Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як визнаються нерозподілені накладні витрати? 20.12 компанія придбала 20000 одВаріант А

20.12 компанія придбала 20000 од. товару за ціною 15 USD за одиницю. При цьому, компанією укладено договір на перепродаж 5400 од. товару за фіксованою у договорі ціною 13 USD за од. Ринкова ціна товару за вирахуванням комерційних витрат на 31.12 складає 14 USD за од.

Варіант Б

Аналогічно до варіанту А; окрім: фіксована у договорі ціна – 16 USD за од.; ринкова ціна – на 31.12 складає 14 USD за од.

 

Завдання 2.5. Визнання запасів. Придбання.

Необхідно: розрахувати облікову ціну партії товару за МСФЗ.

Компанія «Альфа» імпортує товар для перепродажу на території України. Імпортні поставки поточного звітного періоду склали 800 тис. грн., при цьому сплачено імпортного мита на суму 150 тис. грн. Витрати на доставку товару до першого складу та його розміщення становлять 20 тис. грн.; витрати на перевезення товару на основний склад та його розміщення – 1,5 тис. грн. Вартість зберігання товару 800 грн. Товар не є кваліфікаційним активом. Знижка постачальника валова 8000 грн.; знижка постачальника строкова – 16000 грн.

 

Завдання 2.6. Переробка запасів.

Необхідно: визначити собівартість готової продукції та відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку за МСФЗ.

Для виробництва одного виду готової продукції у кількості 100 одиниць компанія «Альфа» понесла наступні витрати: 1) на сировину і матеріали – 200 тис. грн. (в т.ч., понаднормові витрати – 10 тис. грн.); 2) на оплату праці основного персоналу – 100 тис. грн. (в т.ч., понаднормові – 5 тис. грн.); 4) прямі накладні витрати – 50 тис. грн. (в бюджеті виробництва закладено 30 тис. грн. аналогічно до фактичних витрат минулого звітного періоду); 5) непрямі накладні витрати – 5,00 на одиницю. При виробництві залишилася металева стружка, яку було реалізовано як металолом за ціною 100 грн.

 

Завдання 2.7. Оцінка запасів в роздрібній торгівлі

Необхідно: визначити вартість товару, яка відображається у звіті про фінансовий стан.

Компанія “Б” придбала два види товару.

Показник 1-й вид товару 2-ий вид товару
Собівартість, грн. 100000,00 200000,00
Відпускна ціна, грн. 150000,00 350000,00
Дохід від реалізації товару, грн. 70000,00 30000,00

Завдання 2.8. Виробництво готової продукції.

Необхідно: 1) визначити собівартість готової продукції на складі, 2) визначити собівартість реалізованої готової продукції, якщо всі інші витрати склали 900,00 грн.; 3) визначити облікову ціну матеріалів у виробництві і на складі, якщо ринкова ціна готової продукції знизилася нижче собівартості.

Для виробництва готової продукції використовується матеріал АВС, собівартість одиниці якого складає 100,00 грн. Чиста ціна продажу (ЧЦП) одиниці такого матеріалу складає 50,00 грн.Собівартість продукції без уцінки матеріалів до ЧЦП матеріалів складає 1000,00. на стадії виробництва (незавершене виробництво) знаходиться 50 одиниць продукції, на виробництво кожної з яких необхідно використати одну одиницю матеріалу. На склад оприбутковано 100 одиниць готової продукції. Реалізовано 20 одиниць готової продукції за ціною 1200,00 грн. за одиницю. На складі сировини і матеріалів знаходиться 10000 одиниць матеріалу АВС.

Тести до МСФЗ (IAS) 2 «Запаси»

1. Запаси визначаються:

1) як продукція, що має фізичну форму, призначена для продажу, пройшла передпродажну підготовку, або матеріали, які використовуються в процесі виробництва;

2) товари, які знаходяться на складі, і продаж яких в даний час не відбувається;

3) активи, призначені для продажу, які пройшли передпродажну підготовку або матеріали, які використовуються в процесі виробництва або при наданні послуг.

2. Чиста вартість продажу визначається як:

1) очікувана ціна продажу в умовах звичайного ведення бізнесу, включаючи витрати на укомплектування, але за вирахуванням витрат на продаж;

2) очікувана ціна продажу в умовах звичайного ведення бізнесу за вирахуванням витрат на укомплектування і витрат на продаж.

3. Справедлива вартість визначається як сума, за яку:

1) актив може бути проданий, або зобов’язання можуть бути погашені серед обізнаних незалежних сторін, які бажають здійснити таку операцію;

2) актив може бути проданий, або зобов’язання можуть бути погашені серед обізнаних незалежних сторін, які вимушені здійснити таку операцію.

4. Відмінність між чистою вартістю продажу і справедливою вартістю полягає в наступному:

1) чиста вартість продажу визначається стосовно особливостей конкретного виду діяльності компанії; справедлива вартість визначається більшою мірою на основі ринкових цін, ніж на основі договірних цін;

2) справедлива вартість визначається за конкретним видом діяльності компанії; чиста вартість продажу визначається на основі ринкових цін, а не цін, встановлених в договорі.

Вартість запасів

1) включає усі витрати на виробництво, обробку та інші витрати, понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

2) включає тільки виробничі витрати і не включає витрати на обробку та інші витрати, понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

6. Податки та імпортні збори є прикладами:

1) витрат на переробку;

2) витрати на придбання;

3) відповіді 2) і 3);

4) не підходить жодний з варіантів.

7. Змінні накладні виробничі витрати – це:

1) такі прямі і непрямі витрати, які змінюються залежно від обсягів виробництва, наприклад, прямі і непрямі витрати на оплату праці.

2) такі непрямі витрати, які змінюються залежності від обсягів виробництва, наприклад, непрямі витрати на оплату праці і матеріалів.

Як визнаються нерозподілені накладні витрати?

1) нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати у звіті про прибутки і збитки у тому періоді, в якому вони були понесені;

2) нерозподілені накладні витрати визнаються у складі собівартості реалізованої готової продукції.

9. На відміну від постійних накладних виробничих витрат, змінні накладні виробничі витрати:

1) відносяться на собівартість всіх виробничих одиниць без розподілу між ними.

2) відносяться на собівартість кожної виробничої одиниці продукції виходячи зі ступеня фактичного використання виробничого об’єкта для випуску продукції.

10. Інші витрати:

1) не повинні включатися до собівартості запасів незалежно від того, що вони можуть бути понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану;

2) можуть включатися до вартості запасів, якщо вони були понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

10. Прикладами витрат, які визнаються як витрати звітного періоду, в якому вони були понесені, є:

1) витрати на продаж, витрати на зберігання готової продукції та адміністративні витрати;

2) витрати на придбання і переробку.

3) надмірний рівень відходів, витрат на оплату праці та інших виробничих витрат.

4) варіанти 2) і 3).

5) варіанти 1) і 3).

6) варіанти 1), 2) і 3).

12. Стандартні витрати або “метод роздрібних цін” використовується як інструмент оцінки вартості і полягає в наступному:

1) розрахунку продажної ціни за вирахуванням частки прибутку в ціні;

2) розрахунку чистої вартості продажу.

13. Причинами продажу запасів нижче їх собівартості можуть бути:

1) загальне падіння ринкової ціни, фізичне пошкодження товарів та їх моральне застаріння;

2) додаткові витрати, необхідні для завершення виготовлення виробу;

3) зниження виробничих витрат;

4) варіанти 2) і 3);

5) варіанти 1), 2), 3);

6) варіанти 1) і 2).

14. Якщо ціна, за якою будуть продаватися запаси, нижче поточної ринкової вартості з урахуванням витрат на укомплектування, то вартість запасів буде знижено до їх:

1) справедливої вартості;

2) чистої вартості продажу.

15. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як:

1) витрати періоду, коли було визнано виручку;

2) дохід періоду, коли було визнано виручку.

16. Запаси, які були переведені до інших груп активів, відносяться на витрати:

1) негайно з метою зниження вартості активів;

2) протягом строку корисної експлуатації даного активу.

17. Виключенням із сфери застосування МСФЗ (IAS) 2 є наступні запаси:

1) незавершене виробництво;

2) фінансові інструменти;

3) біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю;

4) товари в роздрібній торгівлі.

18. Облік вибуття запасів може здійснюватися одним із наступним методів:

1) ФІФО;

2) ЛІФО;

3) за середньозваженою ціною;

4) іншим методом.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...