Главная Обратная связь

Дисциплины:


Учета хозяйствующих субъектов, использующих источники ионизирующего излучения и движения радиоактивных веществ 

1. Объектілер тізімі/Список объектов

 

Тiркеу нөмірi   Регистрационный номер Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы Наименование хозяйствующего субъекта Объектінің мекен-жайы Адрес объекта Министрлік (ведомство) Министерство (ведомство) Радиациялық қауіпсіздіккежауапты адамның тегі, аты,әкесінің аты және телефоны Фамилия, имя, отчествоконтактный телефонответственного за радиационную безопасность

2. Жұмыс парақтары әр объектіге ашылады

Рабочие листы заводятся на каждый объект

Тiркеу номерi   Регистрационный номер Изотоптың атауы Наименование изотопа Радиобелсенді көздің белсенділігі (Кюри, /а) Активность источника Төлқұжаты бойынша көздің номерi Номер источника по паспорту Контейнердің нөмiрi (радиои зотоптық аспаптар үшін) Номер контейнера (для радиои зотопных приборов) Түскен күні   Дата поступления Кызмет ету мерзімі(қай жылға дейін) Срок службы (до какого года) Қайда берілгені немесекөмілгені туралы белгі Отметка о передаче или захоронении Ескертпе   Примечание

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

11-қосымша

 

Приложение 11

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 011/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 011/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 Санитариялық-эпидемиологиялық тексеріп қарау

АКТІСІ

АКТ

Санитарно-эпидемиологического обследования

№__________

 

Мен (Біз) (Мною (Нами)____________________________________________________________________________________________________________________________

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.),

(должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,

наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),

мыналардың: (с участием) _________________________________________________________________________________________________________________________

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз

(указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

____________________________________________________________________________ қатысуымен

мамандар болғанда: (в присутствии)_________________________________________________________________________________________________________________

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға

(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.

или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

нысанның , заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________ тексеру жүргізілді(проведено обследование).

тексеру түрін көрсету

(указать вид обследования)

(начато) 20___ жылғы (года) «____»___________ ____ сағат (часов) ___ минутта (минут) басталды.

 

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қорытынды (Заключение):__________________________________________________________________________________________________________________________

санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтердің, (указать пункты нарушения требований санитарных правил,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңізгигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Қолдары (подписи) _______________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы

(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер

участвовавшие другие специалисты, свидетели)

 

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр

акта получил) _____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или

должностного лица или индивидуального предпринимателя)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)_____________________________________________________________________________________

 

 

(окончено) 20 __ жылғы (года) «___»___________ ___ сағат (часов) ___ минутта (минут) аяқталды.

 

Акт (акт составлен в) _____ данада жасалды (экземплярах) «___» ________ 20___жыл (год)

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

12-қосымша

 

Приложение 12

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 012/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 012/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...