Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Організація як системаКонтрольні питання

1. Які спільні та відмінні риси мають поняття "організа­ція" і "система"?

2. У чому полягає сутність системного підходу до органі­зації? Чому доцільно розглядати організацію як систему?

3. Які системні властивості має організація?

4. Охарактеризуйте будову системи.

5. Яка існує класифікація систем?

6. За якими ознаками класифікують системи?

7. За якими ознаками класифікують організації?

8. Охарактеризуйте ціннісно-орієнтовані організації.

9. Наведіть приклад ціле орієнтованих організацій.

10. Опишіть паразитичні організації.

Тема 4. Організація як соціум

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттям соціальна організація і соціальна спільність.

2. Визначте загальні риси соціальної організації.

3. Які існують види соціальних організацій?

4. Охарактеризуйте формальну організацію.

5. Що таке неформальна організаційна структура?

6. Наведіть приклади неформальних організацій­них структур.

7. Визначте механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах.

8. Розкрийте сутність та значення самоуправління.

9. У чому проявляється організаційний порядок?

Тема 5. Організаційний процес

Контрольні питання

1. Розкрийте зміст організаційної діяльності.

2. Назвіть основні принципи управління.

3. Сформулюйте принцип розімкненого управління.

4. Розкрийте зміст принципу розімкненого управління з компенсацією обурень.

5. Сформулюйте принцип замкненого управління.

6. Як відбувається оптимізація управління?

7. Охарактеризуйте адаптивні й такі, що самі настроюються, системи.

8. Визначте основні методи управління.

9. Охарактеризуйте програмно-цільовий метод управління.

10. У чому проявляється ціннісно-орієнтований метод управління?

Тема 6. Самоорганізація

Контрольні питання

1. Визначте природно-наукові засади синергетики.

2. Розкрийте сутнісний зміст синергетики.

3. Сформулюйте основні положення синергетичної концепції самоорганізації.

4. Охарактеризуйте процеси самоорганізації.

5. Визначте принципи самоорганізації.

6. У чому проявляється гнучкість системи?

7. У чому проявляється гнучкість процесу.

8. Назвіть фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості.

9. Які існують типи сталості?

10. Охарактеризуйте управління змінами.

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

Контрольні питання

1. Що таке внутрішнє середовище організації? Назвіть
його елементи.

2. Що таке цілі? Які цілі бувають в організації?

3. Який взаємозв'язок структури організації та розподі­лу праці в ній?

4. Чому сфера контролю здійснює істотний вплив на
структуру організації?5. Чому завдання розробляються відповідно до розподілу
праці в організації?

6. Назвіть основні методи дослідження внутрішнього середовища організації.

7. Що таке зовнішнє середовище організації?

8. Назвіть основні методи дослідження зовнішнього середовища організації.

9. Розкрийте взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

10. Які чинники зовнішнього середовища впливають на су­часну організацію?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...