Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шақты жою бойынша іс-шараларМероприятия по ликвидации очага 

21. Карантин (қолайсыз) жарияланды, жарияланбады (астын сызыңыз) (Карантин (неблагополучие) объявлен, не объявлен (подчеркнуть)), күні (дата) басталуы (начала) ______ аяқталуы (окончания) ______
22. Жануарлардың өліктерін кәдеге жарату (Утилизация трупов животных): күні (дата) __________________________
тәсілі (өртелді, көмілді, ветеренариялық-санитариялық зауытқа тапсырылды) астын сызыңыз (способ (сожжен, зарыт, сдан на ветеринарно-санитарный завод) подчеркнуть)

 

Жануарларға қатысты іс-шаралар Мероприятия в отношении животных Күні Дата Саны Количество Өткізілу орны Место проведения
Профилактикалық екпелер (эпиэоотикалық көрсетімдері бойынша) Профилактические прививки (по эпизоотическим показаниям)
Қараусыз қалған жануарларды аулау Отлов безнадзорных животных
Жабайы аңдарды ату Отстрел диких животных
Дерати- зация, м2 Табиғи ошақта В природном очаге
Өндірісте На производстве
Тұрмыста В быту
Зерттеу Исследование
Оқшаулау Изоляция
Союға өткізу Сдача на убой
Емдеу Лечение
Шаралар жүргізілмеді Мероприятия не проводились

 

 

Саны Количес- тво Күні Дата Әдісі, құралдары (жою, өңдеу, дезинфекциялау, дезинфекциялау-жазыңыз) Способ, средства (уничтожение, переработка, дезинфекция, дезинсекция - вписать) Жүргізу орны Место прове- дения Орындалуын бақылау және нәтиже Контроль исполнения и результат
Ет және ет өнімдері Мясо и мясные продуты
Сүт және сүт өнімдері Молоко и молочные продукты
Басқа да азық-түлік тағамдары Другие продукты питания
Малшаруашылығы шикізаттары мен одан жасалатын бұйымдар Животноводческое сырье и изделия из него
Су Вода
Малдың қиы, топырақ Навоз, почва
Түсіктер, өлі туған ұрықтар,малдың шаранасы және басқасы Абортированные, мертворожденные плоды, послед и другие
Өндірістік үй-жайлар Производственные помещения
Тұрмыстық үй-жайлар Бытовые помещения
Басқа факторлар Другие факторы

 Инфекцияның берілу факторларын зарарсыздандыру бойынша шаралар Меры по обезвреживанию факторов передачи инфекции

 

24. Өшақты жою бойынша шаралар туралы санитариялық-эпидемиологиялық және ветеринариялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое и ветеринарное заключение о мероприятиях по ликвидации очага

 

Екпе егілген жануарлар Привито животных Жойылған жануарлар Уничтожено животных Союға өткізілгендер Сдано на убой Өңделген алаңдар Обработано площадей Іс-шаралар жүргізілмеді Мероприятия не проводились
Дезин- фекция Дезин- секция Дерати- зация

 

25. Ошақ мен жүргізілген шаралар туралы қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения об очаге и проведенных мероприятиях):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дәрігер-эпизоотологтың тегі, аты, әкесінің аты, қолы (Фамилия, имя, отчество, подпись врача эпизоотолога)
_____________________________________________________________________
Дәрігер-эпидемиологтың тегі, аты, әкесінің аты, қолы (Фамилия, имя, отчество, подпись врача эпидемиолога)
_______________________________________________________________________________________________

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...