Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?1) надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

2) для переоцінки запасів;

3) для проведення переоцінки основних засобів;

4) для проведення перевірки різними організаціями.

 

367. План організації бухгалтерського обліку визначає:

1) зміст;

2) послідовність і строки використання облікових робіт;

3) складання і подання звітності;

4) зміст, послідовність і строки використання облікових робіт, складання і подання звітності.

 

368. Головний бухгалтер має право другого підпису:

1) так;

2) ні;

3) не завжди;

4) раз на рік.

 

369. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях:

1) що порушують чинне законодавство;

2) що відповідають чинному законодавству;

3) що не узгоджені керівником;

4) відсутня така заборона.

 

370. Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:

1) технологу;

2) касиру;

3) керівнику;

4) бухгалтеру по заробітній платі.

 

371. Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є:

1) правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу;

2) посада головного бухгалтера;

3) ведення бухгалтерського обліку;

4) керівник.

 

372. Чисельність облікового апарату і його структура залежить від:

1) обсягу облікових робіт;

2) форми організації і автоматизації обліку;

3) від масштабів виробництва;

4) обсягу облікових робіт, форми організації і автоматизації обліку та від масштабів виробництва.

 

373. Хто встановлює для облікового працівника службові обов’язки:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

374. Хто контролює виконання обов’язків обліковими працівниками:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

375. Посадова інструкція бухгалтера служить насамперед для:

1) чіткого розмежування обов’язків;

2) роботи підрозділів;

3) визначення результатів діяльності;

4) чіткого розмежування обов’язків, роботи підрозділів та визначення результатів діяльності.

 

 

376. Підприємство самостійно:

1) визначає облікову політику;

2) обирає форми бухгалтерського обліку;

3) розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності;

4) визначає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку та розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності. 

377. Одним з найголовніших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах є:

1) Наказ про облікову політику підприємства;

2) Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

3) заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

4) Наказ про облікову політику підприємства, Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера та заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера.

378. Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює:

1) Міністерство фінансів України;

2) Міністерство юстиції України;

3) Статистичне управління;

4) Міністерство праці.

 

379. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності погоджуються з:

1) держкомстатом України;

2) Міністерством фінансів України;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) держкомстатом, Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів України.

 

380. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї:

1) керівником підприємства;

2) головним інженером;

3) головним механіком;

4) головним агрономом.

 

381. Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:

1) керівник підприємства;

2) головний бухгалтер;

3) заступник керівника підприємства;

4) касир.

 

382. В якому документі визначають функційні обов’язки працівників бухгалтерії:

1) положення про бухгалтерію;

2) в штатному розкладі;

3) в наказі керівника;

4) в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

 

383. Хто відповідає на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) головний економіст;

4) власник підприємства або уповноважена ним особа.

 

384. В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:

1) посадовій інструкції;

2) статуті підприємства;

3) штатному розкладі;

4) головній книзі.

 

385. Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації підприємства несе:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) ліквідаційна комісія;

4) економіст.

 

386. План організації бухгалтерського обліку містить:

1) план звітності;

2) план рахунків та їх кореспонденцію;

3) план інвентаризації;

4) план звітності, план рахунків та їх кореспонденції та план інвентаризації.

 

 

387. План документації і документообігу складається:

1) на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів;

2) на підставі статуту підприємства;

3) на підставі статутного фонду;

4) на підставі спеціалізованих форм документів.

 

388. План документообігу розробляє:

1) головний бухгалтер;

2) головний агроном;

3) головний зоотехнік;

4) керівник підприємства.

 

389. План інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації;

2) затвердження форм бухгалтерського обліку;

3) план організації бухгалтерського обліку;

4) графік документообігу.

 

390. Хто призначає на посаду працівників бухгалтерії:

1) головний бухгалтер;

2) власник підприємства;

3) керівник підприємства;

4) начальник відділу кадрів.

 

391. При організації обліку важливою умовою э знання апаратом бухгалтерії законів, положень та інструкцій по веденню обліку:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

392. В залежності від місця узагальнення даних бухгалтерського обліку по формі організації поділяють:

1) централізований;

2) децентралізований;

3) простий і складний;

4) централізований і децентралізований.

 

393. Опрацьовані первинні документи передаються:

1) керівнику;

2) економісту;

3) центральній бухгалтерії;

4) нікуди не передаються.

 

394. Функції бухгалтерії головного підприємства або центральної бухгалтерії зводяться до перевірки звітності і складання узагальненої в цілому по підприємству:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

395. Кожне підприємство складає план організації бухгалтерського обліку, визначає зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

396. План рахунків та їх кореспонденція затверджується на кожному підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

397. План проведення інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства;

2) строки і порядок інвентаризації грошей в касі та на рахунках в банках;

3) строки і порядок інвентаризації розрахунків;

4) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства, грошей в касі та на рахунках в банках та інвентаризації розрахунків.

 

398. План інвентаризації дозволяє уникнути порушень ритму роботи підприємства:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

399. За організацію архіву відповідальність несе:

1) економіст;

2) фінансист;

3) керівник або головний бухгалтер;

4) головний інженер.

 

400. На підприємстві архівні документи повинні зберігатись в окремому приміщенні:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

 

Список рекомендованої літератури.

1. Про бухгалтерський облік та звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996. - Харків, 1999.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Мінфін України, 30.11.1999р., №291.-Харків, 1999.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Мінфін. України, 30.11.1999 р., №291. -Харків, 1999.

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, підручник: / за ред. Ф.Ф. Бутинця / Ф.Ф. Бутинець - Житомир: ЖТТІ, 2000. -218 с.

5. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – К.: Алерта-2010.-С.402 с.

6. Галкин А.Ф. Теория бухгалтерського учета / А.Ф. Галкин, Г.И. Войчук, Н.Ф. Огийчук. - М.: Статистика, 1976. - 340 с.

7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Н.М. Грабова. - К.: Вища пік., 1986.-310 с.

8. Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета / А.Н. Кузьминский. К.: Высш. шк., 1990. - 253 с.

9. Малышев И.В. Теория бухгалтерского учета / И.В. Малышев. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 263 с.

10. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. - М.: Финансыі и статистика, 1983.-271 с.

11. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 279 с.

12. Палий В.Ф. АСУ и проблеми теории бухгалтерського учета / В.Ф. Палий, Я.В Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1981.

13. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 367 с.

14. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник. / Н.М. Ткаченко. - К.: А.С.К., 2000.

15. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В.Г. Швець. - К.: Знання, 2004. - 445 с.

16. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / М.Т. Білуха. -К., 2000.-692 с.

17. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Линник. -К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

18. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.

19. Мних Є.В. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти) / Є.В. Мних, В.Є. Швець, І.Й. Яремко. - Л.: Каменяр, 2000. - 208 с.

20. Остапюк М.Я. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): монографія / М.Я. Остапюк, И.Я. Даньків, М.Р. Лучко. –Ужгород: УжДУ, 1998. - 148 с.

21. Періодичні видання: «Облік і фінанси АПК», «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Все про бухгалтерський облік», «Фінанси України», «Економіка України», наукові фахові збірники та ін.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...