Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік питань для семестрового контролю1. Гармонійні механічні коливання. Рівняння цих коливань.

2. Згасаючі механічні коливання. Рівняння цих коливань.

3. Вимушені механічні коливання. Рівняння цих коливань. Механічний резонанс.

4. Механічна хвиля. Поперечні i повздовжні хвилі. Рівняння хвилі. Потік енергії хвилі, вектор Умова. Ефект Допплера, використання в медицині.

5. Акустика. Звукові хвилі. Різновидність звуків. Фізичні та слухові характеристики звуку. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці.

6. Біофізичні основи слухового відчуття. Фізичні основи аудіометрії.

7. Ультразвукові хвилі. Джерела й уловлювачі ультразвуку.

8. Ультразвук (УЗ). Фізичні характеристики, поширення УЗ, поглинання.

9. Дія ультразвуку на речовину, на тканини живих організмів.

10. Використання ультразвуку в медицині. УЗI.

11. Інфразвук. Фізичні характеристики, вплив на бiооб’єкти.

12. Вібрації, їх фізичні характеристики, вплив на людину, використання.

13. Iдеальнi рiдини. Рiвняння нерозривностi течiї. Закон Бернуллi.

14. Коефiцiєнт поверхневого натягу рiдини. Силове та енергетичне визначення.

15. Капiлярнi явища. Формула Лапласа. Газова емболiя.

16. Поверхнево-активнi речовини.

17. В’язкiсть рiдини. Закон Ньютона. Ньютонiвськi та неньютонiвськi рiдини.

18. Теча в’язких рiдин по трубах. Формула Гагена—Пуазейля.

19. Ламiнарна та турбулентна течiя.

20. Фiзичнi основи методiв вимiрювання тиску кровi. Пульсова хвиля.

21. Хiмiчний склад бiологiчних мембран. Поведiнка фосфолiпiдiв.

22. Види транспорту речовин у бiологiчних мембранах.

23. Перше рiвняння Фiка для мембран.

24. Вiльна дифузiя. Полегшена дифузiя нейтральних речовин.

25. Пасивнiй транспорт iонiв крiзь мембрану. Рівняння Нернста-Планка.

26. Полегшена дифузія. Види бiлкових транспортних систем.

27. Активний транспорт речовин через мембрану. Калiй-натрiєвий насос.

28. Ендоцитоз i екзоцитоз.

29. Мембранний потенцiал спокою. Рiвняння Гольдмана-Ходжкiна-Катца.

30. Бiопотенцiал дiї. Фази виникнення. Графiчне зображення.

31. Поширення потенцiалу дiї по нервовому волокну. Кабельне рiвняння.

32. Термодинаміка. Види термодинамічних систем. Перший закон термодинаміки.

33. Теплообмін. Види теплообміну. Ентальпiя. Закон Гесса.

34. Другий закон термодинаміки. Ентропія i термодинамічна ймовірність.

35. Організм як відкрита система. Рівняння Пригожина. Стаціонарний стан.

36. Електропровідність електролітів.

37. Діелектрики. Діелектрики в електричному полі.

38. Закон Ома при протіканні крізь бiологiчнi тканини постійного струму.

39. Опір тканини при змінному струмі. Імпеданс біологічних тканин.40. Дисперсія імпедансу. Коефіцієнт поляризації.

41. Електричний диполь. Момент диполя. Потенціал електричного поля диполя.

42. Струмовий диполь. Характеристики струмового диполя.

43. Дипольний еквівалентний електричний генератор серця.

44. Ґенез електрокардіограми.

45. Фізичні основи електрокардіографії. Теорія Ейнтховена. Векторкардіографія.

46. Медична апаратура. Датчики медико-бiологiчної інформації. Типи датчиків, характеристики.

47. Радіотелеметрія. Ендорадiозонд. Реєстрація медикобiологiчної інформації.

48. Фізичні основи дії на тканини постійного електричного струму.

49. Загальна схема апарата для гальванізації. Електрофорез.

50. УВЧ-терапія. Терапія електричним полем УВЧ. Терапевтичний контур. Формули підрахунку тепла.

51. Iндуктотермiя. Терапевтичний контур. Формула підрахунку тепла.

52. Використання імпульсних струмів у медицині.

53. Елементи геометричної оптики. Лінзи.

54. Око як оптична система. Формування зображення предметів у оці. Акомодація.

55. Механізми зорового сприйняття. Денне та сутінкове бачення. Чутливість ока. Поле зору. Кольорове бачення. Недоліки ока. Центрована оптична система.

56. Оптична мікроскопія. Поглинання світла. Розсіяння світла. Колориметрія. Нефелометрія. Поляриметрія. Дисперсія світла.

57. Рефрактометрія і волоконна оптика, їх використання у медицині. Поняття про голографію.

58. Теплове випромiнювання, характеристики та закони. Абсолютно чорне тiло.

59. Теплове випромiнювання людини. Прилади для вимiрювання, спостереження та запису теплового поля людини. Використання в медицинi.

60. Використання тепла i низьких температур у медицинi.

61. Резонансні методи квантової механiки.

62. Електронно-парамагнiтний резонанс (ЕПР), ядерний магнітний резонанс (ЯМР). Використання у медицинi.

63. Люмiнесценцiя. Види люмiнесценцiї. Механізм виникнення. Люмінесцентний аналіз.

64. Хемiлюмiнесценцiя. Бiолюмiнесценцiя. Використання надслабкого свiчення у медицинi. Фотобiологiчнi процеси.

65. Лазерне випромiнювання. Властивостi. Використання у медицинi.

66. Рентгенiвське випромiнювання, його одержання та властивостi. М’яке i жорстке рентгенiвське випромiнювання.

67. Взаємодiя рентгенiвського випромiнювання із речовиною.

68. Поглинання рентгенiвського випромiнювання. Захист бiооб’єктiв.

69. Фiзичнi основи рентгеноскопiї, рентгенографiї i рентгенотерапiї. Рентгенівська томографія

70. Радiоактивнiсть. Природна i штучна радiоактивнiсть. Види радiоактивного розпаду.

71. Основний закон радiоактивного розпаду. Перiод напiврозпаду. Активнiсть радiоактивного елемента.

72. Способи добування радiонуклiдiв. Використання радiонуклiдiв у медицинi.

73. Основи дозиметрiї. Поглинута та експозицiйна доза. Потужнiсть дози.

74. Бiологiчна доза. Вiдносна бiологiчна ефективнiсть іонiзуючого випромiнювання.

75. Захист живого органiзму вiд іонiзуючого випромiнювання.

76. Бiофiзичнi основи дiї проникаючої радiацiї. Дозиметричнi прилади.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...