Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як визнаються нерозподілені накладні витрати?Вартість запасів

1) включає усі витрати на виробництво, обробку та інші витрати, понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

2) включає тільки виробничі витрати і не включає витрати на обробку та інші витрати, понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

6. Податки та імпортні збори є прикладами:

1) витрат на переробку;

2) витрати на придбання;

3) відповіді 2) і 3);

4) не підходить жодний з варіантів.

7. Змінні накладні виробничі витрати – це:

1) такі прямі і непрямі витрати, які змінюються залежно від обсягів виробництва, наприклад, прямі і непрямі витрати на оплату праці.

2) такі непрямі витрати, які змінюються залежності від обсягів виробництва, наприклад, непрямі витрати на оплату праці і матеріалів.

Як визнаються нерозподілені накладні витрати?

1) нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати у звіті про прибутки і збитки у тому періоді, в якому вони були понесені;

2) нерозподілені накладні витрати визнаються у складі собівартості реалізованої готової продукції.

9. На відміну від постійних накладних виробничих витрат, змінні накладні виробничі витрати:

1) відносяться на собівартість всіх виробничих одиниць без розподілу між ними.

2) відносяться на собівартість кожної виробничої одиниці продукції виходячи зі ступеня фактичного використання виробничого об’єкта для випуску продукції.

10. Інші витрати:

1) не повинні включатися до собівартості запасів незалежно від того, що вони можуть бути понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану;

2) можуть включатися до вартості запасів, якщо вони були понесені для доставки і розміщення запасів та приведення їх до необхідного стану.

10. Прикладами витрат, які визнаються як витрати звітного періоду, в якому вони були понесені, є:

1) витрати на продаж, витрати на зберігання готової продукції та адміністративні витрати;

2) витрати на придбання і переробку.

3) надмірний рівень відходів, витрат на оплату праці та інших виробничих витрат.

4) варіанти 2) і 3).

5) варіанти 1) і 3).

6) варіанти 1), 2) і 3).

12. Стандартні витрати або “метод роздрібних цін” використовується як інструмент оцінки вартості і полягає в наступному:

1) розрахунку продажної ціни за вирахуванням частки прибутку в ціні;

2) розрахунку чистої вартості продажу.

13. Причинами продажу запасів нижче їх собівартості можуть бути:

1) загальне падіння ринкової ціни, фізичне пошкодження товарів та їх моральне застаріння;

2) додаткові витрати, необхідні для завершення виготовлення виробу;3) зниження виробничих витрат;

4) варіанти 2) і 3);

5) варіанти 1), 2), 3);

6) варіанти 1) і 2).

14. Якщо ціна, за якою будуть продаватися запаси, нижче поточної ринкової вартості з урахуванням витрат на укомплектування, то вартість запасів буде знижено до їх:

1) справедливої вартості;

2) чистої вартості продажу.

15. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як:

1) витрати періоду, коли було визнано виручку;

2) дохід періоду, коли було визнано виручку.

16. Запаси, які були переведені до інших груп активів, відносяться на витрати:

1) негайно з метою зниження вартості активів;

2) протягом строку корисної експлуатації даного активу.

17. Виключенням із сфери застосування МСФЗ (IAS) 2 є наступні запаси:

1) незавершене виробництво;

2) фінансові інструменти;

3) біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю;

4) товари в роздрібній торгівлі.

18. Облік вибуття запасів може здійснюватися одним із наступним методів:

1) ФІФО;

2) ЛІФО;

3) за середньозваженою ціною;

4) іншим методом.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...