Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні завдання відділуЗагальні положення

 

Відділ митних інформаційних технологій є структурним підрозділом Сумської митниці.

Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду наказом Голови Державної митної служби України.

Особовий склад Відділу формується відповідно до типової структури

До складу Вiддiлу входять:

- заступник начальника вiддiлу;

- сектор статистики, контролю і аналізу;

- сектор інформаційно - програмного забезпечення;

- сектор експлуатації технічних засобів.

Посадові особи Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника митної установи за поданням начальника відділу.

Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються начальником митниці.

 

Основні завдання відділу

 

Основним завданням Відділу є організація та ведення інформаційно - аналітичної роботи, Державної митної статистики України і виконання пов'язаних з цим функцій контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зазначене вище включає:

Розроблення та запровадження технологічних схем збору та обробки статистичної інформації у зоні діяльності Подiльської митниці. Збір та формування статистичних даних, відповідно до відомчого табелю форм статистичної звітності Державної митної служби України.

Збір, контроль, узагальнення та всебічний аналіз у зоні діяльності Сумської митниці даних:

- митної статистики зовнішньої торгівлі України;

- спеціальної митної статистики України.

Своєчасне подання звітів згідно з термінами затвердженого ДМСУ табелю відомчої статистичної звітності.

В межах своєї компетенції та відповідно до технологічної схеми роботи митниці участь у здійсненні процедур митного оформлення предметів (товарів) та контролю за додержанням вимог чинного законодавства України в частині, що відноситься до забезпечення достовірності даних, що вносяться до митних документів та виконання функцій контролю за сферою зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Виконання функцій валютного контролю та контролю за термінами повернення в Україну імпортної частини за бартерними угодами (бартерний контроль) у сфері зовнішньоекономічної діяльності України в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України, організація такої роботи у регіоні.

Координація дій підрозділів митниці з питань митної статистики, валютного, бартерного та інших видів державного контролю за сферою зовнішньоекономічної діяльності в межах своєї компетенції.

Вирішення питань автоматизації процесів пов`язаних з діяльністю митних установ.

Виконання контрольних функцій за порядком здійснення окремих видів зовнішньоекономічних операцій в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.Постановка учасників ЗЕД на облік в митниці (акредитація), формування та ведення реєстрів учасників ЗЕД - резидентів України, організація такої роботи у регіоні.

Формування та ведення реєстрів учасників ЗЕД - порушників митного та валютного законодавства - резидентів та нерезидентів України у зоні діяльності Подiльської митниці.

 

Функції відділу

 

Відповідно до основних завдань функціями Відділу є:

Забезпечення формування:

- бази даних вантажних митних декларацій;

- спеціальної митної статистики;

- реєстрів учасників ЗЕД;

- реєстру уповноважених банків України;

- реєстру ВМД для уповноважених банків;

- реєстру митних брокерів;

- реєстру митних ліцензійних складів;

- реєстру магазинів безмитної торгівлі;

- реєстру суб`єктів - порушників чинного законодавства у сфері ЗЕД;

- інших баз данних та реєстрів, відповідно до покладених на Відділ функцій.

Організація збору інформації для здійснення контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб`єктів ЗЕД, організація такої роботи у регіоні.

Участь у процесі митного оформлення вантажів з метою контролю за достовірністю інформації, що надається в електронних та паперових копіях ВМД.

Здійснення попереднього контролю при оформленні ВМД з метою виявлення порушників митного та валютного законодавства в межах компетенції Відділу, організація такої роботи у регіоні.

Участь у створенні автоматизованих систем зі збору, обробки та формування даних митної статистики, організація такої роботи у регіоні.

Організація оперативного обліку та звітності Подiльської митниці та в зоні її діяльності.

Використання та запровадження сучасних засобів автоматизації робіт.

Розробка та запровадження автоматизованих систем та прикладних програмних засобів збору та обробки інформації, як із застосуванням розроблених уніфікованих програмних продуктів у межах Єдиної автоматизованої інформаційної системи Митної служби України, так і шляхом розробки власного програмного забезпечення.

Наступне супроводження отриманих, придбаних та розроблених програмних продуктів, організація такої роботи у регіоні.

Забезпечення в регіональній митниці та підпорядкованих митницях експлуатації функціонуючої системи безпеки електронної інформації та інших заходів щодо технічного захисту інформації, адміністрування баз даних, локальних мереж, їх захист від несанкціонованих дій та захист від комп'ютерних вірусів, організація такої роботи у регіоні.

Ведення фонду програмних продуктів та технічної документації.

Ведення обліку технічних засобів на митниці та організація такої роботи в регіоні.

Забезпечення взаємодії з аналогічними підрозділами правоохоронних органів, податкових адміністрацій та прикордонних військ з питань, що належать до компетенції Відділу.

Періодичне надання керівництву митниці статистичних даних по основних показниках роботи усіх підрозділів Подiльської регiональної митниці.

Підготовка, аналіз та представлення статистичних даних та аналітичних матеріалів до підрозділів Держмитслужби України та організацій, підвідомчих її, а також інших державних органів України, підприємств, установ, організацій в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України та відповідних нормативних актів ДМСУ.

 

1.4. Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах.

 

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах.

2. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке значення:

1. інформаційна система - організаційно-технічна система обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів;

2. комплексна система захисту інформації - сукупність організаційних, інженерно-технічних заходів, засобів і методів технічного та криптографічного захисту інформації;

3. несанкціоновані дії - доступ або спроба такого доступу до державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах без відповідно оформленого власником або уповноваженою ним особою дозволу, вірусне ураження, вчинення інших дій, які можуть призвести до порушення цілісності, доступності та конфіденційності цих ресурсів;

4. телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання (випромінювання) або приймання сигналів, знаків, звуків, рухомих чи нерухомих зображень або іншим способом.

3. Органи виконавчої влади з метою захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах:

1. визначають перелік інформаційних та телекомунікаційних систем, які містять державні інформаційні ресурси, та погоджують його з Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі - Департамент);

2. здійснюють згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань захисту інформації під методичним керівництвом Департаменту заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, у тому числі підключених до глобальних мереж передавання даних;

3. збирають, узагальнюють та аналізують інформацію про вчинення несанкціонованих дій і здійснюють заходи щодо усунення їх наслідків;

4. невідкладно (протягом доби) інформують Департамент про спробу вчинення чи вчинення несанкціонованих дій;

5. надають на запит Департаменту інформацію про технічні та програмні засоби, що використовуються для надання мережних послуг, а також про зміни у способах або видах підключення до глобальних мереж передавання даних;

6. здійснюють разом з Департаментом оцінку рівня захищеності державних інформаційних ресурсів на всіх етапах життєвого циклу інформаційних та телекомунікаційних систем під час створення або удосконалення комплексних систем захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань захисту інформації;

7. оновлюють за рекомендаціями Департаменту антивірусні програмні засоби, використовуючи при цьому лише ті з них, які пройшли експертизу в Департаменті.

 

4. Департамент:

1. здійснює методичне керівництво та координує діяльність органів виконавчої влади, пов'язану із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, надає в разі потреби допомогу у здійсненні заходів щодо запобігання порушенню цілісності, доступності та конфіденційності зазначених ресурсів;

2. надає органам виконавчої влади відомості про антивірусні програмні засоби, які можуть застосовуватися для захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, та проводить перевірку їх оновлення;

3. накопичує, узагальнює та аналізує дані як про вчинені несанкціоновані дії щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах та їх наслідки, так і про спроби вчинення таких дій, оцінює стан захищеності цих ресурсів та надає відповідні рекомендації.

5. Департамент взаємодіє з органами виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах через Державний центр безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем, утворений у його складі.

6. Відновлення функціонування інформаційних та телекомунікаційних систем, виведених з ладу внаслідок вчинення несанкціонованих дій, здійснюється органами виконавчої влади за умови повного блокування таких дій та усунення їх наслідків власними силами (у разі потреби - за допомогою Департаменту), виявлення та усунення причин, в тому числі шляхом удосконалення комплексних систем захисту інформації.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...