Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тара, маркування та упаковка товаруПредмет договору

2.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар і здійснити оплату відповідно до умов цього Договору.

2.2. Покупець направляє Постачальнику замовлення на підставі Специфікації, затвердженої сторонами, яка є невід'ємною частиною цього Договору і в якій вказуються асортимент, вимоги до якості й ціна товару. (Додаток 1 «Специфікація»).

2.3. Замовлення оформляється на Бланку Замовлення, який є невід'ємною частиною цього Договору, де вказується асортимент, кількість і ціна товару, який поставляється, термін і місце поставки, загальна вартість замовлення.

3. Права і обов’язки сторін

3.1. Права і обов’язки Постачальника

3.1.1. Постачальник зобов'язується своєчасно поставити товар до місця поставки, в кількості та якості відповідно до умов цього Договору або умов Специфікації, що є невід‘ємною частиною даного Договору.

3.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що постачається.

3.1.3. В разі якщо Покупець відмовився від прийняття товару, який не відповідає за якістю стандартам (тех. умовам, зразкам) зазначеним в п. 2.3 або умовам Договору розпорядитися товарами у десятиденний строк (для товарів, що швидко псуються протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення від Покупця).

3.1.4. У разі поставки некомплектних виробів, на вимогу Покупця доукомплектувати їх у 20 - денний строк після одержання вимоги або замінити комплектними виробами у той же строк.

3.1.5. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в Договорі та в специфікації (Додаток № 1).

3.1.5. Припинити постачання чергової партії товару, якщо Покупець не повністю сплатив вартість попередньої партії товару.

3.2. Права і обов’язки Покупця

3.2.1. Покупець зобов'язується прийняти поставлений відповідно до умов цього Договору товар у місці постачання і сплатити його вартість відповідно до розділу 8. даного Договору.

3.2.2. У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом (тех. умовами, зразком), відмовитися від прийняття та оплати товару, а якщо товар уже оплачений , вимагати повернення сплаченої суми.

3.2.3. Вимагати від Постачальника постачання товару.

3.2.4. У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом (тех. умовами, зразком), відмовитися від прийняття та оплати товару, а якщо товар уже оплачений , вимагати повернення сплаченої суми.

3.2.5. Відмовитись від товару, якщо Постачальник у встановлений строк не укомплектує або не замінить на комплектний поставлений некомплектним виріб.4. Кількість і якість товару

4.1. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій документації, що встановлює вимоги до якості товарів, і підтверджуватися сертифікатом виробника і/або паспортом якості, встановленим для даного виду товару.

4.2. Обсяг та кількість постачання.

4.2.1. Товар, вказаний в п. 1.2. цього Договору, поставляється Покупцю партіями.

4.2.2. Кожна партія товару визначається специфікацією, в якій зазначається: найменування товару, кількість товару, що повинна постачатися в конкретній партії, часткове співвідношення (асортимент, номенклатура) за сортами, марками, типами, розмірами та додаткові до комплекту вироби.

4.3. Якість товару.

Якість та комплектність товару, що поставляється, повинна відповідати стандарту___ (технічні умови, зразки тощо).

Підтвердженням якості товару є ___________ . (найменування документа)

4.4. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання): з моменту введення в експлуатацію (отримання) становить _____. Постачальник гарантує якість товарів в цілому.

4.5. Комплектність товару:____________

4.6. Тара, пакування та маркування.

4.6.1. Товар повинен бути затарений та упакований Постачальником, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

4.6.2. Товар повинен бути затарений наступним чином __________ .

4.6.3. Товар повинен бути спакований наступним чином __________.

4.6.4. Порядок та строки повернення тари _____________ .

4.6.5. Вартість тари та пакування входить /не входить/ до ціни товару.

4.6.6. Товар повинен бути промаркований наступним чином ___________ .

Тара, маркування та упаковка товару

5.1. Постачальник поставляє товари з штриховим кодуванням, що відповідає Стандартам Європейського товарного коду (EAN∙UCC), на кожній одиниці товару.

5.2. В разі зміни штрихового коду EAN∙UCC товару Постачальник зобов'язаний у термін не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів до моменту зміни штрихового коду в письмовій формі повідомити Покупця про таку зміну.

5.3. В разі невиконання Постачальником умов, зазначених в п.5.2., Покупець має право не приймати такий товар, а у випадку, якщо товар був прийнятий без попередньої перевірки коду EAN∙UCC, повернути товар Постачальникові на умовах п. п. 4.5. даного договору.

5.4. Товар повинен бути упакований у спосіб, щоб виключити можливість його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного вигляду, деформації під час транспортування й зберігання.

5.5. Тара і упаковка товару, що поставляється, повинні відповідати вимогам стандартів і технічних умов.

Постачальник зобов'язаний при поставці товарів застосовувати засоби пакетування, спеціалізовані контейнери і тару-обладнання.

5.6. Товари, що поставляються, підлягають маркуванню у відповідності до вимог стандартів і технічних умов. На товарах, що поставляються, і їх упаковці повинні бути поміщені товарні знаки, зареєстровані у встановленому порядку, а також інформація про товар. Інформація про товар повинна включати: назву товару; зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати поставлені товари; дані про основні властивості товару, а якщо це продукти харчування — склад (включаючи перелік використаних в процесі їх виготовлення харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм і т.д.), харчову і енергетичну цінність, умови використання і застереження щодо їх вживання окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, яка поширюється на цей товар; дані про вміст шкідливих для здоров'я речовин в порівнянні до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів та протипоказання для їх вживання; знак, що означає застосування генної інженерії під час виготовлення цього товару, в разі її застосування; дату виготовлення; дані про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника товару; за необхідності, правила і умови ефективного і безпечного застосування товару; термін зберігання; найменування і адресу виробника.

5.7. При поставці немаркованого або неналежно маркованого товару Покупець має право вимагати від Постачальника здійснення маркування (зміни маркування) або відмовитися від прийняття такого товару.

5.8. У випадку поставки вагового товару, умови п. п. 5.1., 5.2., 5.3. даного Договору Сторонами за Договором не застосовуються.

6. Умови поставки і приймання товару

6.1. Поставка товару здійснюється у партіях відповідно до замовлення Покупця.

6.2. Постачання здійснюється на умовах ________________ (умови повинні викладатися відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів “Інкотермс” /редакція 2000 року/).

6.3. Перехід права власності відбувається в момент поставки /оплати/ відповідної партії товару, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

6.4. Пунктом постачання товару за цим Договором є _____________ .

7. Перехід права власності

8. Ціни і умови платежів

8.1. Ціна товару і загальна вартість замовлення

8.1.1. Вартість кожної партії товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається в специфікації (Додаток № 1).

8.2. Умови платежів

8.2.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом ___ з моменту______ .

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

9.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

9.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

9.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом______________________.

9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.4 цього Договору.

9.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

9.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

9.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. 2.2.1 Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

10.5. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує штраф у розмірі __ грн. за кожен день прострочення поставки.

10.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі __ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

10.7. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі __ відсотків від ціни товару зазначений в специфікації до цього Договору (Додаток № 1).

11. Розірвання договору

11.1. Цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку в наступних випадках:

- за згодою сторін;

- за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов цього договору;

- у випадку зміни маркетингової політики Покупця щодо товару.

Сторона-ініціатор зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу сторону про розірвання цього Договору не пізніше ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору за умови відсутності майнових суперечок між сторонами.

11.2. Порядок розірвання Договору:

11.2.1 Розірвання договору здійснюється виключно в судовому порядку за наявності підстав зазначених у статтях 651, 652 Цивільного Кодексу України.

12. Вирішення суперечок

12.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами під час виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. При не врегулюванні в процесі переговорів спірних питань суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Термін дії договору

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до «__» ____________ 200__ р., а в частині взаєморозрахунків — до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

14. Інші умови

14.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

14.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

14.3. Сторони зобов'язуються у письмовій формі повідомляти одна одну про зміну юридичної (поштової) адреси, банківських реквізитів, статусу платника податку на прибуток, про ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію, банкрутство однієї зі сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів з дати таких змін або ухвалення відповідного рішення.

14.4. Відступлення права вимоги і (або) передача боргу за цим Договором однією зі Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

14.5. Сторони, однаково розуміючи значення і умови цього Договору та його правові наслідки, підтверджують дійсність намірів при його укладанні, а також те, що він не носить фіктивного чи удаваного правочину і не є правочином зловмисним та те, що по всім істотним умовам цього Договору досягнута згода. Попередні домовленості, які мали місце до посвідчення цього договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення. Даний Договір не може бути змінений або розірваний у зв’язку з істотною зміною обставин якими сторони керувалися при його укладенні.

14.6. Ми, Сторони, гарантуємо, що здійснили усі необхідні корпоративні дії з питань укладення цього договору і ніяких додаткових погоджень на його посвідчення від третіх осіб, державних органів влади не вимагається.

14.7. Будь-які повідомлення, які вимагаються або дозволяються згідно цього Договору, надаються у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються такими, що були передані, якщо були надані (а) особисто; або (б) через 3 (три) робочих дні після пересилання кур'єрською поштою або поштою, яка вимагає письмового підтвердження про отримання такого поштового повідомлення.

14.8 Копії документів на виконання умов даного Договору, надіслані шляхом факсимільного зв‘язку мають бути підтверджені шляхом передачі іншій Стороні за договором під підпис або направлені кур’єрською поштою або рекомендованою поштою на протязі 3 (трьох) робочих днів з дня надсилання.

14.9. Постачальник є платником ________________________________________________________.

14.10. Покупець є платником податку на прибуток за загальною системою оподаткування.

14.11. Цей Договір укладений в двох екземплярах, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

Адреси та реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ______________________ /_________________/ ПОКУПЕЦЬ  

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...