Главная Обратная связь

Дисциплины:


Циклограми багатоверстатного обслуговування (приклад)№ Верс-тата   Переходи операції   Витрати часу
Установити виріб і закріпити в пристосуванні
  Обробити за програмою в автоматичному режимі  
Зняти, перевірити розміри й покласти в тару  
  Перейти на суміжний верстат  
Встановити виріб і закріпити в пристосуванні  
  Обробити за програмою в автоматичному режимі  
  Зняти, перевірити розміри й покласти в тару  

 

2.2. Склад та структура виробничого обладнання підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.3. Регламент роботи виробничого обладнання

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.4. Виробничі зв’язки за технологічними процесами

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.5. Основні маршрути руху матеріальних потоків

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Рис. 2.1. Схема основних маршрутів руху матеріальних потоків підрозділу

 

Розділ 3. Розподіл та кооперування праці

3.1. Виробнича програма підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.2. Трудомісткість виробничої програми

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.3. Чисельність виробничого персоналу та його структура за категоріями і професіями

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.4. Кількість робочих місць, їх планування та організація___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Рис. 3.1. Схема планування робочих місць

 

Рис. 3.2. Організація робочого місця верстатника

 

3.5. Режим роботи виробничого підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.6. Система оплати праці та матеріального стимулювання виробничих робітників

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Розділ 4. Організація обслуговування робочих місць

4.1. Основні функції обслуговування

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

4.2. Зони обслуговування (розміщення та площа)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.3. Чисельність та структура обслуговуючого персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.4. Організаційна структура системи обслуговування виробничого підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Рис. 4.1. Схема організаційної структури системи обслуговування підрозділу

 

4.5. Регламент роботи допоміжного обладнання та трубопроводів

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.6. Обсяги ремонт них робіт та робіт з технічного обслуговування обладнання

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.7. Система оплати праці та матеріального стимулювання обслуговуючого персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Розділ 5. Організація управління підрозділом

5.1. Функції управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.2. Завдання органів управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

5.3. Чисельність управлінського персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.4. Основні технологічні процеси управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.5. Організаційна структура управління підрозділом

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Рис. 5.1. Схема організаційної структури управління підрозділом

 

5.6. Регламент роботи органів управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.7. Система оплати праці та матеріального стимулювання управлінського персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Розділ 6. Заходи із впровадження організаційних проектних рішень на підприємстві (цеху, дільниці)

Таблиця 6.1

Календарний план із провадження організаційних проектних рішень на підприємстві (цеху, дільниці)

№ з/п Найменування заходу Початок виконання Закінчення виконання Відповідальний за виконання
         
         
         
         

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Розділ 7. Показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)

7.1. Технічний рівень підприємства (цеху, дільниці)

Таблиця 7.1

Оціночні показники технічного рівня підприємства (цеху дільниці)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         
         
  Загальний показник технічного рівня коеф.    

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.2. Показники рівня організації виробництва на підприємстві (цеху, дільниці)

Таблиця 7.2

Оціночні показники рівня організації виробництва на підприємстві (цеху дільниці)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         
         
  Загальний показник рівня організації виробництва коеф.    

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.3. Показники рівня організації праці підприємства (цеху, дільниці)

Таблиця 7.3

Оціночні показники рівня організації праці на підприємстві (цеху дільниці)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         
         
  Загальний показник рівня організації праці коеф.    

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.4. Показники рівня організації управління на підприємстваі (цеху, дільниці)

Таблиця 7.3

Оціночні показники рівня організації управління на підприємстві (цеху дільниці)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         
         
  Загальний показник рівня організації управління коеф.    

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.5. Комплексні показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)

Таблиця 7.5

Оціночні показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху дільниці)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру Значення Примітки
         
         
         
  Комплексний показник організаційно-технічного рівня коеф.    

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 


 

6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

для студентів напряму підготовки Економіка та підприємництво

галузі знань (спеціальності) Економіка підприємства

Денна форма навчання

Семінар-ського (практич-ного, лабора-торного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Макси-мальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Формування узагальнених передбачуваних характеристик проектованого виробничого підрозділу»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Визначення складу і параметрів техніко-технологічної бази проектованого виробничого підрозділу»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Визначення складу і параметрів розподілу та кооперування праці»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Визначення параметрів організації управління підрозділом»
Змістовий модуль №2
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Визначення параметрів організації обслуговування робочих місць виробничого підрозділу»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Розрахунок показників організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Узгодження параметрів складових проекту і їхня оптимізація»
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій з Семінар-розгорнута бесіда
Міні-кейс «Розроблення заходів із впровадження організаційних проектних рішень на підприємстві»
Опрацювання проблемних ситуацій Семінар-розв’язання проблемних завдань
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
     
     
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань***
Види індивідуальних завдань
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання есе (проекту наукової статті)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Підготовка презентації за заданою тематикою
5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

 

Заочна форма навчання

Семінар-ського (практич-ного, лабора-торного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Макси-мальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій Опрацювання проблемних ситуацій згідно розрахунково-проектних робіт Семінар-розв’язання проблемних завдань
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій Опрацювання проблемних ситуацій згідно розрахунково-проектних робіт Семінар-розв’язання проблемних завдань
Попередня підготовка з визначених питань Відпрацювання виконання операцій Опрацювання проблемних ситуацій згідно розрахунково-проектних робіт Семінар-розв’язання проблемних завдань
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль  
     
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань***
Види індивідуальних завдань
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання есе (проекту наукової статті)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Підготовка презентації за заданою тематикою
5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Оцінювання знань з вибіркової дисципліни “Організаційне проектування підприємства ” за навчальним планом студентів спеціальності 6405 „Економіка підприємства ” здійснюється на основі результатів поточного й модульного контролю - завдання оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Поточний контроль на денній навчання здійснюється під час семінарських і практичних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами ак­туальних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та захисту індивідуальних завдань.

Критерії оцінки знань при поточному контролі знань з дисципліни мотивують активну роботу студентів денної форми навчання протягом семеструщоб набрати від 0 до 100 балів.

Шкала оцінювання видів робіт на практичному занятті та при виконання індивідуальних робіт диференційована відповідно до рівня знань студентів (табл. 7.1)

Таблиця 7.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за роботу (завдання), балів Рівень виконання
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно
1,5

 

За робочою програмою та планом-графіком занять з дисципліни після вивчення тем передбачено проміжний контроль знань шляхом виконання модульного завдання. Завдання для контрольних робіт комплекту­ються із теоретичних запитань і подібних практичних задач відповідних тем модулів.

Тривалість виконання модульного контрольного завдання дві академічні години (80 хв).

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати модульних поточних контролів мають зберігатися викладачем до моменту здачі студентом іспиту.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності, яка здається у деканат до останнього дня залікового тижня.

 

Вимоги до оцінки знань при модульному контролі:

¨ на 10 балів оцінюється відповідь, яка характеризує повне і глибоке засвоєння студентом теоретичного матеріалу або задача повністю відповідає еталонному розв’язанню, методично правильно оформлена з належними стислими поясненнями проведених розрахунків з висновками. Для тестовій частині завдання модуля частка правильних відповідей становить не менше 90 %.

¨ на 8 балів оцінюється в цілому привільна відповідь, але неповна за змістом або має окремі неточності в формулюваннях, використанні розрахункових формул, помилками у визначенні проміжних й кінцевих результатів. Розв’язання задачі ви­конане не менше ніж на 75 %. Для тестової частини завдання за частину правильних відповідей у межах від 75 до 89 %.;

¨ на 6 балів оцінюється в цілому привільна відповідь, але неповна за змістом або має окремі неточності в формулюваннях, використанні розрахункових формул, помилками у визначенні проміжних й кінцевих результатів. Розв’язання задачі ви­конане не менше ніж на 60 %. Для тестової частини завдання за частину правильних відповідей у межах від 60 до 74 %.;

¨ на “0” балів оцінюється відповідь, яка свідчить про низький рівень знання матеріалу і розкриває зміст питання менше ніж на 60%, або не невірно розв’язані задачі або розв’язані менше ніж на 60%.

До відомості обліку поточної успішності заносяться сумарні результати в балах поточно-модульного контролю та поточної успішності виконання завдань. Оцінка за національною шкалою (4-х бальною) виставляється в відомість обліку поточної успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі.

 

Оформлення результатів контролю знань в відомості передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну 4-х бальну та шкалу за системою ECTS за параметрами таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за 4-х бальною шкалою
А 90–100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (добре)
С 70–79  
D 66-69 3 (задовільно)
Е 60–65  
FX   21–59   2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F   0–20   2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Ліквідація академічної заборгованості студентами бакалаврського та магістерського рівнів всіх форм навчання з дисципліни проводиться згідно ”Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів КНЕУ” (Ухвала Вченої ради під 30. 09. 2004 р.), що затверджений наказом № 614 від 04. 10. 2004 р., яка передбачає такий порядок:

¨ студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті), після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою;

¨ студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів (якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів то результати підсумкового контролю не враховуються) зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит. Студентам також дозволяється написати заяву на індивідуально – консультативну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру , згідно графіку затвердженому деканом, здати іспит.

 

Перескладання результатів вивчення дисципліни дозволяється двічі, але якщо студент не пересклав двічі, то він зобов’язаний повторно вивчити дисципліну і знову скласти випробування (востаннє).

Академічну заборгованість студент має право ліквідувати до закінчення навчання на бакалаврському циклі.

 

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання з даної дисципліни здійснюється на практичних заняттях згідно плану і карти самостійної роботи студентів у процесі захисту ними домашніх розрахунково-проектних письмових робіт та виконання . Домашні розрахунково-проектні роботи за своєю сукупністю утворюють скорочений організаційний проект виробничого підрозділу підприємства. Кожна розрахунково-проектна робота максимально оцінюється у 10 балів. Диференціація бальних оцінок за кожну розрахунково-проектну роботу у еквівалентах якості їхнього виконання і захисту наступна :

відмінно –10 балів

добре – 8 балів

задовільно – 6 балів

не задовільно – 0 (нуль) балів

 

Окрім розрахунково-проектних робіт студенти мають право виконувати індивідуальні роботи (завдання) відповідно до карти самостійної роботи студентів з даної дисципліни.

 

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...