Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести самоконтролю студентів1. Процеси, пов'язані з прийняттям управлінських рішень - це процеси:
а) об'єктивні б) суб'єктивні в) правильної відповіді немає

2. Автором «тектології»: теорії організації є
а) А.А.Богданов б) М.Мескон в) Б.Мильнер

3. Які системи вивчає теорія організації:
а) групову динаміку, влада б) законодавчу регламентацію
в) проектування і динаміку організації

 

4. Хто є автором універсальних принципів управління:
а) А. Богданов б) М. Сперанский в) А. Файоль

5. Односпрямованiсть дій, відбуваються в певній системі, результатом чого є підвищенням ефекту - це:
а) виникнення б) синергізм в) інваріантність

6. Властивість організації як системи, що характеризують її внутрішню схильність до досягнення певного граничного стану, не залежного від внутрішніх умов - це:
а) виникнення б) эквифинальность в) гомеостазис

7. До підсистем управління відносять:

а) інформаційне забезпечення б) систему документообігу
в) структуру управління


8. До законів взаємозв'язку відносять:
а) закон композиції б) закон пропорційності
в) закон найменших

9. До структурно-формючих законів організації відносять:
а) закон єдності аналізу і синтезу б) закон найменших
в) закон пропорційності

10. При організації виконання послідовних циклічних робіт використовуються:
а) кільцева конфігурація б) цінова конфігурація
в) децентралізована кільцева конфігурація

11. Для будь-якої конфігурації, характерна чітка централізація і відсутність периферійних зв'язків:
а) ланцюгової б) зоряної в) «колесо»

12. В якій конфігурації використовується конвергентні і дивергентні з'єднання:
а) всеканальной б) розімкнутого віялової в) стільникового

13. При стратегічному виборі основним елементом є:
а) складність середовища б) динамізм середовища в) тип потреб

14. Ситуація найбільш сприятлива для керівництва організації - це:
а) ситуація з моторошної невизначеністю б) ситуація з помірною невизначеністю в) ситуація з високою визначеністю

15. Якщо ситуація вимагає від керівництва і самої організації достатньої гнучкості - це:
а) ситуація помірною невизначеності б) ситуація помірно високої невизначеності в) ситуація високої невизначеності

16. Хто є автором принципу, згідно з яким проектування організації повинне відповідати стратегії, обраної фірмою:
а) А. Чандлер б) Дж. Гелбрейт в) Ф. Тейлор

17. Хто є автором: «Наука довела, що адміністративна будівля може дати досконалості тільки до того часу, коли установа занепадає»:
а) А. Чандлер б) С. Паркінсон в) Дж. Гелбрейт

18. Хто є автором поняття «бюрократія»:
а) А. Чандлер б) Ф Тейлор в) М. Вебер

19. Проектування організації характеризується використанням формальних правил і процедур - це:
а) органічний підхід б) механічний підхід
в) традиційний підхід20. Проектування організації характеризується слабкою або помірним використанням формальних правил - це:
а) традиційний підхід б) органічний підхід
в) механічний підхід

21. Для механічного типу організації характерно:
а) широка специфіка в роботі б) мало правил і процедур
в) ясність у рівнях ієрархії

22. Для органічного типу організації характерно:
а) амбіційна відповідальність б) об'єктивна система винагороди в) робота за правилами

23. Механічний тип організації включає в себе:
а) неформальні відносини б) суб ’ єктивні критерії відбору кадрів
в) вузька спеціалізація в роботі

24. Органічний тип організації включає в себе:
а) чіткі правила б) об'єктивну систему відродження
в) рівні управління різні

25. Рівня механічного типу організації включають в себе:
а) складне оточення б) невизначеність цілей і завдань
в) визнання цієї влади

26. Умови органічного типу організації включають в себе:
а) вимірюється роботу б) мотивовану оплату праці
в) завоювання авторитету влади

27. До умов виникнення механічного типу організацій відносять:
а) завдання не мають чітких меж б) роботу складно виміряти
в) завдання піддаються поділу

28. До умов розвитку органічного типу організації відносять:
а) прості завдання б) стабільність оточення
в) невизначеність цілей

29. Які структури управління забезпечували зростання вертикально інтегрованих організацій:
а) лінійні б) функціональні
в) лінійно-функціональні

30. Яка схема використовується в побудові державного апарату і громадських організацій:
а) лінійні б) лінійно-функціональні
в) дивизиональная

31. Управління по проекту - це:
а) матрична схема б) дивизиональная схема
в) функціональна схема

 

32. Які організації створюються, якщо обрана стратегія робить упор на отримання високоякісного результату:
а) функціональні б) матричні в) дивизаональные

33. До типів організацій по взаємодії із зовнішнім середовищем відносять:
а) лінійно-функціональні б) дивизиональная в) механістичний
34. До типів організацій по взаємодії із зовнішнім середовищем відносять:
а) органічний б) механістичний в традиційний)

35. До типів організацій по взаємодії з людиною відносять:
а) дивізіональний б) матричний в корпоративний)

36. Корпоративна організація включає в себе:
а) поєднання конкуренції б) відкрите об'єднання людей
в) подвійна мораль у поведінці

37. Індивідуальна організація включає в себе:
а) стандартизацію б) лояльність по відношенню до організації
в) право «вето» при прийнятті рішень

38. Індивідуальна організація характеризується:
а) домінування ієрархічних впливових структур б) суб'єкт інтересу - група в) здоровий глузд у поведінці

39. Суверенітет особистості характерний для:
а) корпоративної організації б) індивідуалістичної організації в) особистої організації

40. Нестандартні і складні роботи, трудноопределяемые і быстроисполняющиеся структури характерні для:
а) эдхократической організації б) багатовимірної організації
в) партисипативной організації

41. Якщо автономна робоча група одночасно виконує кілька завдань це характерно для організації:
а) багатовимірної б) партисипативной в) эдхократической

42. Участь працівників у всіх рівнях управління характерно для організації:
а) багатовимірної б) эдхократической в) партисипативной

43. Прийняття рішень на рівні індивіда включає в себе:
а) створення відповідної середовища б) залучення всіх рівнів управління в) наявність вибору альтернатив

44. Модель передбачає вибір такої альтернативи, яка принесе максимум вигоди для організації - це:
а) політична б) особистісно обмеженою раціональності
в) раціональна

45. Здатність впливати на поведінку людей, називається:
а) авторитетом б) лідерство в владою)

46. Здатність керівника впливати на поведінку підлеглих у силу своєї підготовки - це:
а) експертна влада б) влада прикладу в) влада інформації

47. У групу, складову особисту основу влади входять:
а) владу над ресурсами б) влада зв'язків в) влада інформації

48. У групу, складову організаційну основу влади входять:
а) експертна влада б) влада прикладу в) влада прийнятих рішень

49. Конфлікт, що виникає всередині індивіда, який є конфліктом цілей називається:
а) міжособистісним б) груповим в) внутриличностным

50. Стиль розвитку конфлікту, пов'язаний з відсутністю особистої наполегливості називається:
а) співпрацею б) дозвіл конфлікту силою
в) відхід з конфлікту

51. До стилів дозволу міжособистісного конфлікту відносять:
а) рольової б) лінійний в) відхід з конфлікту

52. Конфлікт між рівнями управління в організації - це:
а) рольовий конфлікт б) горизонтальний конфлікт
в) вертикальний конфлікт

53. Конфлікт, що носить свідомий або чуттєвий характер називається:
а) вертикальним б) горизонтальним
в) лінійно-функціональним

54. Конфлікт цілей називається:
а) вертикальний б) рольові в горизонтальні)

55. До методів управління конфліктом, пов'язаним з використанням керівника свого положення відносять:
а) розподіл ресурсів б) автономізацію підрозділів
в) розпорядження

56. Що служить основою формування управлінської культури:
а) об'єктивна структура б) суб'єктивна структура
в) ідеологія культури

57. До проблем зовнішньої адаптації по Э. Шайну відносять:
а) ідеологію і релігію б) владу в) контроль

58. До проблемам внутрішньої адаптації по Э. Шайну відносять:
а) місію б) стратегію) контроль

59. Скільки процесів включає Модель Сатс:
а 8) б) в 7) 9

60. Модель Пітера - Уотермана характеризує управління:
а) мотивацією б) стратегією в) організаційною структурою

61. Зв'язок між культурою і результатами діяльності організації виявлено:
а) Парсонсом б) Пітерсом в) Уотерманом

62. Вплив різних груп цінностей на організаційну цінність виявив:
а) Р. Квін б) Т Парсонс в) Т. Пітерс

63. Ступінь ризику застосовувана обраної стратегії в умовах наявної організаційної культури представив:
а) Т Парсонс б) Р. Шварц Р.) Квін

64. Національне в організаційній культурі вивчив і представив модель:
а) Г. Шварц б) Хофстид в) Р. Квін

65. Модель визначення впливу національного на організаційну культуру, побудовану на шести змінних, розроблена:
а) Хофстид б) Лейн в) Оучи

66. З'єднання японської та американської культури «народжує» ефективний варіант культури американської ділової організації - це довів:
а) Лейн б) Оучи в) Хофстид

67. Автором теорії «Z» в управлінні є:
а) Г. Лейн б) Д. Дистефано в) У. Оучи

68. Здібності, якими повинен володіти менеджери:
а) інноватор б) здатність покладатися на людей
в) професіоналізм


69. Здібності, якими повинен володіти лідер:
а) приймати рішення б) використовувати доводи
в) перетворювати рішення в реальність

70. Вивчення трьох лидерных стилів проводить:
а) У.Оучи б) Р. Лейн в). Левін

71. «Управлінська сітка» була розроблена:
а) Блейком б) Лайкертом в) Лейна

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...