Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організаційний прогрес.Тема Інноваційні процеси та НТП

План.

1. Загальна характеристика інноваційних процесів

2. Науково-технічний прогрес , його загальні та пріоритетні напрямки.

3. Організаційний прогрес.

 

Загальна характеристика інноваційних процесів

Усю сукупність процесів (явищ), що відбуваються на підприємствах і різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — тра­диційні та інноваційні. Традиційні процеси (явища) характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і підприємств, а інно­ваційні — розвиток останніх на якісно новому рівні.

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-госпо­дарській системі, є сукупністю прогресивних, якіс­но нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Результатом інноваційних процесів є новини, а зап­ровадження їх у господарську практику визнається за нововведення. Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері ви­робництва, сприяючи прогресивним змінам останнього.

За своїм характе­ром інноваційні процеси, новини й нововведення поділяються на взаємозв"язані види:

1.технічні новини і нововведення 2.організаційні нововведення 3.економічні4.соціальні 5.юридичні 6.локальні (поодинокі, окремі)

7. глобальні (великомасштабні).

 

2, Науково-технічний прогрес, його напрямки.

Науково-технічний прогрес (НТП) у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні — це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних техно­логій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

НТП властиві еволюційні (зв'язані з накопиченням кількісних змін) та революційні (зумовлені стрибкоподібними якісними зміна­ми) форми вдосконалення технологічних методів і засобів вироб­ництва, кінцевої продукції.

Науково-технічна революція (НТР) відбиває докорінну якісну трансформацію суспільного розвитку на засаді новітніх наукових відкрить (винаходів), що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і предметів праці, технології, організації та управ­ління виробництвом, характер трудової діяльності людей.

 

Організаційний прогрес.

Організаційний прогрес виступає як узагальнена характеристика процесу використання організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва. Його суть полягає в удосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва та праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.З-поміж організаційних чинників розвитку економіки галузей народного господарства ключову роль відіграє організація виробництва

Складовою частиною організації виробництва служить організація праці. Під організацією праці заведено розуміти певне сполучення працівників у часі і просторі для досягнення найбільшої ефективності трудових процесів за умов конкретно застосовуваної технології та організації виробництва. Поєднання учасників трудового процесу в часі забезпечується різними формами поділу й кооперації праці, організацією обслуговування робочих місць, установленням раціональних режимів праці.

До організаційного прогресу треба відносити вдосконалення не лише безпосередньо процесів виробництва і праці, а й функціонування окремих, чи всієї сукупності елементів господарського механізму— системи управління, планування (програмування), фінансування, матеріального стимулювання, матеріально-технічного забезпечення, науково-технічного обслуговування тощо.

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...