Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чинники розвитку регіональної економікиа)інноваційний. Інноваційній діяльності потрібна підтримка держави як у вигляді прямих державних інвестицій, так і у вигляді податкових пільг. У цьому полягає чинник державної підтримки інновацій. Відсутність коштів та стимулів до запровадження перспективних наукових розробок, спрямованих на використання альтернативних факторів рег. розвитку призвело економіки окремих регіонів України до інноваційної відсталості. У підсумку, сьогодні регіональні економіки не в змозі задовольнити внутрішній попит, у країні збільшується залежність від імпорту, збільшується регіональна диференціація щодо рівня розвитку регіонів.

б)фінансовий. Його сутність полягає у пільгових умовах інвестування та оподаткування, низькому позичковому відсотку, наявності відповідної інфраструктури, банківсько-кредитного замовлення та інвестиційних інститутів. Особливу роль фін. чинник відіграє у міжнародних зв'язках регіонів. Завдяки створеним свого часу фін. пільгам для іноземних інвестицій стався бурхливий розвиток таких країн і регіонів, як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг. Важливу роль він відіграв у розвитку постсоціалістичних країн. В регіонах України окремою проблемою є створення організаційної структури фін. механізму та фін. автономії місцевого самоврядування.

в)транспортний і інфраструктура. Транспортний чинник- для багатьох видів виробництва відіграє вирішальну роль і тісно пов'язаний з ЕГП. В залежності від транспортних витрат виробництво тяжіє або до сировини, або до споживачів. Транспортна складова у собівартості продукції впливає на розміщення будь-якого виробництва. Транспорт - найважливіший чинник підприємництва, оскільки регіон з точки зору інвестора може оцінюватися за характеристикою рег. транспортної системи. Важливе місце займає також чинник інфраструктури. Інфраструктура - це сукупність галузей, підприємств, організацій, видів діяльності, які забезпечують і створюють умови для нормального функціонування РЕ та життєдіяльності людей.

Чинники РР.

а)ЕГП. Чинник ЕГП - сукупність просторових відносин будь-якого об'єкту РЕ (підприємства, регіону, місцевості, країни) до того, що знаходиться поза його межами і що має для цього об'єкту певне екон. та соц. значення (інші країни, регіони, міста, підприємства, шляхи, природні об'єкти, ріки, моря тощо). ЕГП змінюється зі зміною соц.-ек. та політ. обставин. Цей чинник оцінюється за 3 рівнями. Макроположення - відношення об'єкта до великих регіонів і країн. Мезоположення - відношення до порівняно невеликих регіонів або інших областей даної країни. Мікроположення - відношення до водних об'єктів, форм рельєфу, міст, транспортних магістралей, ринків збуту.б)ринкової кон'юнктури. При вирішенні питання розміщення підприємств у регіоні враховується чинник постачання і збуту - ринкової кон'юнктури. Для цього використовуються методи регіонального маркетингу, тобто досліджується відповідний регіон. ринок, його сегментація, товарна і комунікаційна політика. Значення зв'язку, комунікацій, тобто процесу передачі і обміну інформацією в сучасних умовах важливе для усіх суб'єктів РЕ. Цей чинник має 4 функції: соц., екон., держ. і технологічну. Особливого значення набуває чинник телекомунікації на фоні стрімкого розвитку мережі Інтернет, мобільного зв'язку.

в)консервативні і прогресивні. До консервативних слід віднести ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення і трудові ресурси, втручання держави (адміністративний) тощо. Комбінація таких чинників дуже впливає на РЕ. Врахування тільки цих чинників носить інерційний характер, не пропонує для економіки регіону нових напрямків зростання і тим самим відкладає на невизначений термін використання сучасних інвестиційно-інноваційних форм розвитку. Через це привабливішим є використання прогресивної комбінації факторів, які складають бажані орієнтири розвитку РЕ, ринкові критерії, тенденції світової економіки. До прогресивних чинників ми відносимо: НТП, інноваційні форми тер. організації, іноземні інвестиції, фін. ресурси, зовн. конкуренцію, ринкову кон'юнктуру тощо.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...