Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

 

КАФЕДРА Зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з

нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

 

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

 

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»

Протокол № 1 від «30» «серпня» 2013 р.

 

Донецьк, 2013

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент» і спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Укл. О.Г. Родіна. - Донецьк: ДоНТУ, 2013.

 

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять о з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації».

 

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск

Я.В. Хоменко, д.е.н., професор

 


 

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. Методологічні засади теорії організації

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі

Тема 3. Організація як система

Тема 4. Організація як соціум

Тема 5. Організаційний процес

Тема 6. Самоорганізація

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

Тема 8. Організаційне проектування

Тема 9. Культура організації

 

Рекомендована література


ВСТУП

 

Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забезпечення якості спеціальної теоретичної підготовки еко­номістів та управлінців й ефективності організаційної діяль­ності фахівців та керівників, як працюючих на підприємствах і в установах різних форм власності та сфер національної еко­номіки, так і службовців державних, центральних та місцевих органів управління. Оволодіння основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему через систему органі­заційних відносин та знаходити шлях до її вирішення через ор­ганізаційно-конструктивну діяльність. Тому вона корисна і підприємцям, особливо молодим, які ще тільки пробують свої сили в бізнесі.У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, розширення доступу до науково-методичних видань та баз даних з практичного досвіду діяльності організацій необхідністю стає перехід від суто теоретичного викладання дисципліни до збільшення питомої ваги практичних занять. Недоцільним є переказування того, що студент може прочитати, проаналізувати, вивчити самостійно.

Зважаючи на зазначене, методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» допоможуть вирішити проблему формування комплексу навчально-методичної літератури з даної дисципліни.

Методичні рекомендації розроблено з урахуванням навчального плану

та робочої програми.

Дані методичні рекомендації будуть корисними для використання студентами денної, заочної форм навчання економічних спеціальностей.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Головною метою методичних рекомендацій щодо виконання завдань практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» є озброєння студентів практичними та вмінням застосувати теоретичні знання на практиці.

Головними завданнями, що мають бути вирішені, є:

- оволодіння знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо;

- вивчення основних організаційних теорій;

- вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;

- засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;

- набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;

- набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...