Главная Обратная связь

Дисциплины:


КАРТА Эпидемиологического обследования очага бациллярной формы туберкулезаЭпидемиологиялық нөмірі____________ Аудан (район)_________________________________________________________
(Эпидемиологический номер) Елді мекен (Населенный пункт)_______________________________________________
Шұғыл хабарламаны алған күн_____ Көше, үй (Улица, дом)____________________________________________________
(Дата получения экстренного Қала, ауыл (керегінің астын
извещения сызыңыз)
Нысан бойынша (по форме) №058/у __________________________________________________________________________
Нысан бойынша (по форме) №089/у) _________________________________________________________________________
Туберкулез ошағын алғаш рет (Город, село
тексеру күні_________ (нужное подчеркнуть))
(Дата первичного обследования очага туберкулеза)
Мекен-жайы: облыс (Адрес: область) ___________________________________________________________________________________________________
Эпидемиологиялық топқа жатқызылуы (Принадлежность к эпидемиологической группе) _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Бір эпидемиологиялық топтан екінші эпидемиологиялық топқа ауыстыру күні (Дата перевода из одной эпидемиологической группы в другую) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество) __________________________________________________________________________________________
2. Туған күні (Дата рождения)_______________Жынысы (Пол):еркек (мужской), әйел (женский) (керегінің астын сызыңыз) (нужное подчеркнуть))
3. Жұмыс, оқу орны, балалар ұйымы (Место работы, учебы, детской организации)________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Кәсібі (Род занятий)__________________Соңғы рет қаралған күні (Дата последнего посещения) __________________________________________________
5. Анықталды: қаралуы кезінде, профилактикалық тексеру кезінде (керегінің астын сызыңыз) (Выявлен: по обращаемости, при профилактических осмотрах (нужное подчеркнуть)) _____________________________
6. Ошақтағы оқиғалардың саны (Количество случаев в очаге) __________________________________________________________________________________
7. Ауырған күні (Дата заболевания)________________ Қаралған күні (Дата обращения) ____________________________________________________________
8. Емдеуге жатқызылған күні (Дата госпитализации) __________________________________________________________________________________________
Емдеуге жатқызу орны (Место госпитализации) _____________________________________________________________________________________________
9. Алғашқы диагнозы, қойылған күні (Первичный диагноз, дата установления) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Қорытынды диагнозы, қойылған күні (Окончательный диагноз, дата установления ) _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Анықтау әдісі (Метод выявления) _________________________________________________________________________________________________________
12. Туберкулез (БК+) диагнозы қойылған науқасты есепке алу күні (Дата взятия больного на учет с диагнозом туберкулез (БК+)) ____________________________________________________________________
13. Туберкулез микобактериясы бөлінген күн (Дата выделения микобактерии туберкулеза) _________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Қайталану себептері (Причины рецидива ) _________________________________________________________________________________________________
16. Ауруды интенсивті фазада емдеуді бастаған күн (дата начала лечения в интенсивной фазе) _________________________________________________________________________________________________________________________________________
1) стационарлық (стационарно) _____________________________________________________________________________________________________________
2) амбулаторлық (амбулаторно) _____________________________________________________________________________________________________________
17. Интенсивті фазада емдеудің аяқталған күні (Дата окончания лечения в интенсивной фазе) _____________________________________________________________________
18.Қолдау фазасында емдеу басталған күн (Дата начала лечения в поддерживающей фазе) _____________________________________________________________________
1) стационарлық (стационарно) ____________________________________________________________________________________________________________
2) амбулаторлық (амбулаторно) _______________________________________________________________________________________________________________
19. Қолдау фазасында емдеу аяқталған күн (Дата окончания лечения в поддерживающей фазе) _________________________________________________________-
20. Емдеу немен аяқталды (Исход лечения) _____________________________________________________________________________________________________
21. Туберкулез диагнозы қойылғанға дейінгі науқас туралы деректер (Данные о больном, до установления диагноза туберкулез):
1) Науқасқа жасалған профилактикалық екпелері туралы мәліметтер (Сведения о профилактических прививках больного) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) Науқасқа жасалған туберкулин диагностикасы туралы мәліметтер (Сведения о туберкулинодиагностике больного) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Науқасты рентгендік-флюорографиялық тексеру туралы мәліметтер (Сведения о рентгено-флюорообследовании больного) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Науқасты бактериоскопиялық тексеру туралы мәліметтер (Сведения о бактериоскопическом обследовании больного) _______________________________________________________________________________________________________________________________
5) Туберкулезбен ауыратын науқастың қоса өтетін аурулары (Сопутствующие заболевания больного туберкулезом)____________________________________________________________________________________________________________________-
_____________________________________________________________________
22. Жұқтырудыңболжаулыкөзі (Предпологаемый источник заражения) _________________________________________________________________-
23. Болжаулы жұқтыру орны (Предпологаемое место заражения) ________________________________________________________________________
24. Берілу жолдары мен факторлары _________________________________________________________________________________________________ 

Туберкулездің бациллалық түрінің ошағын сауықтыру жоспары
План оздоровления очага бациллярной формы туберкулеза

 

 

Тiркеу нөмірi Регистра- ционный номер Іс-шаралар Мероприятия Орындалу мерзімі Срок исполнения Орындаушы Исполнитель Орындалуы туралы белгі Отметка об исполнении Ескерту Примеча- ние

 

Туберкулез диагнозы қойылған мезеттен бастап, науқасты бактериоскопиялық және рентгендік-флюорографиялық тексерулер туралы мәліметтер/Данные о бактерископическом и рентгено-флюорографическом обследовании больного с момента установления диагноза туберкулез

 

Тiркеу нөмірi Регистра- ционный номер Жылдары Годы Бактериоскопиялық Бактериоскопические Рентгендік- флюорографиялық Рентгено- флюорографические

 

Туберкулездің бациллалық түрінің ошағында қарым-қатынаста болған адамдарды тексеру және оларға жүргізілген химиялық профилактика туралы деректер/ Данные об обследовании и химиопрофилактике контактных лиц из очага бациллярной формы туберкулеза

 

Тiркеу нөмiрi Регистра- ционный номер Қарым-қатынаста болған адамдардың тегі, аты, әкесінің аты фамилия, имя, отчество контактных Жасы Возраст Манту реакциясының күні Дата реакции Манту Манту реакциясының нәтижесі Результат реакции Манту БЦЖ жасалған күндер Даты БЦЖ

 

кестенің жалгасы

продолжение таблицы

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...