Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Організаційне проектування. 1. Що таке організаційне проектування?Контрольні питання

1. Що таке організаційне проектування? Охарактеризуй­
те наявні підходи до розуміння його сутності.

2. Назвіть принципи, на яких має базуватись процес ор­ганізаційного проектування.

3. У чому полягає системний підхід до організаційного про­ектування?

4. Що таке організування?

5. У чому полягає сутність механістичного підходу до
проектування організаційних структур? Перерахуйте умови
його ефективного застосування.

6. У чому полягає сутність органічного підходу до проек­тування організаційних структур? Назвіть умови його ефек­тивного застосування.

7. Назвіть стадії процесу організаційного проектування
та розкрийте їх зміст.

8. Назвіть та проаналізуйте основні переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління.

9. Охарактеризуйте переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління.

10. Які типи ситуацій можуть виникати у процесі проек­тування організації?

 

Тема 9. Культура організації

Контрольні питання

1. Що таке організаційна культура?

2. Перерахуйте структурні елементи організаційної куль­
тури та розкрийте їх зміст.

3. Охарактеризуйте рівні організаційної культури.

4. Розкрийте зміст основних властивостей організацій­ної культури. Що таке неформальність організаційної куль­тури?

5. Назвіть суб'єктивні та об'єктивні елементи організа­ційної культури.

6. Які функції виконує організаційна культура стосовно
внутрішнього та зовнішнього середовища організації?

7. Охарактеризуйте адаптивну функцію організаційної
культури.

8. Як можна класифікувати організаційну культуру?

9. Назвіть риси сильної та слабкої організаційних куль­тур.

10.Які є методи зміни організаційної культури? Чому куль­тура організації з часом змінюється?


Рекомендована література

Основна:

1. Акулов В.Б. Теорія организации: учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с.

2. Беляев А. А. Системология организации : учебник / А.А. Беляев, З.М. Коротков; под ред. М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 182 с.

3. Латфуллин Г.Р. Теория организации / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб. : Питер, 2004. - 395 с.

4. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.

5. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. - К.: Знання, 2008.- 319 с.

6. Радченко Я.В., Смирнов З.А. Теория организации. ГУ. - М. : ЗАО Финстатинформ,2000. - 212 с.

7. Смирнов З.А. Теория организации. - М.: Инфра-М, 2003. - 248 с.

8. Теория организации / Т.Ю. Приходько, В.И. Приходько. - СПб. : Питер, 2004. - 269 с. 

Додаткова:

1. Абчук А.И. Теория организации и основы менеджмента: Учеб. пособие. - СПб.: РПГУ, 2001.

2. Баринов В.А. Организационное планирование: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2012. – 384 с.

3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации: Учебник/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2000.

4. Бурганова Л.А. Теория управления: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005. - 139 с.

5. Вавилина А.В. Теория организации. Краткий курс лекций. – Учебное пообие. – Саратов, 2009. – 150 с.

6. Валуев С А. Организационный менеджмент. — М.: Нефть и газ, 1993.

7. Виноградський М.Д., Виноградська А.М„ Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. - К.: КОНДОР, 2002.— 654 с.

8. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. - М.: Гардарика, 1996.

9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи: Юнити, 1995. - 480 с.

10. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. - М,: Статут, 2000.— 912 с.

11. Гвишиани Д.М. Организация и управление. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.

12. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. - М.: ИНФРА-М, 2000.

13. Граждан В.Д. Теория управления: Учеб. пособие. — М.: Гардарика, 2006. — 416 с.

14. Гроу Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996.

15. Гуияр Ф.Ж., КеллиДж.Н. Преобразование организации: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.

16. Доблаев В.Л. Теория организации. — М.: Институт молодежи, 1995.

17. Жаворонков Д.В. Теория организации. Учебное пособие. – Краснодар, Кубанский гос.ун-т, 2010. – 120 с.

18. Жмачев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. — К.: Україна, 1994.

19. Истомин Е.П., Соколов Е.Г. Теория организации: системный подход. – СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2009. – 315 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...