Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологія проведення аудитів якостіТехнологія проведення аудиту СУЯ

Процедура сертифікації СУЯ

Розвиток і вдосконалення СУЯ

Після впровадження СУЯ необхідно постійно контролювати її функціонування. Основними механізмами контролю за впровадженням СУЯ є процеси внутрішнього аудиту та аналіз з боку керівництва, за результатами яких відбуваються процедури корегувальних дій – усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації і попереджувальних дій – усунення причини виникнення потенційної невідповідності або іншої небажаної потенційно можливої ситуації.

Практика засвідчує, що підбір і підготовка аудиторів повинна враховувати таке: підбір фахівця з відповідною освітою, досвідом роботи й особистими якостями (рішучість, дипломатичність, спостережливість); теоретичне навчання вимогам стандартів ISO, правилам проведення аудиту й оформленню записів, вимогам нормативної документації, застосовуваної на підприємстві; практичне навчання під керівництвом досвідчених аудиторів.

Запропонована технологія проведення аудитів якості (табл.) може бути застосована внутрішнім аудитором перед сертифікацією, за планом аудитів (періодично), зовнішнім аудитором при проведенні сертифікаційного аудиту (одноразово).

Технологія проведення аудитів якості

Етапи аудиту Характеристика необхідних робіт Документа-ційний вихід результатів виконання етапу
1. Розробка Плану аудитів Потрібно підготувати план проведення аудиту, де зазначити об’єкти перевірки (процеси, підрозділи), дати проведення. Відповідальність за його підготовку покладають на провідного (головного) аудитора. План аудиту доцільно розробляти на гнучкій основі, щоб забезпечити можливість зміщення акцентів при його проведенні на основі зібраної інформації і ефективного використання ресурсів; варто враховувати статус і важливість процесів і ділянок, що підлягають аудиту. План аудиту (додаток У)
  Потрібно визначити критерії, сферу охоплення, періодичність і методи проведення аудиту. Вибір аудиторів і проведення аудитів повинні забезпечувати об'єктивність і неупередженість процесу аудиту  
2. Підготовка до аудиту Провідному аудитору необхідно сформувати групу аудиторів і здійснити між ними розподіл функцій. Потрібно проаналізувати Настанову з якості: вивчити технології роботи підприємства, перевірити відповідність нормативної документації вимогам стандарту ISO Повістка аудиту; Перелік питань по аудиту
3. Аудиторське дослідження У разі невідповідності, необхідно перенести термін проведення аудиту до вдосконалення Настанови з якості, або обмежити межі проведення аудиту процесами, які відповідають вимогам. Із урахуванням цього провідним аудитором, за пропозиціями аудиторів, формується повістка аудиту, що погоджується з керівництвом. На основі Настанови з якості і стандарту ISO групою аудиторів готується перелік питань з аудиту. Необхідно виявити невідповідності, потенційні невідповідності, оцінити функціонування СУЯ, застосовуючи такі методи аудиторського дослідження: бесіда з працівниками, перевірка записів з якості, реальне спостереження за працівниками Записи аудиторів у довільній формі  
4. Завершення аудиту Після завершення аудиторського дослідження аудиторам необхідно провести робоче засідання про результати аудиту, провідному аудитору необхідно підготувати звіт. Якщо під час аудиту були виявлені невідповідності, то вони повинні бути зареєстровані в протоколі невідповідностей. Слід розробляти й актуалізувати протоколи для надання доказів відповідності вимогам і результативності СУЯ. Протоколи повинні бути доступними, легкими для читання та ідентифікації. Повинна бути розроблена задокументована методика для визначення управлінських дій щодо забезпечення ідентифікації, збереження, захисту, доступу, терміну зберігання та вилучення протоколів. Після того, як результати аудиту і невідповідності задокументовано, провідний аудитор повинен оголосити їх працівникам. Звіт про аудит повинен містити опис сильних і слабких сторін СУЯ, процесів і продукту і/або послуги. Результати аудитів можуть бути використані для визначення можливостей з метою поліпшення. Аудитори повинні також надавати пропозиції щодо поліпшення в письмовій або усній формі Протокол засідання; Протоколи невідповідностей (додаток У); Звіт про аудит

Аудити є інструментом оцінки ефективності та відповідності СУЯ в досягненні цілей якості. 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...