Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заттарға берілетін түбіртекКвитанция на вещи

 

№__________

________________________________________________________________________________________________
Наряд бойынша (По наряду)№ _____
Азаматтан қабылданды (Приняты от гражданина) _____________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) _____________________________________________________________________________
Дезинфекциялау себептері (Для дезинфекции по поводу) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 

 

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)
   
   

"___" _________ 20 ж.(г.) заттар Дезинфекциялауға тапсырылды
(вещи сдал в дезинфекцию) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
азаматтың қолы (подпись гражданина)
Заттарды камералық дезинфекциялауға қабылдады (Вещи для камерной
дезинфекции принял) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының қолы (подпись дезинфектора)
Наразылығым жоқ (Претензий не имею) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
заттарды алған иесінің қолы (подпись владельца о получении вещей)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

185-қосымша

 

Приложение 185

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 185/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 185/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 Дезинфекциялау камерасына
Направление в дезинфекционную камеру
№ ___________

Наряд (По наряду) № _______________________________________________________________________
Азаматтан (шадан) қабылданды (Приняты от гражданина (ки)) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ салдарынан дезинфекциялауға алынды (для дезинфекции по поводу)

 

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)
   
   
     

___________________ 20___жылы (году)

Заттарды дезинфекциялау камерасына өткіздім
(Вещи сдал в дезинфекционную камеру) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)
_____________________________________________________________________________ 20__ жылы (году)

 

Камерадан заттарды қабылдап алдым
(Вещи из камеры принял) ______________________________________________________________________

Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)


 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

186-қосымша

 

Приложение 186

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 186/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 186/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Сімдік шаруашылығы өнімдерініңүлгілерін тіркеу және нитрат қалдықтарының табылуына зерттеу нәтижелерін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации образца и учета результатов исследованиярастениеводческой продукции на содержание нитратов

 

Басталуы (Начат) «____»__________20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «____»__________20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер Зертханалық нөмiрi Лабораторный номер Үлгiлер алынған күн Дата отбора образцов Сынаманың(үлгiнiң) атауы Наименованиепробы (образца) Саны Количество Алынған ауданы,орны РайоныМестоотбора Анықталған нитраттар (мг/кг) Обнаруженноесодержаниенитратов (мг/кг) Рұқсат етiлген нитраттыңмөлшері(мг/кг) Допустимоесодержаниенитратов (мг/кг) Нәтижеберiлген күн Дата выдачирезультата Зерттеу жүргiзген адамның қолы,тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, подпись лица, проводившего исследование

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

187-қосымша

 

Приложение 187

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 187/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 187/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...