Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______ Головко Л.І.

____ ____2014 року

Для практичних занять з дисципліни

«Процеси та апарати»

Зі спеціальності 5.05170106

«Бродильне виробництво та виноробство»

 

 

 

Номінація: досвід викладача

Розробив: Ткачук В.В.

Розглянуто та схвалено цикловою комісією технічних дисциплін

Протокол №__ від _____2014

Голова комісії В.В. Ткачук

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема. Розрахунок машин для подрібнення та сортування твердих матеріалів. Вивчення будови та принципу дії.

Мета. Ознайомитись з основними розрахунковими формулами, конструкцією та принципом роботи машин для подрібнення та сортування, навчитись розраховувати потужність та продуктивність подрібнюючих та сортувальних машин.

Навчально-методичне забезпечення: Інструкційна картка, підручники.

Матеріально-технічне обладнання:Схеми, плакати, лінійка, олівець, калькулятор.

Кількість годин: 2

Література: 1. Тарасенко І.І. «Процеси та апарати харчових виробництв», Навчальний посібник - Київ 2012.

2.Стабніков В.М., Баранцев В.І. «Процессы и аппараты пищевых производств», М. - «Легкая и пищевая промышленность», 1983 р.

3.Баранцев В.І. «Сборник задач по процессам и аппаратам пищевых производств», М. – «Агропромиздательство», 1985 р.

4.Мирончук В.Г. «Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості», Вінниця, 2004 р.

 

Короткі теоретичні відомості

Валкові дробарки. Основними параметрами, що характеризують роботу валкових дробарок, є кут захоплення , частота обертання валків п, їхня продуктивність G і споживана ними потужність N.

Для захоплення шматків матеріалу валками повинна дотримуватися умова: < 2 , де - коефіцієнт тертя матеріалу об валок, рівний 0,37 для пшениці, жита і ячменю; 0,33 - для бобів, і 0,28 - для проса.

Граничну частоту обертання валків п(об/хв.) визначають за формулою:

,

а граничну кругову швидкість обертання валків w(у м/с)

,

де - коефіцієнт тертя;

- об'ємна маса матеріалу, що подрібнюється, кг/м3;

dn - початковий діаметр матеріалу, що подрібнюється, м;

D - діаметр валка, м.

Зазвичай w = 2,5 - 5 м/с.

Продуктивність валкової дробарки G(кг/год.)

G = 60 D b l n ,

де D - діаметр валків, м;

b - ширина зазору між валками, м;

l - довжина валка, м;

п - частота обертання валків, об/хв.;

- об'ємна маса. подрібненого матеріалу, кг/м3;

- коефіцієнт, що враховує нерівномірність живлення валків ( = 0,5 - 0,7).

Якщо валки обертаються з різною частотою, то їхню продуктивність визначають по середній частоті обертання.Потужність N(кВт), споживана валковою дробаркою,

N = 0,117D l n (120dп + D2),

де значення D, l і dn дані в м,

п - у об/хв.

Молоткова дробарка. Кругову швидкість обертання молотків (м/с) визначають за формулою:

w = P / m ,

де Р - сила удару, Н;

- тривалість удару, с;

т - маса тіла, що подрібнюється, кг.

Продуктивністьмолоткової дробарки G/год.)

G = 35 D l,

де D і l - діаметр і довжина ротора, м;

- об'ємна маса матеріалу, що подрібнюється, кг/м3.

Кутова та кругова лінійна швидкість пов’язані залежністю:

= w/r , = n / 30.

Потужність, споживана дробаркою N( кВт),

N = 0,15 D2l n,

де п - частота обертання ротора, об/хв.

Циліндричний трієр.

Частота обертання швидкохідного трієра п(об/хв) при радіусі барабана R(м)

п=24 / R

Продуктивність швидкохідного трієра G (кг/с)

G = 1,45 D l n x g K / a ,

де D і l - діаметр і довжина циліндра, м;

п - частота обертання циліндра, об/хв.;

х - число комірок на 1 м2 поверхні циліндра;

g - маса зерна, що вибирається однією коміркою, кг;

К - коефіцієнт використання поверхні комірок;

а - вміст зерен дрібної фракції у вихідному зерні, %.

 

Число комірок хна 1 м2 поверхні циліндра

х = А / d y ,

де А - дослідний коефіцієнт;

d - діаметр комірок, мм;

у - показник степеня.

Для штампованих комірок d = 2,5 - 12 мм, А = 4,3∙105 і у = 1,8.

 

Потужність електродвигуна для трієра N (кВт)

N = 0,72 G / n , де n = 0,8 - 0,9.

Вібраційний грохот.

Продуктивність G(кг/с)

G = 0,28∙10 –3 A F (55 + a) (60 +b) d ,

де А - амплітуда коливань, м (А = 0,005 - 0,01 м);

F - площа сита, м2;

а - вміст фракції, яка виділяється у вихідному матеріалі, %;

b - вміст у виділеній фракції зерен розміром менше половини отвору сита, %;

d - розмір отворів на ситі, мм;

- об'ємна маса матеріалу, кг/м3.

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.Керуючись теоретичними відомостями, провести обрахунки наступних задач згідно визначеного варіанту:

Задача 1.

Визначити продуктивність молоткової дробарки, а також потужність, яку вона споживає, якщо діаметр ротора D, довжина його l, об’ємна маса картоплі , колова швидкість обертання ротора w.

  Номер варіанту
Дані
D, см
l, см
w, м/с

Задача 2.

Визначити теоретичну продуктивність валкової дробарки для подрібнення солоду та потужність, яку споживає дробарка, якщо коефіцієнт, що враховує нерівномірність живлення валків і ширина між валками b =2 мм.

Номер варіанту
Дані
Щільність , кг/м3
Діаметр валка D,см
Довжина валка l, см 15,0 16,0 18,0 20,0 17,5 14,0 14,6 21,0 10,0 17,0
Діаметр кусків до подрібнення dп, см 0,2 0,15 0,22 0,18 0,25 0,28 0,3 0,25 0,16 0,2
Кількість обертів валків n, об/хв

Задача 3.

Визначити продуктивність вібраційного грохота з ситами розміром (mn), якщо вміст продукту, що виділяється, в суміші – (а) %, вміст в одержаній фракції зерен діаметром менше половини діаметра отвору сита – (b) %, амплітуда коливань А= 0,005 м і об’ємна маса суміші = 750 кг/м3. Розмір отворів сита d.

Номер варіанту
Дані
Розмір сита mхn, мм/мм
Вміст продукту у вихідному матеріалі, (суміші) а, %
Розмір отворів, d, мм
Вміст у нижньому продукті частинок розміром менше половини отвору, b, %  

Задача 4.

Визначити продуктивність швидкохідного трієра і споживану ним потужність для виділення кукілю, якщо діаметр барабану D, довжина його l, частота обертання n, маса зерна, що вибирається одною коміркою g =40∙10-5 кг, коефіцієнт використання поверхні К = 0,6, вміст кукілю в ячмені а, А = 4,3∙105, у = 1,8, діаметр комірок d = 9 мм, ККД передачі n.

Номер варіанту
 
Діаметр барабану D, мм
Довжина барабану l, мм
Частота обертання n, об/с 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Вміст кукілю a, %
ККД 0,85 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,75 0,8

Завдання 2. Викреслити та описати схеми наступних машин згідно вказаного варіанту(література 2 – стор. 25-30, 31-40):

1-3:Молоткова дробарка .

4-6:Вальцеві дробарки.

7-10: Вібраційний грохот.

 

Контрольні запитання.

1. Від чого залежить розхід енергії на подрібнення матеріалу?

2. Пояснити будову та принцип роботи валкової дробарки?

3. Яка будова та принцип роботи молоткової дробарки?

4. Які бувають сита? Характеристики сит.

5. Пояснити будову та принцип роботи вібраційного грохота?

6. Яка будова та принцип роботи трієра?

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...