Главная Обратная связь

Дисциплины:


Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграціяа)аналіз експортного потенціалу.Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави. Експортний потенціал країни - це здатність сусп. виробництва даної країни виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних товарів і послуг для зовнішн. ринку. Товарна структура експорту України є вкрай несприятливою. Вона свідчить про нездатність держави подолати структурні диспропорції економіки, сформованої в рамках колишнього СРСР. Домінуючими експортними позиціями залишаються металопродукція (44% загального експорту), мінеральні продукти та хімія (22%), а машинобудування складає 12%. На відміну від держав Центральної Європи, в Україні так і не відбулась переорієнтація з торгівлі сировиною та напівфабрикатами на торгівлю товарами з високою доданою вартістю.

б)зв’язки України з країнами Балтії та СНД. Пріоритетним завданням для України є забезпечення взаємовигідних і стабільних економічних зв'язків з країнами СНД, які утворили Економічний союз, та з країнами Балтії. Через створення умов для ефективних торговельних відносин з цими країнами можна прискорити досягнення стабілізації у вітчизняному виробництві. Проте актуальність розвитку цих відносин не зменшуватиме значення розвитку економічних зв'язків з іншими країнами світу. Зовнішньоекономічні зв'язки з цією групою країн мають розвиватися переважно на двосторонній основі з одночасним вдосконаленням торговельних режимів на засадах взаємної рівності і спрямовуватимуться на: поліпшення торговельного режиму з Російською Федерацією; забезпечення стабільних поставок в Україну на взаємовигідних умовах паливно-сировинних товарів відповідно до потреб народ. господарства.

в)перспективи вступу України до ЄС. Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус У країни, має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Метою розвитку зовнішньоекон. відносин України з ЄС є забезпечення економ. інтеграції господарства України у загальноєвропейський економічний простір. Це значною мірою залежить від реалізації положень про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною та тимчасової угоди про торгівлю, безумовно, вже сьогодні, країни ЄС перетворились на важливого партнера України у розвитку економ. зв'язків.

 

24)Взаємодія природи і суспільства, екол-екон протиріччя:

а)система «суспільство-природа» Взаємодію суспільства і природи в най час слід розглядати як міжсистемний комплекс, де не в повній мірі додержується такий принцип системності як цілісність,. З точки зору принцип саморозвитку системи "суспільство" і "природа" також розвиваються відносно самостійно. Але подальший розвиток людства можливий тільки в межах системи "суспільство-природа". Формування такої системи можливе лише за умови загальної спільності людства що охоплює як сучасні, так і майбутні покоління. Взаємодія суспільства природи в наш час повинна йти в напрямку формування системи "людство-природа", де розвиток суспільного виробництва буде ґрунтуватися на екологізованому типі технологічного засобу виробництва. Метою розвитку такої системи є забезпечення і екологічно сталого розвитку і подальшого формування ноосфери, що характеризує найвищу ступінь розвитку плинних процесів у взаємодії суспільства і природи.б)основні поняття та визначення. Екологія - це наука про становище людини в біосфері, наука про взаємодію живих істот між собою і з навк. неорганічною природою. Природокористування - це сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу й заходи щодо його збереження. Нераціональнепк – це такий спосіб використання тіл і властивостей природи, який приводить до руйнування природно-ресурсного потенціалу, порушення закономірних природних процесів, забруднення прир. середовища. Раціональне пк – це така діяльність людини, метою якої є не лише задоволення своїх потреб, але й збереження природних систем в якісному стані. Екосистема - це сукупність організмів, які мешкають разом та умов їх існування, закономірно взаємозв'язаних між собою, які утворюють систему взаємозумовлених біотичних, абіотичних явищ і процесів; це єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і їхнім життєвим середовищем, у якому всі компоненти зв'язані обміном речовин і енергії.

в)еколого-економічні потреби. Важливе значення має проблема задоволення еколого-економічних потреб. Показником задоволення абсолютних еколого-економічних потреб є досягнення само відновлювального потенціалу екосистеми. Наступний рівень – дійсні потреби. Визначити задоволення дійсних потреб можливе через граничнодопустимі концентрації, граничнодопустимі скиди і викиди, а також тимчасово-погоджені викиди. Еколого-економічні інтереси виникають на основі тісної взаємозалежності між суспільством і природою, і є складним поняттям. Економіко-екологічні інтереси - це свідомі еколого-економічні потреби, які перетворились у внутрішні потреби людей. Економіко-екологічні потреби - це синтез екологічних та екологізованих економічних інтересів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...