Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

Засоби діагностики успішності навчання

Протягом семестру викладач контролює як студенти самостійно опрацювали і вивчили всі теми у відповідності до програми курсу.

На кожному занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їхні виступи, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Отже об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є:

- Систематичність та активність роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу дисципліни. Максимальний бал, що може отримати студент за кожну тему – 4 бали. Реферат оцінюється у 4 бали.

- Іспит – 60 балів.

Систематичність та активність роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу дисципліни Іспит   Сума
Поточне тестування Змістовий модуль 1 Поточне тестування Змістовий модуль 2 балів балів
20 балів 20 балів
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Реферат

 

 

Зіставлення суми балів з оцінками за шкалами - національною та EКTС

Сума балів за всі види навчальної діяльності при вивченні дисципліни під час семестру Оцінка EКTС Оцінка за національною шкалою
Для екзамену
90 - 100 A «Відмінно»
82 - 89 B «Добре»
74 - 81 C
64 - 73 D «Задовільно»
60 - 63 E
35 – 59 FX «Незадовільно» *
0 - 34 F «Незадовільно» **

Примітки:

* - з можливістю повторного складання;

** - з обов'язковим повторним вивченням дисципліни.


 

Перелік контрольних питань та тести самоконтролю студентів

 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття "організація".

2. Які є підходи до розуміння організації?

3. Що є первинним: організація як система чи організація
як процес?

4. Які є класифікації законів організації?

5. Як формулюється закон синергії? Охарактеризуйте
його зміст.

6. Назвіть основні показники ефекту синергії.

7. Сформулюйте закон розвитку організації.

8. Як виявляється закон самозбереження в різних систе­мах - соціальних та біологічних?

9. Які параметри впливають на рівень самозбереження ор­ганізації?

10. Наведіть формулювання закону розвитку.

11. Охарактеризуйте зміст закону інформованості-впорядкованості.

12. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в органі­зації?

13. Який взаємозв'язок законів організації?

14. Наведіть класифікацію принципів організації.15. Які є загальні принципи організації та яка їх роль в
управлінні організацією?

16. Як проявляється принцип слабкої ланки?

17. Охарактеризуйте етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння.

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі

Контрольні питання

 

1. Назвіть основні напрями розвитку теорії організації.

2. Охарактеризуйте класичну організаційну теорію.

3. Розкрийте зміст теорії інститутів та інституційних змін.

4. Охарактеризуйте зміст популяційно-екологічної (еволюційної) теорії.

5. Розкрийте зміст тектології О. Богданова.

6. Назвіть основні моделі організацій.

7. Розкрийте сутність та значення сучасної організаційної парадигми.

8. У чому проявляється практична спрямованість сучасної організаційної парадигми?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...