Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеуХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов воздуха закрытых помещений (рабочей зоны)

№ _______ от «____» ________20_____ ж.(г.)

1.(Нысанның атауы, мекен-жайы ) Наименование объекта, адрес

2. Ауа үлгілерін алу орны (Место отбора проб воздуха)

(цех, учаске, бөлімше, үй-жай, ғимарат класс және басқалар)

( цех, участок, отд., помещение, здание, комната, класс и другие)

3. Үлгі келесі НҚ-ға сай алынды (НД,согласно которой произведен отбор)

4. Үлгінің алыну күні және уақыты (Дата и время отбора)

5. Жеткізілген күні мен уакыты (Дата и время доставки )

6. Мөлшері (Объем)

7. Топтама сана (Номер партий)

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)

9. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)

10. Сақтау жағдайы (Условия хранения)

11. Сынамаларды алу кезінде қолданылатын өлшем кұралдары (Средства измерений, применяемые при отборе проб)

12. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке)

13. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения) м²; б) көлемi кубатура) м³

14. Жұмыс істейтің адамдар саны (Количество работающих человек)

15. Алу жағдайы (Условия отбора)

16. Технологиялық процестің сипаттамасы (Характеристика технологического процесса):

жұмыс істейтін құрал-жабдықтардың пайызы (Процент работающего оборудования)

17. Режимі (Режим) қолмен орындалатын операциялар (наличие ручных операций)

18. Ластанудың незігі көздері (Основные источники загрязнения)

19. Ауаның ластану көздері мен ауа сынамаларын алған жерлерді

(алу нүктелерінің реттік нөмірі) көрсетуімен үй-жайдың

(аумақтың, алаңның, жұмыс орнының және басқалардың)эскизі

(Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и другие)

с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора)

20. Ауа сынамысын алуға қатысқан тексерілетін объект өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха)

қолы (подпись)

21. Ауа үлгісін алған адамның лауазымы Т.А.Ә. (Должность, Ф.И.О., проводившего отбор воздуха)

Дәрігер-зертханашы(Врач-лаборант)_______________

қолы (подпись)22. Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

23. Метеорологиялық факторлар мен атмосфералық ауаны өлшеу нәтижелері

(Результаты измерения метеорологических факторов и атмосферного воздуха) Температура Сº,

Салыстырмалы ылғалдылығы% , Қысым мм. рт. ст.

Относительная влажность % , Давление мм. рт. ст.

 

 

Нөмірлері Номера Үлгілерді алғанорын Точка отбораобразцов Метеорологиялық факторлар Метеорологические факторы
Сүзгіштердің,жұтқыштардың Фильтров,поглотителей Эскиз бойыншаалунүктелерінің Точекотборапоэскизу Атмосфералыққысым, мм. сын.бағ. Атмосферноедавление мм.рт. ст. Ауа температурасыС0 Температура воздуха
Құрғақ Сухого Ылғалды Влажного

 

Метеорологиялық факторлар Метеорологические факторы Алу уақыты (сағ.,мин) Время отбора (час,мин)
Салыстырмалыылғалдылығы Относительнаявлажность ЖелВетер Ауарайыныңжағдайы Состояниепогоды Басталуы Начало Аяқталуы Конец Аспирацияжылдамдығы,л/минутпен Скоростьаспирации, вл/мин
Бағыты Направление Жылдамдығым/сек. Скорость

 

 

Жұтқыштарменсүзгіштердіңнөміріатмосфералықауанызерттеунәтижелерінтіркеужурналынанкөшіріпжазылады

(Номера поглотителей и фильтров переписываются из журнала регистрации результатов исследования атмосферного воздуха).

 

Анықталатынзаттың, ингредиенттіатауы Наименованиеопределяемоговещества,ингредиента Өлшем бірліктері, қанықтығын зерттеу нәтижесі Единицы измерения, результат исследования концентрации Сәйкестiгiмензерттеу өткiзiлгеннормативтікқұжаттама Нормативнаядокументацияв соответствии с которой проводились исследования
Ең жоғары – бір реттік Максимально-разовая Тәуліктік орташа Среднесуточная
Анықталған Обнаруженнаямг/м3 РЕШШ ПДК Анықталған Обнаруженнаямг/м3 РЕШШ ПДК

 

Сорғыштар мен сүзгілердің нөмірлері осы үлгінің артқы бетіне сай жүргізілетін жабық үй-жайлардың ауасын

зерттеу нәтижелерін тіркейтін журналдан көшіріліп жазылады.

Номера поглотителей и фильтров переписываются из

журнала регистрации результатов исследования воздуха закрытых помещений,

который ведётся в соответствии с разворотом данной формы.

 

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді

( Исследование проб проводились на соответствие НД)____________________________________________________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)_____________________________________________________________

____________________________________ Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

167-қосымша

 

Приложение 167

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 167/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 167/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...