Главная Обратная связь

Дисциплины:


СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТУВСТУП

Дисципліна "Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів" займає провідне місце в циклі ландшафтних дисциплін, є органічним продовженням курсу "Ландшафтна архітектура" і виділена в окрему, тому що більшість існуючих ландшафтних об'єктів, як старовинних, так і сучасних, потребують постійної підтримки, професійного нагляду та специфічного підходу до їх збереження та відновлення.

Формування професійного підходу до виконання робіт з реконструкції та реставрації існуючих об'єктів ландшафтної архітектури та пам'яток садово-паркового мистецтва займає, важливе місце у підготовці спеціалістів садово-паркового господарства. Ландшафтна архітектура є мистецтвом дуже своєрідним, тому що має справу з живим будівельним матеріалом - рослинністю, яка постійно розвивається, змінюється, старіє, тому потребує належного професійного нагляду і підтримки, якщо вони відсутні, то композиції втрачають характер витворів мистецтва і перетворюються просто в зелені насадження. Ця обставина стала однією з основних причин, із-за яких до нас дійшла відносно невелика кількість парків-пам'ятків садово-паркового мистецтва. На наш час ті сади і парки, що збереглися, вимагають найбільш дбайливого відношення при їх використанні, відновленні та адаптації в сучасних умовах.

У процесі вивчення дисципліни "Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів" студенти повинні оволодіти теоретичними положеннями і здобути практичні навики щодо застосування методів збереження та відновлення на реальних садово-паркових об'єктах різного функціонального призначення з подальшим використанням знань у повсякденній роботі.

Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового проекту і складання іспиту, на який виносяться теоретичні та практичні питання відповідно до робочої програми курсу.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Для виконання курсового проекту з дисципліни "Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів" кожен студент обирає реальний об'єкт досліджень та узгоджує його із викладачем. Об'єктом досліджень може бути сучасний парк районного значення або великий сквер. Курсовий проект виконується на базі попередньо проведених досліджень під час виконання лабораторних робіт.

Вихідними даними для курсового проектування є: паспорт об'єкту, схема або геодезична підоснова об'єкту, на якій повинні бути зазначені існуючі межі ділянки, вулиці та об'єкти, що межують з територією об'єкту, орієнтація за сторонами світу.

Першим етапом виконання робіт є складання програми проектування, яка повинна включати наступні дані:1. Назва об'єкту (сучасна і попередні, що змінювались).

2. Історична довідка про об'єкт (включаючи дані про проведення реконструктивних робіт).

3. Розташування ділянки (ситуаційний план).

4. Площа території (схема плану об'єкту).

5. Кліматичні та грунтово-гідрологічиі умови району розташування об'єкту.

6. Орієнтація за сторонами світу, роза вітрів.

7. Функціональне призначення об'єкту та ландшафтних споруд.

8. Наявність водойм, водних систем, малих архітектурних форм, їх стан (при наявності відомостей - історія створення).

9. Стан та умови відновлення дорожньо-стежкової мережі та насаджень.

10. Необхідність благоустрою та інженерного обладнання території.

 

 

СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект виконується на листку форматі А3 в чорно-білій графіці або з відмивкою у кольорі. До складу курсового проекту входять:

- опорний план, який характеризує сучасний стан об’єкту, в масштабі М1:500 (виконується на базі існуючих картографічних матеріалів та за даними натурних обстежень). На полях креслення наводиться експлікація, умовні позначення, баланс території, ситуаційний план в масштабі М 1:2000, роза вітрів, орієнтація за сторонами світу;

- план реконструкції (реставрації або відновлення) в масштабі М1:500. На полях креслення наводиться експлікація, умовні позначення, баланс території, роза вітрів, орієнтація ділянки за сторонами світу;

- фрагменти планування найбільш відповідальних ділянок паркової території (партер, алеї, боскет, рослинні угруповання та ін.) в М1:50- 1:200;

- пояснювальна записка з викладенням прийнятих рішень та їх детальним обґрунтуванням.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...