 тис.грн., перемінні витрати на одиницю виробу - 80 грн.

 

Задача 3

Визначте фінансову привабливість проекту, якщо відомо наступне:

1. Розмір інвестицій складає 5 млн.грн.;

2. Термін експлуатації проекту - 3 роки;

3. Дохід по роках становить ( тис.грн.) - 2000, 2000, 2500;

4. Ставка проценту для дисконтування (без врахування інфляції) - 9,5%;

5. Середньорічний темп інфляції - 5%.

 

Задача 4

Визначте найбільш ризикований проект на підставі коефіцієнту варіації, якщо відомо наступне:

1. Прогнозований експертами дохід і його ймовірність для проекту А становитимуть при високій кон’юнктурі інвестиційного ринку 200 млн. грн і 0,25; при середній - 120 млн. грн.. і 0,5; при низькій - 40 млн. грн і 0,25. По проекту Б відповідно 150 млн. грн.. і 0,3; 90 млн. грн. і 0,5; 30 млн. грн і 0,2.

2. Середньоквадратичне відхилення доходності становить по проекту А - 21, і по проекту Б - 42.

Задача 5

Визначити вплив операційного важеля на доходність всього інвестованого капіталу при збільшенні обсягу продаж продукції на 20%, якщо відомо:

1. Обсяг продаж продукції (до його зміни) становить - 500 тис.грн.

2. Змінні витрати на виробництво цієї продукції - 300 тис.грн.

3. Постійні витрати на виробництво – 100 тис.грн.

 

5.2. Прикладні завдання

Завдання

Визначити доцільність реорганізації виробництва на основі упровадження робото технічного комплексу, якщо

  • загальна сума інвестицій у основне та допоміжне обладнання комплексу становить 400 тис.грн;
  • затрати на персонал, що буде замінено комплексом 260 тис.грн на рік;
  • річні затрати на технічне обслуговування робото-технічного комплексу 80 тис. грн;
  • коефіцієнт прискорення виконання роботом операцій становить 1,5;
  • річна сума амортизаційних відрахувань становить 70 тис. грн..

 

Завдання

На основі уточнених посадових (робочих) інструкцій, які наведені у завданні 19, скласти матрицю відповідальності за формою, представленою у таблиці 4.10.

Таблиця 4.10

Матриця відповідальності підрозділів (виконавців) підприємства

Найменування підрозділу (виконавця) Функція (завдання) першого класу Функція (завдання) другого класу Функція (завдання) n-го класу
Підрозділ (виконавець) 1        
Підрозділ (виконавець) 2        
. .     . .  
Підрозділ (виконавець) М      

 

 

Завдання

На основі уточнених посадових (робочих) інструкцій, які наведені у завданні 19, розробити технологічні процеси управління (за формою, представленою у таблиці 4.11), а також форми основних документів до них.

Таблиця 4.11

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА ТехнологічнОГО процесУ управління

Зміст операції Виконавець Періодич­ність (строк) виконання Вхідна інформація Вихідна інформація
структур­ний підрозділ підприємства внутріш­ній підрозділ Назва документа Код документа Назва підрозділу Назва документа Код документа Назва підрозділу
                   
                   

 

 

Комплексне завдання «РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ»

 

Розділ 1. Характеристика виробничого підрозділу

 

1.1. Завдання роботи підрозділу _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.2. Тип виробництва ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.3. Основні роботи __________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники підрозділу

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         

 

 

Рис.1.1. Схема виробничої структури підрозділу

Таблиця 1.2

Вхідні дані проекту

№ з/п Показник Одиниця виміру Значення
       
       
       
       

 

Розділ 2. Техніко-технологічна база виробництва підрозділу

2.1. Перелік та зміст основних технологічних процесів виробництва

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Таблиця 2.1.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...