Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методи проектування організаціїВдосконалення управління і підвищення ефективності діяльності організації залежать від розвитку методів проекту­вання організаційних структур. Це пов'язано з такими момен­тами:

• у нових умовах не можна оперувати старими організа­ційними формами, які не задовольняють вимоги ринкових від­носин;

• у сферу управління неможливо переносити закономір­ності управління технічними системами;

• під час створення структури варто спиратися не тільки на досвід, аналогію, інтуїцію, але і на наукові методи організа­ційного проектування;

• у процесі проектування складного механізму — механіз­му управління — слід покладатися на фахівців, що володіють методологією формування організаційних систем.

Специфіка проблеми проектування організаційної структу­ри управління полягає в тому, що вона не може бути адекватно представлена у вигляді завдання формального вибору найкра­щого варіанта організаційної структури за чітко сформульова­ним критерієм оптимальності. Ця проблема має багатокритерійний характер. Тому вона може бути вирішена на основі поєднання наукових методів аналізу, оцінювання, моделюван­ня організаційних систем із суб'єктивною діяльністю відпові­дальних керівників, фахівців та експертів з вибору і оцінюван­ня найкращих варіантів організаційних рішень.

Проектування організаційних структур управління здійс­нюється на основі таких основних методів: аналогій, експерт­ного, структуризації цілей та організаційного моделювання.

Метод аналогій передбачає використання досвіду проекту­вання структур управління в аналогічних організаціях та ви­роблення типових структур управління в різних видах органі­зацій, визначення різних меж, умов і механізму застосування. Необхідно підкреслити, що типові організаційні структури по­винні мати варіативний характер, що передбачає можливість коректування, відхилення у разі зміни умов, в яких діє органі­зація.

Експертний метод базується на вивченні рекомендацій та пропозицій експертів і досвідчених управлінців-практиків. Мета цього методу — виявити специфічні особливості роботи апарату управління, можливі недоліки в діяльності різних ла­нок організаційних структур, обґрунтовані рекомендації з їх удосконалення. На основі опитування експертів здійснюються діагностичний аналіз організаційних структур організацій, що діють, та їх оцінювання. Визначаються основні наукові принципи формування організаційних структур з урахуван­ням конкретних ситуацій та умов діяльності.

Метод структуризації цілей передбачає вироблення сис­теми цілей організації, включаючи їх кількісне та якісне фор­мулювання, подальший аналіз організаційних структур з по­гляду їх відповідності системі цілей. У процесі його застосу­вання виконуються такі етапи: розробка системи цілей; екс­пертний аналіз пропонованих варіантів організаційної струк­тури; складання таблиць повноважень та відповідальності за досягнення мети як кожним підрозділом, так і за комплексни­ми поліфункціональними видами діяльності, де конкретизу­ються межі відповідальності (матеріальні ресурси, виробничі, інформаційні процеси), визначення конкретних підсумків, за досягнення яких встановлюється відповідальність, повнова­жень, якими наділяються відповідні органи управління.Метод організаційного моделювання є розробкою формалі­зованих математичних, графічних, машинних та інших відоб­ражень розподілу повноважень і відповідальності в організа­ції, що є базою для побудови, аналізу й оцінювання різних варіантів організаційних структур за взаємозв'язком їх змін­них. Виділяють такі основні типи організаційних моделей:

• математико-кібернетичні моделі ієрархічних управлін­ських структур, що описують організаційні зв'язки і відноси­ни у вигляді математичних рівнянь та нерівностей (моделі багатоступінчатої оптимізації);

• графоаналітичні моделі організаційних систем, що є ме­режевими, матричними і іншими табличними та графічними відображеннями розподілу функцій, повноважень, відповідальності, організаційних зв'язків (матриці розподілу повно­важень і відповідальності);

• натурні моделі організаційних структур і процесів, що полягають в оцінюванні їх функціонування у реальних органі­заційних умовах (експерименти);

• математико-статистичні моделі залежностей між почат­ковими чинниками організаційних систем та характеристика­ми організаційних структур (регресивні моделі залежності по­казників спеціалізації, централізації, стандартизації управлінських робіт за типом організаційних завдань та інших ха­рактеристик).

Процес організаційного проектування має базуватися на системі методів, які використовуються з урахуванням етапів проектування і організаційної ситуації, що складається. У про­цесі проектування організаційних структур управління ор­ганізацією вирішуються такі завдання:

• визначення типу структури управління;

• уточнення складу та кількості підрозділів за рівнями управління;

• визначення чисельності управлінського персоналу;

• визначення характеру підпорядкованості між ланками організації;

• розрахунок витрат на утримання апарату управління.

Вибір методу вирішення певної організаційної проблеми залежить від її характеру, а також від можливостей для прове­дення відповідного дослідження.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...