Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?ТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) господарським.

 

2. Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

3. Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

4. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

5. Бухгалтерський облік поділяється на:

1) податковий і статистичний;

2) фінансовий і управлінський;

3) фінансовий і податковий;

4) оперативно-технічний і управлінський.

 

6. Особливостями бухгалтерського обліку є:

1) документальне оформлення;

2) обов’язкове використання грошового вимірника;

3) суцільне і безперервне відображення всіх дій і подій господарської діяльності;

4) всі зазначені вище.

 

7. Особливістю бухгалтерського обліку є:

1) періодична вибіркова реєстрація деяких фактів господарської діяльності;

2) терміни обробки інформації не регламентуються;

3) інформація розробляється по раніше визначених алгоритмах і методиках;

4) більша частина інформації потребує незначних термінів зберігання.

 

8. Який вид бухгалтерського обліку має комерційну таємницю:

1) фінансовий, управлінський;

2) податковий;

3) податковий, управлінський;

4) управлінський.

 

Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

1) тільки натуральні;

2) тільки трудові;

3) тільки вартісні;

4) натуральні, трудові, вартісні.

 

10. Вимірники, які використовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів (майна) підприємства, господарських процесів і результатів діяльності, називаються:

1) трудові;

2) матеріальні;

3) вартісні;4) натуральні.

 

11. Вимірники, які використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу, називаються:

1) трудові;

2) матеріальні;

3) вартісні;

4) натуральні.

 

12. Всі види звітності в Україні, які використовують грошовий вимірник базуються на даних:

1) статистичного обліку;

2) бухгалтерського обліку;

3) податкового обліку;

4) управлінського обліку.

 

13. Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

 

14. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

 

15. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) повного висвітлення;

4) відповідності доходів і витрат.

 

16. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

 

17. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

 

18. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

 

19. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

 

20. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державне казначейство України;

4) Державний комітет статистики України.

 

21. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державне казначейство України;

4) Державний комітет статистики України.

 

22. Ведення бухгалтерського обліку українськими підприємствами є:

1) бажаним;

2) обов’язковим;

3) необов’язковим;

4) доречним.

 

23. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

1) інформаційна;

2) контрольна;

3) науково-пізнавальна;

4) динамічна.

 

24. Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це:

1) управлінський облік;

2) теорія бухгалтерського обліку;

3) фінансовий облік;

4) податковий облік.

 

25. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) історичної собівартості;

4) періодичності.

26. Предметом бухгалтерського обліку є:

1) окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, дії, події, явища і процеси, що зумовлюють рух господарських активів і джерел їх утворення;

2) економічні процеси, які супроводжуються змінами в складі господарських активів, джерел їх утворення та процесі розширеного відтворення;

3) джерела утворення господарських активів та їх зміни;

4) усі вищезазначені визначення.

 

27. Метод бухгалтерського обліку – це:

1) економічні процеси, які супроводжуються змінами в структурі господарських засобів та їх джерел в основі співвідношень між підприємствами та в середині їх;

2) сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;

3) матеріальні та грошові цінності, юридичні відносини та господарські операції, які приводять до їх змін;

4) господарські процеси.

 

28. Готова продукція, товари – це:

1) предмети праці;

2) предмети обігу;

3) засоби, що обслуговують сферу обертання;

4) джерела надходження виручки.

 

29. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) джерел власних засобів;

4) предметів сфери обігу.

 

30. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) вилучених активів;

4) активів невиробничої сфери.

 

31. Згідно класифікації господарських засобів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) активів невиробничої сфери;

4) виробничих запасів.

 

32. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) засобів в розрахунках;

4) грошових коштів та їх еквівалентів.

 

33. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням виробничі запаси відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) активів сфери виробництва;

4) предметів сфери обігу.

 

34. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням готову продукцію відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) предметів праці;

4) предметів сфери обігу.

 

35. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

1) кредиторської заборгованості;

2) власного капіталу;

3) джерел залучених коштів;

4) резервів.

 

36. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів цільове фінансування відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) довгострокових фінансових зобов'язань;

4) зобов'язань за розподілом.

 

37. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резерви відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) прибутку нерозподіленого;

4) зобов'язань за розподілом.

 

38. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредити відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел позичених коштів;

3) резервів;

4) заборгованості бюджету.

 

39. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги) відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) резервного капіталу;

4) заборгованості бюджету.

 

40. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість за податками й платежами відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) кредиторської заборгованості;

4) зобов'язань за розподілом.

 

41. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість органам страхування відносять до:

1) бюджетного фінансування;

2) джерел залучених коштів;

3) кредиторської заборгованості;

4) власних джерел.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...