Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якість продуктів харчування характеризується показниками : калорійності та терміномЯкщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то:

Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: чистий франч.

 

 

Яке з нижченаведених слів за сенсом найтісніше пов'язане зі сло­вом «економічний»: рідкісний;

Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем? необмеженістю бажань людей та обмежежстю ресурсів.

Економіку в цілому найкраще можна визначити як: практичне випробовування вартісних показників шляхом використання дедукції та індукції;

У ринковій економіці проблеми що виробляти, як виробляти і для кого виробляти вирішуються: ціновим механізмом;

Мікроекономічна теорія вивчає, як ринкова економіка визначає: будь-які ціни.

Будуючи моделі, економісти: розробляють припущення, які спрощують ситуацію;

Мікроекономіка: докладно досліджує окремих економічних суб'єктів, які становлять кономічну систему;

Всяка функція корисності являє собою: залежність, віповідно до якої різним наборам благ надаються зна­чення, адекватні перевагам споживача;

Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: зростає або спадає, але залишається додатною;

Який з наведених нижчс псрсліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граиичної корисності: 20,28,34, 38;

Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності: 20, 15, 10.5;

Товари Х та У мають віповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць Хі .... ... висновок, що: споживачеві треба купувати бшьше Хі менше У;

Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно випивати як 8 склянок молока та 3 склянки кефіру, так і 6 склянок молока та 4 склянки кефіру. У цьому випадку гранична норма заміщення кефіру молоком дорівнює: 1/2.

Припустімо, що MUA/MUB=7, a PA/PB=5. Це означає, що: для досягнення рівноваги варто купувати більше А і менше В;

Ціна товару А дорівнює 3 грош. од., а Б — 2 грош. од. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Б у 30 ютилей і бажає максимізувати задоволення від покупки А і Б, тоді він має прийняти граничну корисність А за: 45 ютилей;

Положения і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюються: тільки його перевагами;

 

Якщо і відносна ціна одного з двох благ, іMRS дорівнюють 5, то споживач може отримати максимальну кориснють: споживаючи обидва блага в даних кількостях;

У результаті зміни свого доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. В новому рівноважному наборі граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж були раніше (до зміни доходу і цін). Усі блага, які споживалися раніше, споживаються й тепер, уподобання не змінилися. Про цього споживача напевне можна сказати, що: його добробут виріс; 

Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то ві ношення ціни блага А до ціни блага Б за оптимального рішення лля даного споживача: залишиться незмінним;

Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, то ви зробите висновок, що: обидва блага є досконалими субститутами

Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів -- 2 грош. од., апельсинів — 1,5 грош. од. Споживач може витрачати на ці товари щотижня 16 грош. од. Якщо він максимізує корисністъ, то його норма граничної заміни апельсинів на банани становитиме: б) 4/3;

Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 грош. од. за годинник. Коли він прийшов до магазину, то виявив, що може його придбати за 16 грош. од. У цьому випадку споживчий надлишок дорівнюватиме: 4 грош. од.;

Відомі такі дані про споживання протягом двох місяців:

На основі цих даних можна зробити висновок про те, що: нічого визначеного щодо динаміки вартості життя не можна сказати.

Ефект заміни — це підвищення попиту на товар, що спричинене: жодна з відповідсй не є правильною

Ефект доходу для повноцінних товарів свідчить про те, що: при збільшенні ціни блага Х споживач купуватиме в меншій клькості як Х, так і інші блага

Коли ціна повноцінного блага Х падає, то: у результаті і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше блага Х

Якщо за інших незмінних умов послідовне споживання одиниць блага Х призводить до зниження граничної корисності X, то: ефект заміщення більший за ефект доходу;

Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює — 0,5, то це означає, що: збільшенню кількості товару, на який пред'явлено попит, на 1% відповідає збільшення ціни на 2%;

Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе: до зменшення виторгу від продажу товарів;

Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв'язаний з ним товар зменшився на 3%, то це означає, що: коефіцієнт перехресної еластнчності попиту перевищує 1;

Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна: збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

Якщо ціна товару зросла від 2 до 3 грош. од., а обсяг попиту на нього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює: 1,0;

Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристи­ки еластичного попиту на товар: коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

Яке з наведених нижче значень коефіцєнта еластичності за до­ходом стосується товарів першої необхідності: більше 0, але менше 1;

Якщо товари А і Б — взаємозамінники, то збільшення ціни то­вару А викличе: зменшення попиту на товар Б.

Попит на молоко менш еластичний, ніж попит на кефір: найчастіше.

Товар можна віднести до категорії неповноцінних, якщо : еластичність його попиту за доходом дорівнює -0,5;

Зв'язок між всіма можливими варіантами поєднання факторів виробництва та обсягом продукції відображається за допомогою: виробничої функції;

Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, то це означає, що: спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва

Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх граничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрата:співвідношення їх цін має бути 2:1;

Ізокванта — це: крива, яка показує різні сполучення виробничих факторів при за-безпеченні незмінного обсягу виробництва;

Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу виробни­цтва у точці дотику: ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;

Підприємство максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику: ізокости та найвищої з можливих ізоквант;

Середні загальні витрати матимуть мінімальне значения за умови, що для даного обсягу випуску: граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 5 грош. од., сукупні постійні — 20 грош. од. За даних умов середні загальні витрати дорівнюватимуть: 7 грош. од.

У довгостроковому періоді: усі витрати є змінними.

Фіксовані (постійні) витрати — це: витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється;

Якщо середні змінні витрати зменшуються зі зростанням випуску продукції, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде: перевищення середніх змінних витрат над граничними;

Удосконалення технології переміщує: лінію пропозиції праворуч;

Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А : зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А;

Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від: проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін;

Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результа­том того, що: знизилися ціни на яблука;

Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 грош. од. до 2 грош. од. обсяг пропозиції збільшився з 900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме: 0,33;

Нееластична пропозиція означає, що: підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1 %;

Яке з наведених нижче тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються: крива попиту на продукцію має від'ємний нахил;

Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на товар зростає, то рівноважна ціна: збільшується за збільшення рівноважної кількості товару.

Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: виникає дефіцит товару:

Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару: збільшення попиту на товар;

Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у монополізованій: лінія попиту є абсолютно еластичною;

На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне: виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

Цінова дискримінація — це: продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям;

Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого попит: еластичний або одиничної еластичності;

При монопольному виробництві продукції MR=10грош. од., АТС = 22 грош. од., МС = 35 грош. од. Для максимізації прибутку потрібно: зменшити обсяг виробництва та підвищити ціну;

Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо: граничний виторг перевищує граничні витрати;

Монополіст випускає і продає такий обсяг продукції, за якого граничний виторг дорівнює 160; МС =100 грош. од.; АТС= 180 грош. од. Для того, щоб отримати максимум прибутку, монополіст повинен: підвищити ціну і зменшити об­сяг виробництва;

Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд: Q = 300 – P, а сукупних витрат: ТС = 100+3Q (Q— обсяг виробництва продукцн за місяць, шт., Р — ціна за одиницю, грош. од.). Якщо монополіст випускає 30 шт. продукції за місяць, то його сукупний виторг дорівнює: 8100 грош. од.;

При монопольному виробництві продукції МС= 10 грош. од.;MR = 18 грош. од.; АТС = 20 грош. од. Для максимізації прибутку необхідно: підвищити ціну та зменшити обсяг виробництва;

Монополіст продає 10 од. товару по ціні 100 грош. од.; продаж 11 од. викличе зниження ціни до 99,5 грош. од. Граничний виторг за збільшення обсягу реалізації встановить: 94,5 грош. од.;

Монополіст знижуватиме ціну па свій товар доти, поки: граничний виторг більший за граничні витрати;

Піприємство-монополіст: може призначити будь-яку ціну на свій продукт;

Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру: декілька продавців;

Ламана лінія попиту для олігополіста обов'язково супроводжується: розривом лінії граничного виторгу;

Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, якщо: збільшить випуск продукції понад встановлену квоту.

Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно: має ламану криву попиту;

На ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та вільним вступом картель може встановити повну монополію: у короткостроковому, але не у довгостроковому періоді;

Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що: підприємства не отримують економічного прибутку;

Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:як правило,висока;

Ринки досконалої та монополітичної конкуренції мають такі схожі риси: немає бар'єрів для вступу конкурентів до галузі;

За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди: дорівнює ціні;

Підприємства на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль за цінами через: велику кількість конкурентів;

Який інструмент конкурентної боротьби найбільш поширений на ринку монополістичної конкуренції: упровадження політики широкої диференціації товарів і нецінової конкуренції;

Як має змінитися положения кривої попиту, якщо підприємство прагне підвищити економічні прибутки: зміститися праворуч;

Монополістична конкуренція характеризується тим, що: на ринку діє невелика кількість підприємств; підприємства випускають диференційовану продукцію;

Мікроекономіка: докладно досліджує окремих економічних суб’єктів, які станов­лять економічну систему;

Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: зростає або спадає, але залишається додатною;

Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюються: тільки його перевагами;

Якщо із зменшенням ціни товару на 2%, попит на взаємозв’язаний товар зменшився на 3%, то це означає, що: коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;

Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар: сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується.

Закон попиту припускає, що:коли ціна товару зменшується, обсяг покупок зростає.

Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються:

фірма знаходиться у рівновазі, коли її граничний доход дорівнює граничним витратам;

Неявні витрати - це: витрати власних ресурсів фірми;

Цінова дискримінація - це: продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним споживачам;

Монополістична конкуренція – це ринкова структура, якій притаманне: велика кількість фірм-конкурентів, які виробляють диференційований продукт;

Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, то це означає, що: спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва;

Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується: розривом кривої граничних витрат;

Функція витрат монополіста ТС=20 + Q, де Q - кількість одиниць продукції, що виробляється. Функція попиту на продукцію монополіста Р=50 - 2 Q, де Р - ціна продукту. Якщо монополіст випускає 10 одиниць продукції, то його прибуток дорівнює:

Грн.;

Яке з наведених нижче тверджень є некоректним? основними проблемами мікроекономіки є: що, як і для кого виробляти;

Виберіть один з варіантів напрямів мікроекономічного аналізу, який є, на ваш погляд, найповнішим:порівняльна статика, загальна рівновага, позитивна економіка, порівняльна статика, часткова рівновага, позитивна економіка.

Оцініть правильність висловлювань: благо — це все те, що при його споживанні перевищує рівень добробуту споживача;

Сума збитків підриємства, яке закривається, в короткостроко­вому періоді за умов досконалої конкуренції:дорівнює сукупним змінним витратам;

Якщо крива граничних витрат товаровиробника перетинає лінію його середніх змінних витрат у точці, що відповідає 400 грош. од., а середніх загальних — 500грош. од., то він зупинить виробництво при поточній ціні продукту: нижче 400 грош. од.

У конкурентній галузі функціонує 1000 підприємств. Для кож­ного з них граничі витрати при виробництві 50 виробів на місяць становлять 25 грош. од., 60 шт.—30 грош. од., 70 шт. — 35 грош. од. Якщо ринкова ціна виробу встановиться на рівні 30 грош. од., то галузева пропозиція становитиме на місяць: 60 тис. шт.;

До яких наслідків приведе одержання конкурентними підприємствами економічного прибутку в довгостроковому періоді: інші підприємства будуть входити в галузь;

Якщо граничні витрати перевищують середні загальні витрати за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, то товаровиробник: зазнає збитків;

Припустимо, що монополіст може продати 10 од. продукції за ціною 50 грош. од., але продаж 11 од. викликає зниження ціни до 49 грош. од. Граничний виторг при збшьшенш обсягу продажів від 10 до 11 од. дорівнює: 39 грош. од.;

 

Абсолютна рента – див. земельна рента.

Адміністративна монополія – монополія, яка виникає в умовах адміністративно-командної системи; базується на державній власності на засоби виробництва, діє в умовах значно обмеженого ринку, для неї характерний прямий розподіл ресурсів.

Альтернативні витрати – цінність найкращого варіанту використання ресурсів, від якого відмовилися в процесі економічного вибору, або обсяги інших благ, від виробництва яких треба відмовитися, щоб збільшити обсяг виробництва певного блага.

Анти благо – благо, що має негативну (від’ємну) корисність.

Бар’єри для входу конкурентів до галузі – обмеження, які запобігають появі додаткових продавців на ринку.

Благо – матеріальний або нематеріальний засіб для задоволення людської потреби.

Благо з нормальною споживчою цінністю (повноцінне) – благо, споживання якого збільшується при збільшенні доходу споживача.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...