Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що передбачають Ліонські умови, на яких реструктуризуються борги слаборозвинених країн (у рамках Паризького клубу)?Вони передбачають 80-відсоткове зниження боргових зобов’язань і приведення співвідношень зовнішній борг/експорт до рівня 200—250 % та платежі/експорт — до 20—25 %.

Що передбачають Неапольські умови, на яких реструктуризуються борги слаборозвинених країн (у рамках Паризького клубу)?

67-відсоткове списання за чистою приведеною вартістю чи реструктурування боргу з метою його скорочення на 67 % за ставками, меншими за ринкові (для країн із ВВП на душу населення менш ніж 500 дол. США), або з коефіцієнтом борг/експорт більшим за 350 %;

50-відсоткове списання для інших категорій країн;

капіталізація процентів (50 %) і їх виплата протягом 33 років із восьмирічним пільговим періодом, залишок сплачується протягом 23 років з шестирічним пільговим періодом з прогресивною шкалою амортизації;

реструктуризація на 40 років з 16-річним або 20-річним пільговим періодом, ставка процентів є незмінною (за кредитами в рамках офіційної допомоги розвитку).

 

Які фінансові інституції об’єднані в групі Світового Банку? (вкажіть всі варіанти правильних відповідей)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорацію та Багатостороннє агентство гарантій інвестицій

Яка з перелічених міжнародних фінансових організацій надає безпроцентні довгострокові позики найбіднішим країнам світу, чий річний прибуток на душу населення становить менше ніж 1165 дол. США?

МАР

Основною метою якої міжнародної фінансової організації є сприяння поширенню потоку іноземних інвестицій шляхом їх страхування від некомерційних (політичних) ризиків і створення сприятливого клімату для інвесторів?

БАГІ

Яка з міжнародних фінансових організацій має на меті сприяння приватним підприємствам у країнах, що розвиваються, шляхом фінансування проектів приватного сектора, мобілізації додаткового фінансування від інших інвесторів і кредиторів, а також шляхом надання консультаційних послуг і технічної допомоги урядовим і діловим колам із проблем інвестицій?

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК)

В.Леонтьєв представив аналіз, в якому було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва у:

теоремі Хекшера-Оліна.

Твердження, відповідно до якого країна експортує товар, для якого інтенсивно використовується її відносно надлишкові фактори виробництва, і імпортує товари, для яких вона відчуває відносний недолік факторів виробництва відображено в (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

Теорема Хекшера-ОлінаАналіз, в результаті якого було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва, зробив (-ла):

1.Василь Леонтьєв

 

У .......... йдеться про те, що за умови повного використання факторів виробництва до та після встановлення торговельних відносин, зростання ціни надлишкового фактору та зменшення ціни дефіцитного ресурсу внаслідок участі країни в МТ веде до того, що реальні доходи власників надлишкового фактору зростають, тоді як реальні доходи власників дефіцитного фактору виробництва зменшуються.

1. теоремі Гектиера-Оліиа:

2.«парадоксі Лиоптм ва»:

3.теоремі Столпера-Семуельсона:

4.теоремі Риочшіського:

5.теорії М Познара.

 

У .......... йдеться про те, що збільшення пропозиції одного фактору виробництва веде до абсолютного збільшення випуску того товару, у виробництві якого цей фактор використовується відносно інтенсивно, а також до абсолютного скорочення виробництва іншого товару, випуск якого базується на відносно інтенсивному використанні іншого фактору, пропозиція якого не змінюється.

'. теоремі Ї'екціера-Оліна,

2. «парадоксі Леошь» ва»;

3. теоремі Сто.тсра-Семуедьсона:

4.теоремі Рибчинського

5.теорії М. Почнара.

 

Криву, що показує всі можливі комбінації ресурсів (L, K), які дозволяють отримати певний фіксований обсяг виробництва (Q) називають:

!. кривою байдужості:

2.кривою виробничих можливостей;

3.кривою Лаффера:

4. ізоквантою;

5.покосило

 

Пряму лінію, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів однакової сукупної вартості виробництва називають:

2. кргвою Лаф^ега;

3.ізоквантою;

4.ізокостою;

5.імітаційним лагом.

 

Ситуацію, при якій один і той самий товар виявляється капіталомістким в капіталонасиченій країні і трудомістким в трудонасиченій країні називають:

1. лагом попиту;

2. лагом пропозиції:

3.реверсом попиту;

4.реверсом факторів виробництва.

 

Проміжок часу між моментом появи нового продукту на ринку країни та тим моментом часу, коли споживачі визнають цей продукт як товар-замінник існуючим виробам або як якісно новий предмет споживання, називають:

1. лагом попиту;

2.лагом пропозиції:

3.реверсом попиту:

4.реверсом факторів виробництва;

5.імітаційним лагом.

Термін ІНКОТЕРМС, який означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження:

I.CIF;

2.DDU;

3.FOB:

4.EXW;

5.СРТ.

 

Митні платежі – платежі, що стягуються митними органами при митному оформленні товарів і містять у собі (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1.мито;

2.ПДВ;

3.акцизні збори;

4.митні збори;

5.стажування.

Протекціонізм, що проводиться економічними інтеграційними об’єднаннями країн по відношенню до країн, що до них не входять називають:

1. селективний протекціонізм;

2.галузевий протекціонізм;

3.колективний протекціонізм:

4.прихований протекціонізм.

 

Мито, що нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі, називають:

1.адвалорним;

2.специфічним:

3.сезонним;

4.спеціальним;

5. антидемпіні овим.

 

Мито, що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні експорту в момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів, називають:

!. адвалорним;

2.специфічним;

3.сезонним;

4.спеціальним,

5.антидемпінговим.

 

Протекціонізм, спрямований проти окремих країн чи товарів називають:

1. селективний протекціонізм;

2. галузевий протекціонізм;

3.колективний протекціонізм;

4.прихований протекціонізм.

 

Дозвіл, виданий державними органами на експорт чи імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу – це:

1. ліцензія;

2.субсидія;

3.«добровільне обмеження експорту»:

4.мито;

5.квота.

Зацікавлена сторона, що купує технологію за ліцензією, називається:

1.ліцензіар;

2.ліцензіат;

3.ліцензент.

 

Надання інформації і досвіду, переважно незапатентованих винаходів, називається:

1.ноу-хау;

2.реінжиніринг;

3.ліцензування.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...