Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика основних екологічних понятьа)«екологія» як наука про взаємини людини і біосфери.Екологія - це наука про становище людини в біосфері, наука про взаємодію живих істот мій собою і з навколишньою неорганічною природою. Екологія є одночасно природничою і гуманітарною наукою. В розвитку екології розрізняють такі етапи: вивчення середовища проживання окремих видів і їх взаємовідносини, вивчення екологічної системи; вивчення взаємовідносин та взаємовпливу екологічних систем; вивчення біосфери та людини в біосфері. У найзагальнішому виді предмет екології – це структури і процеси, стратегії виживання, властивості і сторони, включаючи соц. зміни та конфлікти, котрі виникають у ході усе більш масштабної і глибокої соціалізації і економізації природи.

б)«екосистема» та її специфіка. Екосистема - це сукупність організмів, які мешкають разом та умов їх існування,

закономірно взаємозв'язаних між собою, які утворюють систему взаємозумовлених біотичних, абіотичних явищ і процесів. Інакше кажучи екосистема - це єдиний прир. комплекс, утворений живими організмами і їхнім життєвим середовищем, у якому всі компоненти зв'язані обміном речовин і енергії. Екосистема характеризується насамперед видовим складом і чисельністю організмів у ній, тобто популяційними особливостями, трофічних груп, інтенсивністю процесів продукування і деструкції органічних речовин.

в)«екологічні фактори» та їх сутність. Екол. фактори - елементи середовища, які впливають на організм. Виділяють 3 групи екол. факторів: абіотичні фактори - сукупність неорганічних умов життєвого середовища. Серед абіотичних факторів розрізняють хім. (склад повітря, води, ґрунту) і фіз. (t, світло, вологість, опади). Біотичні фактори - форми взаємодії та взаємовідносин живих організмів. Наприклад, одні організми є для інших їжею, життєвим середовищем (як хазяїн для паразита), можуть сприяти розмноженню (як запильні комахи) тощо; антропогенні фактори – форми діяльності людини, які впливають на життєдіяльність організмів або безпосередньо, наприклад через вживання в їжу, або опосередковано, через зміну життєвого середовища.

 

32)Моніторинг навколишнього середовища та його завдання:

а) визначення та завдання моніторингу. Важливе місце в організації контролю за станом навк. середовища, природокористування і екологізації виробництва займає автоматизована інформаційна система нагляду за станом та зміною навколишнього середовища - моніторинг. За допомогою такої системи забезпечується реєстрація змін, що відбуваються в навк. середовищі, формується уявлення про розповсюдження в ній різних забруднювачів і, зрештою, стає можливою оцінка ефективності існуючих методів боротьби з тим чи іншим видом забруднення. Стан біосфери, як відомо, змінюється під впливом природних та антропогенних чинників. Природні зміни стану навколишнього середовища спостерігаються і вивчаються існуючими у багатьох країнах геофізичними службами. Для того, щоб виділити антропогенні зміни на фоні природних, виникла необхідність в організації спеціальних спостережень за змінами біосфери під впливом людської діяльності.б)екол. моніторинг на суходолі і на морі. Найважливіші завдання виконує фоновий моніторинг - систематичні стаціонарні заміри, що проводяться за єдиною програмою, стану атмосфери, ґрунту, природних вод та особливостей земної поверхні. Екол. моніторинг суходолу проводиться за такими розділами: моніторинг забруднення природного середовища та інших чинників антропогенного впливу; - моніторинг відгуків біоти на антропогенний вплив, у першу чергу фонових рівнів забруднення; спостереження за змінами функціональних та структурних характеристик недоторканних природних екосистем та їх антропогенних модифікацій.

в)система екол. моніторингу України. Загальний моніторинг (спостереження, оцінка, прогноз, елементи регулювання) здійснюється в Україні різними відомчими мережами, центрами, органами управління міністерств і відомств. Усі вони об'єднані інформаційними зв'язками в систему екол. моніторингу. Служби екол. моніторингу (СЕМ "Україна") збирають інформацію про природний стан навк. прир. середовища, зміни цього стану за рахунок природних і антропогенних причин, вивчають закономірності цих змін, прогнозують зміни стану в майбутньому та надають інформацію усім зацікавленим організаціям для обов'язкового використання в інтересах здоров'я та добробуту людини, в інтересах збереження природи і розвитку економіки.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...