Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема. Методика навчання пунктуаціїПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема. Методика навчання орфографії

Контрольні питання:

1. Значення орфографії та її місце в шкільному курсі української мови.

2. Свідомість і автоматизм у вивченні орфографії.

3. Поняття орфограми.

4. Методи і прийоми навчання орфографії.

5. Система вправ.

6. Види диктантів і методика їх проведення.

7. Робота над орфографічними помилками.

8. Орієнтовні вимоги до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів у 5-12 класах.

Література:

Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення: Посібник для вчителя.– К.: Рад. шк., 1989. – 96 с.

Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навчальний посібник для учнів. – К.: Освіта, 1994. – 161 с.

Методика вивчення української мови в школі /О.М.Біляєв та інші: Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1987. – С. 166 – 180.

Методика викладання української мови в середній школі / За ред. І.С.Олійника.– К.: Вища шк., 1989. – С. 279 – 303.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 139 – 141.

Олійник О., Кульчицька І. Цариця Орфографія. – К.: Хрещатик, 1994. – 104 с.

Орієнтовні вимоги до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів у 5-12 класах // Програми для середньої загальноосвітньої школи.

Хом'як І.М. Визначення орфограми у писемному мовленні // Дивослово. – 2000.– №2.– С. 29 – 31.

Хом'як І.М. Навчання орфографії в сучасних умовах // УМЛШ. – 1999. – №2. – С. 4 –6; №3. – С. 12 – 15.

Хом'як І.М. Навчання орфографії в умовах інтерферуючих впливів // Дивослово.– 1997. – № 7. – С. 52 – 56.

Хом'як І.М. Середовище і формування учнівської грамотності // Рідна школа. –1997. – № 5.– С. 53 – 56.

Хом'як І.М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне. Волинські обереги, 1998. – 228 с.

Домашнє завдання:

1. Законспектувати "Систему вправ для закріплення орфографічних умінь і навичок"// Хом'як І.М. Зв'язок у вивченні орфографії і словотвору. – К.: Рад. школа. 1989. – С. 23 – 29.

2. Підготуватися до самостійної роботи

3. Підготувати тексти і бути готовими продемонструвати методику написання диктантів. У зошитах вказати джерело, звідки взято диктант, і описати методику його проведення.

1, 14, 27 – попереджувальний зорово-слуховий диктант,

2, 15, 28 – попереджувальний слуховий диктант,

3, 16, 29 – пояснювальний слуховий диктант,

4, 17, 30 – пояснювальний слухово-зоровий диктант,

5,18,31 - вибірковий диктант,

6,19, 32 – контрольний словниковий диктант,

7, 20, 33 – диктант із коментуванням,8, 21,34– диктант "Перевіряю себе",

9, 22, 35 – творчий диктант із додатковим завданням,

10, 23 – вільний диктант,

1 1, 24 – диктант "Тиша",

12, 25 – диктант - переклад,

13, 26 – текстовий контрольний диктант.

 

 

 

Практичне заняття №2

Тема. Методика навчання пунктуації

К о н т р о л ь н і п и т а н н я:

1.Значення пунктуації та її місце в шкільному курсі української мови.

2.Принципи навчання пунктуації.

3.Зв’язок у вивченні пунктуації із синтаксисом, виразним читанням, розвитком мовлення.

4.Поняття пунктограми.

5. Методи і прийоми навчання пунктуації.

6.Види навчально-тренувальних диктантів.

7.Система пунктуаційних вправ.

Л і т е р а т у р а:

— Макаренко В. Ще раз про роботу над помилками // Дивослово. – 2000. - № 7. – С. 37 – 39.

— Методика вивчення української мови в школі/ О.М. Біляєв та інші К., 1987. – С. 180-192.

— Методика викладання української мови в середній школі / за редакцією І.С. Олійника. – К.: Вища школа, 1989. – С.303 –321.

— Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 141-143.

— Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – С. 238 – 248.

— Николин М.М. Крок до грамотності / Роздуми з приводу уроків роботи над помилками // УМЛШ. – 1990. – №6. – С. 18 – 21.

— Палихата Е. Формування діалогічного мовлення в учнів середніх класів // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 27 – 31.

Д о м а ш н є з а в д а н н я:

Підготувати фрагмент уроку, в якому передбачити реалізацію зв’язку пунктуації з розвитком мовлення, – включивши моделювання комунікативних ситуацій діалогічного мовлення, – на одну з пунктуаційних тем:

Ø 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 – “Розділові знаки при звертанні”(Vклас).

Ø 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 – “Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично); виділення їх на письмі комами” (Vклас).

Ø 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 – “Тире в неповних реченнях” (VІІІклас).

Ø 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 – “Розділові знаки при прямій мові” (VІІІклас).

Взяти подвійний листок у лінійку, збірники диктантів, переказів на це заняття.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...