Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 7. модульний контроль з розділу "загальна мікробіологія"модульний контроль з розділу "загальна мікробіологія"

 

Мета заняття:

— знати морфологію мікроорганізмів, методи визначення морфологічних і тинкторіальних властивостей;

— знати фізіологію мікроорганізмів, методи вивчення їх біохімічних властивостей;

— знати вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми;

— знати генетику мікроорганізмів, фаги і їх роль у форму­ванні мінливості;

— знати антибактеріальні препарати і методи їх раціональ­ного застосування;

— знати умови і механізми розвитку інфекційного проце­су;

— знати захисні механізми макроорганізму, форми прояву імунної відповіді; використання факторів імунної відпо­віді для діагностики інфекційних хвороб;

— знати види препаратів для формування специфічного імунітету;

— уміти обладнати робоче місце, провести дезінфекцію ро­бочого місця, рук; підготувати препарати з нативного матеріалу і культури мікроорганізмів, пофарбувати їх простим методом і за Грамом, провести мікроскопію з ви­користанням імерсійної системи; провести взяття і посів патологічного матеріалу та культури мікроорганізмів; провести ідентифікацію культури за культуральними та біохімічними властивостями; провести реакцію аглюти­нації на склі.

 

Рекомендації щодо проведення модульного контролю

Модульний контроль проводять як семінар-практикум за схемою:

1. Комп'ютерне тестування.

2. Виконання практичних навичок.

3. Розв'язування ситуаційних задач.

Виконання практичних навичок і відповіді студентів комен­тують самі студенти. Таким чином, контролюючи, навчаються. Оцінки виставляються за кожне завдання окремо, додаткова оцінка — за коментар щодо виконання практичних навичок і відповідей. Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням усіх видів роботи студента.

 

 

Орієнтовний перелік практичних навичок

1. Підготувати мікроскоп, визначити морфологію і тинк-торіальні властивості мікроорганізмів у виготовленому препараті.

2. Виготовити препарат із бульйонної культури ешерихій, пофарбувати фуксином Пфейффера. Визначити під мікроскопом морфологію бактерій.

3. Виготовити препарат із агарової культури стафілокока, пофарбувати за Грамом. Визначити під мікроскопом морфологію і тинкторіальні властивості бактерій.

4. Виготовити препарати із крові (мазок і "товсту краплю").

5. Виготовити препарат із в'язкого матеріалу.

6. Провести взяття патологічного матеріалу з носа тампо­ном, виконати посів на середовище ЖСА.

7. Описати культуральні властивості ешерихій на серед­овищі Ендо.

8. Провести посів випорожнень петлею на середовище Ендо.

9. Провести посів шпателем на пластинчасте поживне се­редовище. 

10. Визначити ферментативні властивості культури мікро­організмів на строкатому ряду Гісса.

11. Визначити ферментативні властивості культури на ЖСА і кров'яному агарі.

12. Описати культуральні властивості мікроорганізмів у рідкому поживному середовищі.

13. Провести дезінфекцію рук, робочого місця.

14. Провести орієнтовну реакцію аглютинації на склі.

15. Врахувати результати розгорнутої реакції аглютинації.

16. Дати характеристику препарату (вакцини, сироватки, імуноглобуліну, антибактеріального препарату).

Зразки тестів і ситуаційних задач подані до кожної теми.

Домашнє завдання

Підготуйтеся до практичного заняття 8.

 

 

Рекомендації щодо самопідготовки до практичного заняття 8

1. Ознайомтеся з темою і метою практичного заняття, запи­шіть у щоденнику тему і план заняття.

2. Вивчіть теоретичний матеріал (див. підручник, с. 190— 217; практикум, с. 93—104).

Модуль II СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...