Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен, тырнауынан зардап шеккенадамдарды тіркеу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации пострадавших от укусов, ослюнений, оцарапыванияживотнымиТiркеу нөмірi Регистрационный номер Хабарламаның берілген күнімен уақыты, кім хабарлады Дата и час сообщения, кто передал Хабарлама жіберуші медициналық ұйымының атауы Наименование медицинской организации, пославшей сообщение Зардап шеккен адамның тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество пострадавшего Жасы Возраст Мамандығы Профессия Мекен- жайы Домашний адрес

 

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы)

Күні Дата Диагноз Жануардың түрі Вид животного Жануар иесінің мекен- жайы Адрес хозяина животного Ветеринария анықтама нөмiрi Номер ветеринарной справки Ветеринария анықтаманы алған күні Дата получения ветеринарной справки
Тістелген Укуса Көмек сұраған Обращения

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

208-қосымша

 

Приложение208

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 208/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 208/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Мемлекеттiк санитария-эпидемиологиялық қадағалау органдарының инфекциялық ауруларды есепке алу ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ учета инфекционных заболеваний государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора

 

Басталуы (Начат) Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.) «___»___________20____ж. (г.)

 

Тiркеу нөмірі Регистрационный номер Эпидемиологиялық нөмірі (Эпидемиологический номер Телефон арқылы алынған (берiлген) айы, күнi және сағаты алғашқы шұғыл хабарламаны жiберген (алған) адамның аты, жөнi Дата и часы сообщения (приема) по телефону и дата отсылки (получения) первичного экстренного извещения кто передал, кто принял Хабарлама берген медициналық ұйымның атауы Наименование медицинской организации, передавшей сообщение Науқастың тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, больного Жасы (3 жасқа дейiнгi балалардың туған айы мен жылын көрсетіңіз) Возраст (для детей до 3-х лет, указать месяц и год рождения)

  

Мекен-жайы (қала, ауыл, көше, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi) Домашний адрес (город, село, улица, номер дома , номер квартиры) Жұмыс, оқу орнының атауы, мектеп жасына дейiнгi балалар ұйымының (сынып, топ) атауы, соңғы барған күнi Наименование места работы, учебы, детской дошкольной организации (класс, группа) дата последнего посещения Ауырған айы, күнi, жылы Дата заболевания Диагноз және оның қойылған күні, айы, жылы Диагноз и дата его установления Ауруханаға жатқызылған күнi, айы, жылы және орны Дата, место госпитализации

 

 

Дәрiгерге алғашқы қаралған күнi Дата первичного обращения Өзгертiлген (нақтыланған) диагнозы, оның анықталған күнi Измененный, (уточненный) диагноз и дата его уточнения Эпидемиологиялық тексеру жүргiзiлген күн, жұқпалы ауру ошағында тексеру жүргiзгенадамның тегі, аты, әкесінің аты Дата эпидемиоло- гического обследования, фамилия, имя, отчество обследовавшего очаг инфекционного заболевания Тұрақты мекенжай бойынша, балалар ұйымынан, оқу, жұмыс, орындары бойынша ауру оқиғасы туралы мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық органдарға хабарланған күн, ай, жыл Дата сообщения о заболевании в государственные органы санитарно эпидемиологического надзора по месту постоянного жительства, в детскую организацию, по месту учебы, работы Зертханалық тексерулер, олардың нәтижелері Лабораторные исследования, результаты Ескерту Примечание

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

209-қосымша

 

Приложение209

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 209/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 209/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...