Главная Обратная связь

Дисциплины:


Роль людського капіталу у регіональному розвиткуПрацересурсний потенціал України

а)чисельність, народж., смер., прир. приріст, статевовікова структура населення. Працересурсний потенціал характеризує рівень забезпечення нац. економіки ресурсами праці. До ресурсів праці ми відносимо в цілому населення України, його чисельність, територіальне розміщення, процеси відтворення, міграції. У регіональній економіці для характеристики трудового потенціалу суттєвим показником є чисельність наявних трудових ресурсів та джерела їх поповнення. Але для ефективного функціонування економіки регіону з постійним зростанням продуктивності праці не достатньо кількісного виміру трудових ресурсів. Не менш важливим є, так званий, людський чинник, тобто якісний вимір трудового потенціалу, а це освіта, професійно кваліфікаційна підготовка фізичний стан, адаптивність до сучасних інноваційних змін. У цьому ж контексті важливими є статевовікова структура, частка працездатного населення у його загальній чисельності, рівень зайнятості, міграції. Україна відноситься до країн з від'ємним природним приростом населення. Це призводить до скорочення його чисельності. Населення України зменшується усіх регіонах за винятком Києва і Севастополя. У 15 областях показник від'ємного сальдо населення гірший, ніж у середньому по країні.

б)освіта, рівень кваліфікації. Рівень кваліфікації трудових ресурсів України досить високий. Це випливає з рівня освіти працівників: питома вага фахівців з вищою та середньою освітою у народному господарстві становить майже 30%. Практично всі особи працездатного віку письменні, що властиво лише високо розвинутим країнам світу.

в)система заходів щодо вирівнювання демографіч. ситуації.Неврівноваженість кон'юнктури укр. ринку праці блокує формування регіон. конкурентоспроможних виробничих структур, поглиблює дефіцит праці і призводить до широкого залучення іноземної праці на укр. ринок. Така заміщуюча міграція буде необхідним заходом для забезпечення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі та для підтримки чисельності населення, особливо його економічно активної частини. Україна, таким чином, набуває ознак цілком європейської країни, де така компенсаторна міграція, зокрема легалізація тіньових мігрантів є вже звичною практикою. В цілому поточний стан ринку праці вимагає зваженої комплексної та збалансованої міграційної політики держави.

 

Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

а)поняття «людський капітал», «економічно активне населення» та «зайняте населення», «безробіття», «приховане безробіття». Людський капітал - сформований і розвинутий у результаті інвестицій та накопичений людиною запас здоров'я знань, навичок, здібностей, мотивацій. На базі теорій людського капіталу заснована концепція людського розвитку, яка визначається як «процес зростання людських можливостей, що забезпечується політичною свободою, правами людини, суспільною повагою до особистості, здоровим довкіллям». Із процесом зайнятості пов'язані такі економічні категорії: працездатне; безробітне; економічно активне і економічно неактивне населення. Теоретично можлива повна зайнятість усього працездатного населення. Однак важливою умовою зайнятості є наявність робочих місць та економічні потреби у збільшенні чи зменшенні їх кількості. Населення працездатного віку становить кількісну основу економічно активне населення, - населення чоловічої та жіночої статей у віці від 15 до 70 років, яке протягом певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. В Україні існують суттєві регіональні розбіжності у забезпеченості трудовими ресурсами. За цим показником розрізняють трудодефіцитні, трудонадлишкові та трудоврівноважені регіони. В Україні більшість регіонів трудонадлишкові, особливо це стосується західних регіонів. На ринку праці існують різні форми безробіття. Фрикційне безроб. зумовлено пошуком або очікуванням роботи. Структурне безроб. виникає під впливом структурних зрушень в економіці, спричинених запровадженням досягнень НТП, вдосконаленням територіально-галузевих пропорцій господарства, змінами в структурі споживчого попиту. Циклічне безроб. виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економ. підйому.б)міграції та їх види. Міграція населення - переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час. Розрізняються зовнішні міграції (міжконтинентальні, міждержавні) і внутрішні (всередині країни - між регіонами, містами, сільською місцевістю і т. д.). Особи, які переселилися за межі країни - емігранти, які переселилися в дану країну - іммігранти. На стан трудового потенціалу в регіонах впливають міграційні процеси. З початку 90-х років поняття «мігрант» отримало нове звучання. В сучасній літературі мігрантів розподіляють на внутрішніх та зовнішніх. В Україні сформувалося принаймні 3 центри де осідає 90% внутрішніх трудових мігрантів: Київська область, Крим і Севастополь, Харків і Харківська область.

в)регіональні проблеми працересурсного потенціалу.Важливою якісною характеристикою трудозабеспеченості є питома вага працездатного населення у працездатному віці (від 16 до 60 років чоловіки, від 16 до 55 років жінки) в складі трудових ресурсів. У 2005р. в цілому по Україні цей показник становив 91,5%. Найвищі значення цього показника були у Волинській, Луганській, Черкаській областях; найнижчими - у Львівській, Хмельницькій, Чернігівській обл.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...