Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 16. модульний контроль з розділу "спеціальна мікробіологія"модульний контроль з розділу "спеціальна мікробіологія"

Мета заняття:

— знати морфологічні і біологічні властивості збудників ін­фекційних хвороб;

— розуміти патогенетичні закономірності інфекційного процесу;

— знати особливості взяття патологічного матеріалу для до­слідження та його транспортування до лабораторії;

— знати методи мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб;

— уміти проводити взяття патологічного матеріалу для до­слідження, оформляти супровідну документацію;

— знати препарати для специфічної профілактики і ліку­вання інфекційних хвороб.

Рекомендації щодо проведення модульного контролю

Модульний контроль проводять як семінар-практикум за схемою:

1) комп'ютерне тестування;

2) виконання практичних навичок;

3) розв'язування ситуаційних задач.

 

Орієнтовний перелік практичних навичок

1. Провести забір матеріалу для дослідження на стафіло­кок, менінгококову інфекцію, при кишкових хворобах, коклюші, дифтерії, ГРВІ, заповнити направлення, підго­тувати до транспортування.

2. Провести первинний посів патологічного матеріалу у разі обстеження на стафілокок, менінгококову інфекцію, при кишкових хворобах, коклюші, дифтерії, створити умови для культивування.

3. Підготувати хворого та пояснити йому, яких правил слід дотримуватися під час відбору мокротиння при підозрі на туберкульоз.

4. Визначити морфологічні і тинкторіальні властивості збудника під мікроскопом.

5. Дати характеристику препарату (вакцини, анатоксину, сироватки, імуноглобуліну), визначити принципи та придатність його до використання.

Зразки тестів і ситуаційних задач подані до кожної теми.

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ І СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

 

Модуль І: Загальна мікробіологія

 

Тема. Організація й обладнання бактеріологічної лабораторії.

Тести: 1 — б, 2 — г, 3 — а, 4 — б, 5 — б, 6 — б.

Ситуаційні задачі: 1. Використати імерсійний об'єктив 90. 2. Стафілококи. 3. За таких умов спори не гинуть. 4. За темпе­ратури 3 7—40 °С.

 

Тема. Прості та складні методи фарбування препаратів.

Тести: 1 — а, 2 — в, 3— в, 4 — в, 5 — а, 6 — в, 7 — г.

Ситуаційні задачі: 1. За Грамом. 2. Стрептокок грампозитив-ний і бактерії грамнегативні. 3. За Буррі—Гіпсом. 4. Наявність волютинових зерен. 5. Ь-форма, червоний через відсутність пептидокглікану. 6. Стафілококи, бактерії, кислотостійкі палички. 7. Синього кольору, через відсутність клітинної стінки і втрату стійкості до кислоти.

Тема. Поживні середовища. Техніка посіву на поживні середовища.

Тести: 1 — б, 2 — б, 3 — в, 4 — г, 5 — б, 6 — а.

Ситуаційні задачі: 1. Культура мікроорганізмів виділяє протеолітичні ферменти і петонізує білок молока. 2. Культура мікроорганізмів виділяє сахаролітичні ферменти, які розщепляють лактозу молока до кислоти і газу. За наявності кислоти білок зсідається, а газ виштовхує пробку. 3. Культура мікроорганізмів спричинює альфа-гемоліз, гемоглобін перетворюється на метгемоглобін. 4. Культура нерухлива (росте вздовж уколу), не розщеплює лактозу (колір середовища не змінився). 5. Паличка синьозеленого гною, але можуть поряд з нею можуть перебувати інші мікроорганізми.Тема. Дезінфекція. Стерилізація. Тести: 1 — г, 2 — а, 3 — а, 4 — г, 5 — б.

Ситуаційні задачі: 1. Не можна стерилізувати таким мето­дом рідини, гумові рукавички, вату. 2. Збудник сибірки утво­рює спору, за таких умов спори не гинуть. 3. Не можна, збудник туберкульозу за таких умов не гине. 4. Не можна, кип'ятіння є неповною стерилізацією.

Тема. Серологічний метод дослідження. Тести: 1 — в, 2 — а, 3 — 6,4 — в, 5 — г.

Ситуаційні задачі: 1. а) реакція позитивна; б) реакція не­гативна; в) реакцію не враховують. 2. Особа хвора на черевний тиф. 3. Особа в даний період часу не хворіє на черевний тиф, низький титр антитіл може свідчити про те, що особа перехво­ріла або була щеплена. 4. 1:200.

Тема. Вакцини. Сироватки. Методи алергодіагностики. Тести: 1 — а, 2 — г, 3 — в, 4 — в, 5 — а.

Ситуаційні задачі: 1. Відповідь знайти в інструкції до вакци­ни. 2. Ні. 3. Ні. 4. Знищити. 5. Протигрипозний імуноглобулін, який містить антитіла і швидко формує пасивний імунітет.

 

Модуль II: Спеціальна мікробіологія

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, викликаних патогенними коками.

Тести: 1 — г, 2 — 6,3 — а, 4 — г, 5 — в, 6 — а, 7 — а.

Ситуаційні задачі: 1. Негативну — через 1 добу, позитивну — через 4 доби. 2. Виділити культуру і визначити її фаговарі-ант. 3. Зволожений тампон, за температури 37—40 °С. 4. Для пригнічення сторонньої мікрофлори.

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених киш­ковими бактеріями.

Тести: 1 — б, 2 — б, 3 — а, 4 — г, 5 — а, 6 — б, 7 — в, 8 — б, 9-а.

Ситуаційні задачі: 1. Безбарвні. 2. Достатньо. 3. Шигели, бактеріологічним методом. 4. Період реконвалесценції. 5. Пе­ріод роспалу. 6. Бактеріоносійство.

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених збуд­никами особливо небезпечних інфекцій.

Тести: 1 — а, 2 — г, 3 — в, 4 — б, 5 — б, 6 — а, 7 — г.

Ситуаційні задачі: 1. Збудник сибірки, виділити чисту куль­туру і визначити біологічні властивості. 2. Вібріони, виділити чисту культуру і визначити антигенну структуру. 3. Еритро­міцин, доксициклін, ципрофлоксацин та ін. 4. Ні, повторити реакцію з метою виявлення наростання титру антитіл. 5. Вну-трішньошкірно бруцелін, за розміром діаметру інфільтрату.

Тема. Лабораторна діагностика ііовітряно-краплииних ін­фекцій.

Тести: 1 — в, 2 — а, 3 — а, 4 — б, 5 — в, 6 — в.

Ситуаційні задачі: 1. Так. 2. Слабкою імунною відповіддю. 3. За наявності віражу туберкулінової проби ревакцинацію не проводять; дитину слід обстежити іншими методами. 4. Не можна, під час пастеризації збудник туберкульозу не гине.

 

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених облі-гатними анаеробами.

Тести: 1 — в, 2 — а, 3 — а, 4 — а, 5 — б, 6 — г, 7 — б, 8 — в, 9 — 6.

Ситуаційні задачі: 1. Спірохети і фузобактерії. 2. В крові хворого неботулінічний екзотоксин. 3. Календар профілактич­них щеплень, АКДП, АДП, правцевий анатоксин. 4. Серотера­пію і антибіотикотерапію. 5. Достатньо.

 

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених пато­генними спірохетами.

Тести: 1 — г, 2 — б, 3 — а, 4 — а, 5 — б, 6 — б, 7 — б.

Ситуаційні задачі: 1. Наявності перехресно реагуючих ан­тигенів у блідої трепонеми і ліпідів серця великої рогатої худо­би. 2. Реакція негативна. 3. Лептоспіроз. 4. Так. 5. Дослідити сироватку хворого у PIT, РІФ, реакції ІФА.

Тема. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених ри­кетсіями, хламідіями та мікоплазмами. Тести: 1 — б, 2 — а, 3 — а, 4 — а, 5 — в.

Ситуаційні задачі: 1. Ендемічний висипний тиф, використа­ти серологічний метод дослідження. 2. У 8 раз, так.

 

Тема. Лабораторна діагностика вірусних інфекцій.

Тести: 1 — б, 2 — б, 3 — в, 4 — г, 5 — а, 6 — б, 7 — в, 8 — г.

Ситуаційні задачі: 1. Провести реакцію нейтралізації спе­цифічною сироваткою. 2. Ні, треба провести другий етап до­слідження. 3. Скупчення дефектних вірусів, виявляють під час світлової мікроскопії, враховують під час діагностики.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...