Главная Обратная связь

Дисциплины:


Універсальні погляди на проект організаціїРозрізняють два підходи до проектування організації: бю­рократичний (механістичний) та біхевіористичний (органіч­ний).

Застосування терміна "механістичний" до ор­ганізації використовується для того, щоб показати, що систе­ма спроектована на зразок машинного механізму, призначено­го для продуктивних операцій. Термін "органічний" надає ор­ганізації важливості живого організму, вільного від недоліків механістичної структури.

Бюрократична (механістична) модель. За нею структура організації спирається на систему формальної влади. Виокрем­люють такі риси бюрократичної організації: наявність чіткого розподілу рівнів та посад, призначення на які має відбуватися на основі експертного висновку; основою організації є логічна схема розвитку, яка забезпечує єдність у виконанні завдань; організація має усталену ієрархію посад; менеджери дотриму­ються певної дистанції щодо підлеглих; прийняття на роботу та кар'єра в організації спираються на фахову підготовку. З та­кими характеристиками організація може діяти ефективно в умовах, коли використовується рутинна технологія (низька невизначеність того, коли, де і як виконувати роботу) та є не­складне і нединамічне зовнішнє оточення.

У бюрократичній моделі закладено потенціал прояву за певної ситуації таких негативних явищ, як жорсткість, неком­петентність, тяганина, неефективність та безглуздість правил. Свої переваги (універсальність, передбачуваність та продук­тивність) бюрократична система може реалізувати за таких умов: відомі загальні цілі та завдання організації; робота в ор­ганізації може ділитися на окремі операції; загальна мета ор­ганізації має бути достатньо простою, щоб можна було реалізу­вати її на основі централізованого планування; виконання роботи індивідом може достовірно вимірюватися; грошова вина­города мотивує працівника; влада керівника визнається як законна.

Біхевіористична (органічна, поведінкова) модель. Ця мо­дель з'явилася в контексті функціонування школи міжлюдських відносин. Вона ґрунтується на розвитку груп в організа­ції та процесів людських взаємовідносин. Процес визначення цілей є децентралізованим та полягає в груповій відповідаль­ності. Процес комунікації передбачає вільний рух інформації в організації. Процес прийняття рішень відбувається на всіх щаблях організації через групове обговорення.

Поняття "органічний підхід" вперше ввели Т. Барнс та Д. Стакер у книзі "Управління інноваціями" (1961 р.). За їх визначенням, органічною є така структура, яка більшою мірою базується на бригадній роботі, володіє гнучкістю та менше пов'язана з правилами, характерними для традиційної ієрар­хічної побудови управління. У пізніших роботах органічну структуру стали розглядати як модель, яка може істотно впли­нути на розвиток економіки.Органічний підхід до проектування організації характери­зується слабким або помірним використанням формальних правил і процедур, децентралізацією, гнучкістю структури влади та невеликою кількістю рівнів ієрархії. Цей підхід де­монструє свою ефективність в умовах, коли використовується нерутинна технологія (висока невизначеність того, коли, де і як виконувати роботу) і є складне та динамічне зовнішнє ото­чення. Характеристики і умови ефективного застосування ме­ханістичного та органічного підходів у проектуванні організа­ції представлено в табл. 6.1.

Органічний підхід дає змогу організації краще взаємодіяти з новим оточенням, швидше адаптуватися до змін. Якщо ме­ханістичний підхід орієнтує організацію на високі структуровані ролі, то опис роботи за органічного підходу може склада­тися всього з однієї фрази: "Робіть те, що ви вважаєте за необ­хідне для виконання роботи". За органічного підходу через відсутність ясних оцінок та стандартів працівником більше рухає самомотивація та внутрішня винагорода, аніж чітко розроблена система формального контролю.

Таблиця 8.1. Характеристика та умови ефективного використан­ня механістичного та організаційного підходів до проектування ор­ганізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник Механістичний тип організації Органічний тип організації
Характеристика Вузька спеціалізація праці Широка спеціалізація праці
Робота за правилами Мало правил та проце­дур
Чіткі права і відпові­дальність Амбіційна відпові­дальність
Ясність в рівнях ієрар­хії Рівні управління не­чіткі
Об'єктивна система винагороди Суб'єктивна система винагороди
Об'єктивні критерії відбору кадрів Суб'єктивні критерії відбору кадрів
Відносини формальні і мають офіційний ха­рактер Відносини неформаль­ні і мають особистіс-ний характер
Умови Нескладне, стабільне оточення Складне, нестабільне оточення
Цілі і завдання відомі Невизначеність цілей та завдань
Завдання чіткі і підда­ються поділу Завдання не мають чітких меж
Завдання прості і зро­зумілі Завдання складні
Роботу можна виміря­ти Роботу виміряти складно
Оплата праці мотивує Мотивація потреб вер­хнього рівня
Визнається наявна влада Авторитет влади за­войовується

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...