Главная Обратная связь

Дисциплины:


Эпизоотолого-эпидемиологического обследования очага зоонозного заболевания 

1. Нозологиялық түрі (Нозологическая форма) _________________________________________________________________________________________________
2. Қоздырғыштың түрі (Вид возбудителя)______________________________________________________________________________________________________
3. Ауырған немесе ауруға күдікті жануардың анықталғаны туралы хабарламаның алынған күні (Дата получения сообщения о выявлении заболевания животного или подозрение на него):
а) _______________________________________________________________________________________ ветеренариялық ұйымға (в ветеринарную организацию)
б)_______________________ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалаудың аймақтық органына (территориальный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Адамның ауырғаны туралы хабарлама алынған күн (Дата получения сообщения о заболевании человека):
________ ТҚҚБ (УЗПП), _____________ ветеренариялық бөлімге (ветотдел)
5. Алдын-ала қойылған диагноз (Предварительный диагноз) ___________________________________________________________________________________
Жануарда (у животного) _________________________________________________________________________________________________________________
Адамда (у человека)______________________________________________________________________________________________________________________
6. Эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеру күні (Дата эпизотолого-эпидемиологического обследования)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ауру ошағы туралы мәліметтер (Сведения об очаге заболевания)
7. Жануарлардың немесе адамдардың ауырғаны туралы мәліметтер соңғы тіркелген жыл (Год регистрации последних случаев заболевания животных или людей) ____________________________________________________
8. Жануар (лар) дың ауруы анықталған күн (Дата выявления настоящего заболевания животного (ых))
__________________________________________________________________
9. Ауру ошағының орналасуы (шаруашылық, елді мекен, ферма, отар, цех және басқалары) (Локализация очага (хозяйство, населенный пункт, ферма, отара, цех и другие)) _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ірі қара мал Круп- ный рога- тый скот Ұсақ мал Мел- кий рога- тый скот Жыл- қылар Лошади Шош- қа- лар Сви- ньи Бас- қа ауыл шару- ашы- лық мал Дру- гие сель- ско- хозяй- ствен- ные живот- ные Ит- тер Со- ба- ки Мы- сық- тар Кош- ки Қас- қыр- лар Вол- ки Түл- кі- лер Ли- си- цы Жа- нат тә- різ- дес ит- тер Ено- то- вид- ные со- ба- ки Бас- қа жа- байы жырт- қыш- тар Дру- гие ди- кие хищ- ни- ки Жа- байы тұяқ- ты- лар Ди- кие ко- пыт- ные Ке- мір- гіш- тер Гры- зу- ны Анық- тал- ма- ған- дар Не уста- нов- лен- ные
Жеке(1) Личные
Жалпы(2) Общие
Жабайы (3) Дикие

 

иесінің мекен-жайы, Т.А.Ә. (адрес, Ф.И.О. владельца)
10. Ауырған және өлген (өлтірілген) малдың түрі мен тиістілігі (Вид и принадлежность заболевших и павших (убитых) животных) ____________________________________________________
күнін жазыңыз (вписать число)
11. Инфекцияның табиғи-ошақтық ошағындағы алдыңғы эпизоотологиялық жағдай (Предшествовашая эпизоотическая ситуация в очаге природно-очаговой инфекции) ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
жауабын қоршаңыз (ответ обвести)

Тұрғындарға жүргізілген сұрау деректер бойынша По данным опроса населения Эпизоотологиялық тексеру деректері бойынша По данным эпизоотологического обследования  
Осы инфекция бойынша аумақ энзоотикалы Территория по данной инфекции энзоотична Кеміргіштер санының ұлғаюы Увеличение численности грызунов Тасымалдау- шылар санының ұлғаюы Увеличение численности переносчиков Кеміргіштер санының ұлғаюы Увеличение численности грызунов Қансорғыш буынаяқтылардың болуы және санының өсуі Наличие и рост численности кровососущих членистоногих Эпизоо- тияның болуы Наличие эпизотии  
жабайы диких синан тропты синан- тропных  
иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет
                               

 

12. Жануарлардың осы ауруды тудыруға себепші болған жағдайлар (астын сызыңыз): анықтау мүмкін болмады (1), жұқпаны жұқтырған жануарлардың сырттан әкелінуі (02), инфекцияланған жем-шөптің сырттан әкелінуі (03), жабайы немесе қараусыз малдың пайда болуы (04), инфекцияланған тасымалдаушылардың пайда болуы (05), кеміргіштер санының өсуі (06), қайта топтастыру немесе ауру жануарлармен бірге ұсталуы (07), инфекцияланғанжайылымдарды, суаттарды пайдалану (08), жер қазу жұмыстарын жүргізу (09), басқалары (10).
(Условия, способствовавшие возникновению настоящих заболеваний животных (подчеркнуть): выявить не удалось (01), завоз инфицированных животных (02), завоз инфицированных кормов (03), появление диких или безнадзорных животных (04), появление инфицированных переносчиков (05), рост численности грызунов (06), перегруппировка
или совместное содержание с больными животными (07), использование инфицированных пастбищ, водоемов (08),
проведение земляных работ (09), другие (10).)
13. Жануарлар мен сыртқы ортадан алынған материалды зертханалық зерттеу (Лабораторное исследование материала от животных и из внешней среды):

 

Жануардың түрі, зерттелген материалдың атауы Вид животного, наименование исследованного материала Зерттеу күні Дата исследования Зерттелген үлгілердің саны Число исследованных проб Зерттеу әдісі Метод исследования Нәтижелер (қоздырғыштың түрі, серовары., титрі) Результаты (вид, серовар, титр возбудителя)

 

14. Ауру жануарлар оқшауландырылды, өлді, өлтірілді, ошақтың сыртына шығарылды, қашып кетті, ошақта қалды, өліктері өртелді, кәдеге жаратылды, көмілді, ауру жануардың өнімдері (шикізат): үйде қолданылды, жекеше түрде таратылды, қоймаға өткізілді, көтерме және бөлшек сатуға, қоғамдық тамақтану нысандарына жіберілді, жойылды
(астын сызыңыз) (Больные животные изолированы, пали, убиты, вывезены за пределы очага, сбежали, остались в очаге, трупы сожжены, утилизированы, зарыты, продукты (сырье) от больного животного: использованы на дому, розданы частным образом, сданы на склад, отправлены на оптовую и розничную продажу, на объекты общественного питания, уничтожены (подчеркнуть))
15. Ауруды жұқтыруымүмкін адамдар саны (ауырғандарды қоса) (Число лиц, имевших возможность заразится (включая заболевших))
16. Оның ішінде өндірістік жағдайлар (В том числе в производственных условиях) _______________________________________________________________
17. Оның ішінде өздері келіп қаралғандар (в т.ч. обратились самостоятельно) _____________________________________________________________________
18. Оның ішінде белсенді түрде анықталғандар (в т.ч. выявлены активно) _________________________________________________________________________
19. Шұғыл профилактикалық немесе антирабиялық көмек алған адамдар саны (Число лиц, получивших экстренную профилактическую или антирабическую помощь) ________________________________________________________
20. Ошақтағы ауырған адамдар саны (Число заболевших в очаге людей) _________________________________________________________________________
2. Сол жағдайлар ауруды жұқтыруы мүмкін адамдарды бақылау (Наблюдение за лицами, имеющими возможность заразиться в тех же условиях)

 

Тiркеу нөмірi Регис- траци- онный номер Тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество Жынысы Пол Туған күні Дата рожде- ния Үй мекен- жайы Домаш- ний адрес Жұмыс орны, кәсібі Место работы, род заня- тий Күні Дата Болжамды жұқтырылу күні, орны, жағдайы Дата, место, условия возможного заражения
Қаралу Обращения Анықталу Выявления

 

продолжение таблицы

 

 

Осы инфекцияға қарсы иммунизациялау алдын алдында жүргізілген иммунизациялау күні Дата предшествовавшей иммунизации против данной инфекции Шұғыл алдын профилактика антирабиялық емдеу (күні, препараты, сериясы, схемелар) схема бұзылған жағдайда себебін көрсетіңіз Экстренная профилактика, антирабическое лечение (дата, препарат, серия, схемы) в случае нарушения схемы указать причину Емдеуге жатқызу күні мен орны Дата и место госпитализации Зертханалық тексеру күні және нәтижесі Дата и результат лабораторного обследования Қатынаста болған адамдардың ауырған күні Дата заболевания контактных лиц

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...