Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Сутність поняття «організація».

2. Закони функціонування (статики) організації.

3. Закони розвитку (динаміки) організації.

4. Принципи організації.

5. Етапи розвитку організації

6. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки; теорія інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) теорія; тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського.

7. Еволюція теоретичних концепцій організації.

8. Основні моделі організацій: органічна та механістична моделі.

9. Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість.

10. Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Смит.

11. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.

12. Класифікація систем.

13. Типологія організацій.

14. Соціальна організація і соціальна спільність.

15. Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації.

16. Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах.

17. Організаційна діяльність.

18. Система управління - кібернетичний підхід.

19. Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип розімкненого управління з компенсацією обурень; принцип замкненого управління; принцип однократного управління.

20. Оптимізація управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи.

21. Методи управління: детермінований метод управління; програмно-цільовий метод управління; ціннісно-орієнтований метод управління.

22. Природно-наукові засади синергетики.

23. Основні положення синергетичної концепції самоорганізації.

24. Принципи самоорга­нізації: принцип від'ємного зворотного зв'язку; принцип позитивного зворотного зв'язку.

25. Гнучкість організації.

26. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації.

27. Гнучкість системи: фактори й результати гнучкості системи.

28. Виробнича гнучкість: фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості.

29. Сталість організації. Типи сталості: внутрішня, зовнішня й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості.

30. Внутрішнє середовище організації.

31. Методи дослідження внутрішнього середовища організації.

32. Зовнішнє середовище організації.

33. Методи дослідження зовнішнього середовища.

34. Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

35. Сутність та етапи організаційного проектування.

36. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління.

37. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління.

38. Теоретичні засади створення й розвитку організаційних форм управління.

39. Методологія проектування організаційних форм управління.

40. Технологія проектування організаційних форм управління.

41. Процес проектування організаційних форм управління: зміст основних етапів проектування ОФУ.

42. Оцінка ефективності організаційних форм управління.

43. Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку організаційних утворень.

44. Зміст понять «культура» і «організаційна культура».

45. Типологія організаційних культур.

46. Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст.


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...