Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік пРАКТИЧНИХ НАВИЧОКРекомендована література

Основна

1. А.Ф.Шевченко. Основи медичної і біологічної фізики, -Київ, Медицина. 2008.

2. В.Ф. Антонов. Биофизика. -М.: Владос. 2000.

3. В.І.Доброва. Біофізика та медична апаратура. -Київ, Професіонал, 2006.

Додаткова

1.Самойлов В.О. Медицинская биофизика. -Л. 1986.

2.Агапов П.Т., Максютин Г.В., Лабораторний практикум по физике. -М.: Висшая школа. 1982.

3.Владимиров Ю.А., Пошупкин Д.И., Потапенко А.Я. Биофизика. 1983.

4.Губанов Я.И. Утенберюв А.А. Медицинская биофизика. -М. 1987.

5. Ливенсон А.ІР. Електромедична апаратура. 1981.

6. Панасюк Є.М., Федорів Я.М., Модилевський В.М. Загальна фізіотерапія і курортологія. -Львів. 1993.

Після вивчення дисципліни “Основи біологічної фізики та медична апаратура” студенти повинні знати:

¾ основні фізичні поняття та закони біомеханіки, біоакустики, реології та геодинаміки;

¾ основні поняття термодинаміки;

¾ фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини;

¾ загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.

 

Перелік питань до самостійної роботи

1. Гармонійні, згасаючі механічні коливання. Рівняння цих коливань.

2. Вимушені механічні коливання. Механічний резонанс.

3. Механічна хвиля. Поперечні i повздовжні хвилі. Рівняння хвилі. Потік енергії хвилі. Ефект Допплера. Використання у медицині.

4. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці.

5. Біофізичні основи слухового відчуття. Фізичні основи аудіометрії.

6. Ультразвукові хвилі. Джерела й уловлювачі ультразвуку та інфразвуку на біологічні тканини.

7. Ультразвук. Особливості поширення, біофізичні основи дії ультразвуку на речовину. Використання ультразвуку в медицині. УЗI.

8. Інфразвук. Фізичні характеристики, вплив на бiооб’єкти.

9. Термодинаміка. Види термодинамічних систем. Перший закон термодинаміки.

10. Теплообмін. Види теплообміну. Ентальпiя. Закон Гесса.

11. Другий закон термодинаміки. Ентропія i термодинамічна ймовірність.

12. Організм як відкрита система. Рівняння Пригожина. Стаціонарний стан.

13. Медична апаратура. Датчики медико-бiологiчної інформації. Типи датчиків, характеристики.

14. Радіотелеметрія. Ендорадiозонд. Реєстрація медико-бiологiчної інформації.

15. Фізичні основи дії на тканини постійного електричного струму.

16. Загальна схема апарата для гальванізації. Електрофорез.

17. УВЧ-терапія. Терапія електричним полем УВЧ. Терапевтичний контур. Формули підрахунку тепла.

18. Iндуктотермiя. Терапевтичний контур. Формула підрахунку тепла.19. Використання імпульсних струмів у медицині.

20. Елементи геометричної оптики. Лінзи.

21. Око як оптична система. Формування зображення предметів у оці. Акомодація.

22. Механізми зорового сприйняття. Денне та сутінкове бачення. Чутливість ока. Поле зору. Кольорове бачення. Недоліки ока. Центрована оптична система.

23. Оптична мікроскопія. Поглинання світла. Розсіяння світла. Колориметрія. Нефелометрія. Поляриметрія. Дисперсія світла.

24. Рефрактометрія і волоконна оптика, їх використання у медицині. Поняття про голографію.

25. Теплове випромiнювання, характеристики та закони. Абсолютно чорне тiло.

26. Теплове випромiнювання людини. Прилади для вимiрювання, спостереження та запису теплового поля людини. Використання в медицинi.

27. Використання тепла i низьких температур у медицинi.

28. Резонансні методи квантової механіки.

29. Електронно-парамагнiтний резонанс (ЕПР), ядерний магнітний резонанс (ЯМР). Використання у медицинi.

30. Люмiнесценцiя. Види люмiнесценцiї. Механізм виникнення. Люмінесцентний аналіз.

31. Хемiлюмiнесценцiя. Бiолюмiнесценцiя. Використання надслабкого свiчення у медицинi. Фотобiологiчнi процеси.

32. Лазерне випромiнювання. Властивостi. Використання у медицинi.

33. Способи добування радiонуклiдiв. Використання радiонуклiдiв у медицинi.

34. Основи дозиметрii. Поглинута та експозицiйна доза. Потужнiсть дози.

35. Бiологiчна доза. Вiдносна бiологiчна ефективнiсть іонiзуючого випромiнювання.

36. Захист живого органiзму вiд йонiзуючого випромiнювання.

37. Бiофiзичнi основи дiї проникаючої радiацiї. Дозиметричнi прилади.

38. Еквівалентна біологічна доза. Радіонукліди та використання їх у медицині.

 

Перелік пРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 

1. Класифікувати механічні коливання і хвилі.

2. Пояснювати фізичні основи аудіометрії як методу дослідження слуху.

3. Пояснювати явища поверхневого натягу та в’язкості рідин.

4. Пояснювати газову емболію як фізичне явище.

5. Пояснювати фізичні основи методів вимірювання в’язкості крові та методів вимірювання тиску крові та швидкості кровообігу.

6. Пояснювати механізми пасивного та активного транспорту речовин крізь мембранні структури клітин.

7. Пояснювати потенціал дії (ПД) та причини його виникнення, поширення ПД у нервових волокнах.

8. Трактувати електрокардіограму на підставі аналізу основних концепцій електрокардіографії.

9. Пояснювати фізичні основи дії постійного і змінного електричного струму на організм людини.

10. Пояснювати фізичні основи дії постійного і змінного електричного полів на організм людини та вирізняти фізіотерапевтичні (лікувальні) методики.

11. Пояснювати первинну дію електричного поля УВЧ на діелектрики та електроліти, аналізувати різні методики, терапевтичні контури.

12. Пояснювати механізм дії магнітного (постійного і змінного) та електромагнітного полів на біооб’єкти на основі аналізу фізичних та біофізичних процесів, що відбуваються в біологічних тканинах під дією фізичних полів у організмі людини.

13. Робити висновок про біофізичні механізми взаємодії електричного і магнітного полів з біологічними тканинами.

14. Пояснювати основні закони теплового випромінювання тіл, теплове випромінювання тіла людини, фізичні основи методу термографії.

15. Пояснювати властивості люмінесценції та її застосування в медицині.

16. Пояснювати фізичні основи роботи лазера, вирізняти напрями використання лазера в медицині.

17. Пояснювати основи застосування квантово-механічних резонансних методів у медицині.

18. Пояснювати принципи захисту від ураження іонізуючим випромінюванням, вирізняти напрями використання рентгенівського та радіоактивного випромінювання в медицині.

19. Пояснювати принципи захисту від ураження електричним струмом.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...