Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Функції. Генерація випадкових чисел. Рекурсивні функції 

План виконання роботи:

1. Написати сценарій, що імітує гру в “крепс”.

Гравець кидає дві кості. Кожна з костей має шість граней з зображенням 1, 2, 3, 4, 5 або 6 точок. Після кидання додаються очки на двох верхніх гранях. Якщо при першому киданні випала сума 7 або 11, то гравець виграв. Якщо сума рівна 2, 3 або 12 при першому киданні, то гравець програв. Якщо після першого кидання сума рівна 4, 5, 6, 8, 9 або 10, то гравець отримує відповідну кількість очок. Щоб виграти необхідно продовжувати кидати кості, поки не випаде сума, рівна кількості набраних очок. Але якщо до настання цієї події при черговому киданні випаде 7 очок, - гравець програв.

 

2. Написати сценарій, що розраховує і –те число Фібоначчі.

Числа Фібоначчі

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

являють собою послідовність або ряд чисел, що починаються з 0 або 1 , в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх чисел.

Ряд Фібоначчі може бути рекурсивно визначений наступним чином:

fibonacci(0)=0

fibonacci(1)=1

fibonacci(n)= fibonacci(n-1)+ fibonacci(n-2)

Запит порядкового номера числа в послідовності та вивід результату оформити у наступному вигляді:

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити: Скріншот виведених вікон запитів та діалогів, Код сценаріїв сторінки, Висновки.

 

 

Практична робота №17

 

Тема: Масиви.

 

Методичні вказівки:

Структура JavaScript for/in, використовується в сценаріях, коли необхідно виконати завдання для (for) кожного елементу в (in) масиві. Цей прийом також називають виконанням циклу з проходженням по елементам масиву.Оператор в строках

for ( var element in theArray )

total += theArray[ element ];

ілюструє синтаксис структури for/in.Всередині дужок оголошуєтьсязмінна еlement,яка буде використана для виборки кожного з елементів об’єкта, вказаного праворуч від ключового слова in (в нашому випадку — theArray).В приведеній выще структурі for/inJavaScript автоматично визначає кількість елементів масиву. Коли інтерпретатор JavaScript обробляє елементи массиву theArray,змінній elementприсвоюється значення, яке може бути використане в якості індексу масиву. При використанні об’єкту типу Array значення, що присвоюється являє собою індекс в діапазоні від 0 до (не включаючи) theArray.length.Кожне значення додається до total,щоб отримати суму значень елементів масиву.

Об’єкт Аrrаув JavaScript має вбудований метод sortдля сортування масивів. За замовчуванням метод sortоб’єкта Аrrаувикористовує порівняння строк для визначення порядку слідування елементів масиву. Строки порівнюються по ASСІІ-кодам символів що їх складають.Метод sortотримує в якості необов’язкового аргументу ім’я функції (так званої функції - компаратора), яка виконує порівняння двох елементів і повертає один з наступних результатів:

• від’ємне значення, якщо перший аргумент менший, ніж другий,

• нуль, якщо аргументи рівні, або

• додатне значення, якщо перший аргумент більше другого.

 

План виконання роботи:

 

1. Написати сценарій для підбивання підсумків по даним, що отримані в результаті опитування. Задача ставиться наступним чином:

З метою визначення якості приготування їжі в студентській столовій було опитано 40 студентів. Оцінки виставлялись за десятибальною шкалою (оцінка 1 відповідає незадовільній якості, 10 – відмінній). Помістити 40 відповідей в цілочисельний масив і підведіть підсумок результатів вибіркового опитування.

Для підрахунку числа кожної з оцінок також використати масив.

При опрацюванні всіх елементів масиву використовуйте керуючу структуру for/in:це гарантує вам те, що ви завжди матимете справу лише з існуючими елементами масиву.

Результати вивести у вигляді таблиці.

3. Написати сценарій сортування 10 елементного масиву чисел з плаваючою крапкою в порядку зменшення значень елементів, використовуючи метод обміну (“бульбашки”).

4. Написати сценарій сортування 10 елементного масиву чисел з плаваючою крапкою в порядку зменшення значень елементів, використовуючи метод sort об’єкта Array.

5. Написати сценарій, що використовує масив grades розміром nxm. Кожна строка масиву являє собою одного студента, а кожний стовпчик – оцінки, отримані студентом на кожному з m екзаменів. Сценарій повинен виконувати такі завдання:

- Визначати найменшу оцінку серед всіх, отриманих студентами.

- Визначати максимальну оцінку по всім студентам.

- Розраховувати середню оцінку за семестр для кожного студента.

- Виводити зміст двомірного масиву оцінок у вигляді таблиці.

 

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.


 

Практична робота №18

 

Тема Вбудовані об’єкти в JavaScript.

 

План виконання роботи:

 

1. Напишіть сценарій, який би перевіряв роботу всіх стандартних математичних функцій. Дослідити роботу кожної з функцій: програма повинна виводити в текстовому вікні TEXTAREA форми HTML-таблиці повертаємих значень для різноманітних значень аргументів.

2. Написати сценарій, що демонструє застосування методів обробки символів та методів НТМL-розмітки об’єкту String.

3. Написати сценарій розбиття речення на лексеми. НТМL-документ повинен відображати форму, що містить текстове поле, в яке користувач вводить речення що належить розібрати. Результати лексичного розбору відобразити у текстовому вікні.

4. Написати сценарій, що демонструє застосування методів indexOf та lastIndexOf об’єкту String для пошуку в рядку заданого підрядка.

5. Написати сценарій, що демонструє застосування методів для роботи з датою та часом. Сценарій обов’язково повинен містити способи представлення дати та часу; методи отримання значення дати та часу за місцевим часом; встановлення аргументів для нової дати; методи встановлення дати та часу за місцевим часом.

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

 

Практична робота №19

 

Тема: Модель подій динамічного HTML.

 

План виконання роботи:

 

1. Написати сценарій, що опрацьовує подію OnClick для ділянки тексту та для кнопки. В результаті натискання на текст та на кнопку повинно виводитись відповідне повідомлення за допомогою метода alert(). При написанні сценарію використати атрибути FOR та EVENT.

2. Написати сценарій, в якому свідомо допущено помилку. Використовуючи подію ONERROR необхідно попередити появу стандартного діалогового вікна з повідомленням про помилку та опрацювати її наступним чином: код помилки та номер строки в якій вона виявлена вивести в строку стану браузера.

3. Створити сторінку на якій міститься зображення. Написати сценарій, в якому використовується подія ONMOUSEMOVE для відображення у вікні браузера поточних координат миші. Положення миші повинно подаватись в координатній системі того об’єкта, на якому знаходиться курсор миші.

4. Створити сторінку яка містить таблицю із заголовком у вигляді зображення. У комірках таблиці розташувати цифрові коди основних HTML – кольорів, а атрибуту ID кожної комірки задати ім’я відповідного кольору. Написати сценарій, який при наведенні курсора миші на заголовок таблиці змінював би зображення – заголовок ; при наведенні на комірку таблиці – змінював колір елементів комірки на колір, заданий в атрибуті ID; як тільки курсор виходить за межі комірки – текст в комірці таблиці повинен бути замінений на ім’я кольору, в який пофарбований колір комірки.

 

5. Створити сторінку що містить HTML форму за наведеним прикладом:

Коли користувач клацає на полі форми або використовує клавішу табуляції для обходу елементів форми у текстовий блок виводиться оперативна підказка щодо заповнення кожного поля форми; коли поля форми втрачають фокус у текстовий блок виводиться повідомлення за замовчуванням.

6. Додати в сценарій з попереднього завдання опрацювання подій ONSUBMIT і ONRESET для кнопок очищення полів форми та відправлення даних на сервер. При натисканні на кнопки необхідно виводити діалогове вікно, в якому користувачу задається питання:

Якщо користувач підтвердив свій намір відправити введені в форму дані на опрацювання (натиснув кнопку ОК) властивості returnValue повертається значення true.

 

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

 

 

Практична робота №20

 

Тема: Застосування об’єктної моделі DHTML

 

План виконання роботи:

 

1. Написати сценарій, що пропонує користувачу ввести в діалоговому вікні ім’я кольору і потім змінює колір фону на задане значення.

2. Написати сценарій, що демонструє застосування динамічного позиціонування, динамічної зміни стилю та динамічної зміни змісту. Необхідно:

— змінювати положення елементу на сторінці, звертаючись до його властивості CSS left;

— змінювати із сценарію властивості color і fontSize;

— змінювати зміст елементу , використовуючи властивість елементу innerHtml.

3. Написати сценарій, в якому в одному з фреймів пропонується користувачу ввести в діалоговому вікні ім’я, а зміни вноситимуться в інше вікно фреймової структури. При виконанні роботи використати колекцію frames.

4. Написати сценарій, що демонструє використання об’єкту navigator для перенаправлення користувача на різні версії сторінок в залежності від того, в якому браузері переглядається сайт.

5. Посилання на об’єкти вікна. Створити сторінку, яка містить кнопку для відкриття нового пустого вікна яке потім можна закрити з головного вікна. Для кожної кнопки написати сценарій, що опрацьовує подію OnClick.

6. Властивості і методи вікна. Створити сторінку яка містить кнопки для виклику методів window.alert (), window.confirm(), та window.prompt(). Строка стану в нижній частині браузера повинна містити інформацію про ім’я, прізвище та групу студента, що виконав роботу.

7. Використання методу document.write(). Створити сторінку що містить кнопку яка викликає новий зміст документу, включаючи дескриптори HTML для заголовку нового документу і атрибути кольору дескриптора <BODY>.

8. Використання методу document.write() з іншим вікном. Написати сценарій, що створює підвікно, в яке записується документ згенерований сценарієм. Запис документу у вікно повинен виконуватись при натисканні відповідної кнопки.

9. Навігація з об’єктом SELECT Створити сторінку, яка містить випадаючий список з варіантами вибору сайта на який користувач бажає перейти з даної сторінки. Записи елементів списку повинні вказувати адреси, за якими проводиться переміщення всередині та зовні поточного Web вузла. В атрибуті VALUE необхідно задати адреси URL кінцевих Web сторінок.

10. Відправлення даних форм та перевірка їх правильності. Створити сторінку, яка містить HTML форму з декількома текстовими полями та кнопкою Submit. Написати сценарій, що при спробі відправити дані перевіряє чи заповнив користувач всі поля форми. У тому випадку, якщо хоча б одне поле не заповнене, вивести відповідне повідомлення.

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

 

 

Практична робота №21

 

Тема: Зображення і динамічний HTML..

 

План виконання роботи:

 

1. Створити сторінку, яка містить графічне меню у вигляді декількох послідовно розташованих зображень. При наведенні вказівника миші на кожне з зображень, воно повинно змінюватись, а у рядку статусу з’являтись короткий коментар чи пояснення щодо обраного пункту меню.

2. Написати сценарій із застосуванням фільтру blendTrans, в якому виконується перехід між двома окремими зображеннями.

3. Написати сценарій із застосуванням фільтру revealTrans, в якому виконуються переходи професійного стилю. Сценарій повинен циклічно перебирати всі 24 можливих переходи від одного зображення до іншого.

4. Створити ефект освітлення графічного об'єкта джерелом світла за допомогою фільтра light.

5. Написати сценарій із застосуванням кількох фільтрів одночасно.

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...