Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: КОДУВАННЯ ОДИНИЦЬ ПОСТАЧАННЯ 

Мета: навчитися розробляти та проектувати штрихкодові позначки EAN-13, DUN -14, DUN -16 для маркування тари і пакування товарної продукції. Засвоїти ідентифікацію одиниць постачання за кодами DUN.

Матеріальне забезпечення: ДСТУ 3147-95. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування ШК-позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги; ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги; ДСТУ 3146-95 . Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови; міліметровий папір, лінійки, олівці, мікрокалькулятори.

 

Завдання 1. Вивчити загальні вимоги до кодування одиниць постачання.

Використовуючи рекомендовані нормативні документи, інструктивні матеріали, літературні джерела та конспект лекцій, розглянути загальні вимоги до кодування одиниць постачання, структуру та розміри штрихкодових позначок для одиниць постачання і відповісти на питання:

1) коди одиниць постачання;

2) загальні вимоги до кодування одиниць постачання;

3) структура кодів одиниць постачання;

4) формат кодів одиниць постачання

5) структура знаків штрихового коду ITF

 

Завдання 2 Вивчити методику розробки штрихкодових позначок DUN

Використовуючи ДСТУ 3147-95 для штрихового коду EAN-13, розробленого у завдані 2 попередньої теми, розробити ШК-позначку DUN для одиниці постачання, що складається із декількох згаданих одиниць споживання, з додатковим знаком.

Позначку накреслити на міліметровому папері, враховуючи, що номінальна ширина вузького елемента дорівнює 1 мм, співвідношення ширини вузького елемента до ширини широкого елемента дорівнює 1:2.

Номінальні розміри обрати з додатку Б ДСТУ 3147-95.

Контрольні знаки до основного розрахувати за стандартним алгоритмом.

Кількість товару в одиниці постачання обрати самостійно, враховуючи, що загальна вага одиниці постачання дорівнює 12 кг.

Врахувати, що для побудови штрихкодових позначок DUN використовується лише код ITF.

 

Завдання 3. Вивчити визначення візуально-прочитуваних знаків для кодів DUN

Для запропонованих викладачем зразків маркування одиниць постачання визначити візуально-прочитувані знаки.

Для розпізнавання використати двійкове подання знаків ШК ITF (табл. 6 ДСТУ 3147-95). Кодове повідомлення читається справа наліво. Перший нуль у кодовому повідомленні не враховується.

Методичні вказівки

Завдання 1 доцільно виконувати, ознайомившись із загальними вимогами до кодування одиниць постачання, викладеними у ДСТУ 3147-95, рекомендованому підручнику, конспекті лекцій.Потрібно обов’язково врахувати, що код EAN-13 може застосовуватися для кодування одиниць споживання тільки у випадку, коли неможливо сформувати коди DUN-14 і DUN-16. Це такий випадок, коли одиниця постачання також реалізується як одиниця споживання (наприклад, сувенірна коробка із декількома одиницями споживання).

Із загальних вимог до кодування одиниць споживання особливо виділяють агу, що для міжнародного постачання дозволяється використовувати тільки код DUN-14.

Аналізуючи структуру кодів одиниць постачання, варто звернути увагу на одиниці постачання, які відрізняються об’ємом, площею, довжиною, вагою, кількістю штук тощо. У структуру кодів таких одиниць постачання вводять додатковий код (ДК). При цьому розряду 14 (ВП) надається значення 9, що вказує на наявність ДК.

Завдання 2 виконується кожним студентом індивідуально на основі варіантів таблиці 1

Завдання починають виконувати із визначенням формату коду DUN-16 на основі коду EAN-13. Для цього використовують таблицю 5 ДСТУ 3147 – 95, довільно визначивши код ВП і розрахувавши контрольне число за п. 4.2.5. ДСТУ 3147-95. Штрихкодову позначку будують на міліметровому папері за структурою, поданою на рисунку 2 і 3б ДСТУ 3147-95.

Товщина лінії штрих носія встановлюється рівною 5,0 мм незалежно від масштабного коефіцієнта.

Номінальні розміри штрихкодової позначки DUN-16 подані у додатку Б ДСТУ 3147 – 95.

Розміри візуально-прочитуваних знаків у міліметрах:

- висота – 5,70

- ширина знаку - 3,65

- ширина лінії - 0,75

- крок – 4,60

Для подання числа необхідно його розкласти на пари цифр справа на ліво. В ШК ITF перша цифра в парі (ліва) подається штрихами, друга (права) – проміжками за комбінацією широких вузьких елементів.

Приклад подання числа штриховим кодом ITF наведений на рис. 4 ДСТУ 3147 – 95.

Завдання 3 виконується кожним студентом індивідуально для запропонованих викладачем носіїв кодів DUN.

Розшифровуючи код, де цифри подаються штриховим кодом ITF, необхідно:

- виділити на ШК-позначці зони стабілізації (чисте поле всередині штрих носія до першого штриха зліва – ліве поле стабілізації, чисте поле всередині штрих носія після – права зона стабілізації);

- виділити на ШК-позначці знаки «Старт» і «Стоп» (два штрихи і два проміжки (0000) після лівої зони стабілізації – знак «Старт»; два штрихи і проміжок (100) до правої зони стабілізації);

- відділити пари знаків в інформаційній частині ШК-позначки (по 10 елементів – штрихів і проміжків);

- перевести штрихи і проміжки окремо у послідовність одиничок і нулів (широкий елемент – 1, вузький елемент - 0);

- перевести комбінації нулів і одиниць у значення знаків (табл..6 ДСТУ 3147 - 95).

Обов’язково потрібно врахувати, що кожний знак складається з 5 елементів (двох одиничок і трьох нулів).

ТЕСТИ

1. Одиниця постачання потребує додаткового перекодування, якщо змінено:

1.1. форму пакування

1.2. вид пакування

1.3. пакувальні матеріали

1.4. художнє оформлення

2. Хто формує код DUN-14 (DUN-16) для одиниць постачання

2.1. виробник товару

2.2. постачальник товару

2.3. перевізник товару

2.4. експедитор товару

3. Який код для одиниці постачання дозволяється використовувати у міжнародній торгівлі

3.1. тільки DUN-14

3.2. тільки DUN-16

3.3. DUN-14 або DUN-16 з додатковими кодами (ДК)

3.4. ITF

4. Додатковий код (ДК) застосовують для одиниць постачання

4.1. постійної кількості

4.2. які відрізняються об’ємом

4.3. які відрізняються площею

4.4. правильних відповідей немає

5. Додатковий код (ДК) формується з отриманням певних правил (доповнити):

5.1. кількість розрядів коду – 6 (5 відображають кількість товару, один розряд - контрольний);

5.2. одиниця виміру кількості товару в одиниці постачання не кодується;

5.3. __________________________________________________;

5.4. __________________________________________________.

6. Штрих-носій штрихового коду DUN не об’єднує в ШК-позначку:

6.1. зону стабілізації

6.2. візуально-прочитувані знаки

6.3. знаки «старт» і «стоп»

6.4. інформаційні знаки

7. Чи допускається об’єднувати основний і додатковий коди DUN одним штрих-носієм

7.1. так

7.2. ні

7.3. якщо ДК розташований праворуч від основного коду

7.4. якщо ДК розташований ліворуч від основного коду

8. Чому дорівнює номінальна ширина вузького елемента ШК ITF.

8.1. 0,2 мм

8.2. 0,33 мм

8.3. 0, 66 мм

8.4. 1,0 мм


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...