Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основи професійної діяльності репортера 

Тема 1. Професійні стандарти репортерської діяльності

Питання для обговорення:

1. Специфіка репортерської професії: основні складові та критерії. Творчо-виробничі аспекти сучасної репортерської діяльності.

2. Становлення репортерства у вітчизняній журналістиці.

3. Основні посадові обов’язки репортера.

4. Професіоналізм репортера. Вміння та знання репортера.

Завдання:

1. Сформулюйте основні принципи роботи та посадові обов’язки репортерів.

2. Підберіть із ЗМІ відповідні тексти (програми), в яких чітко простежується специфіка роботи репортера. Використайте у відповідях на питання.

3. якими рисами повинен володіти репортер. Наведіть приклади.

4. Моделювання ситуації роботи репортера. у різних ЗМІ.

Література:

1. Василенко М. К. Про ефективність підготовки репортерів за оновленою програмою в Інституті журналістики // Інтернет

2. Шостак М.И. Репортер: профессианализм и этика: Учебное пособие. – М., Изд. РИП-холдинг, 2003. (Є електронна версія)

3. Чекмишев, О. В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : підручник-практикум / О. В. Чекмишев. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. — 129 с.

 

Тема 2. Професійна етика репортера

Питання для обговорення:

1. Порушення професійних стандартів етики: перекручення та замовчування фактів, публічне викриття фактів «на для друку», втручання у приватне життя.

2. Етика роботи з джерелами інформації. Захист анонімних джерел.

3. Етика взаємин з колегами та учасниками подій. Захист інтересів неповнолітніх, жертв злочинів, нещасних випадків, катастроф та ін.

4. Специфіка висвітлення специфічних тем: судових процесів, збройних конфліктів, сексуальних злочинів, суїциду.

5. Принципи висвітлення приватного життя.

6. Етика висвітлення кримінальних справ. Таємниця слідства. Конфіденційність.

7. Етико-правові норми роботи репортера в режимних установах.

Завдання:

1. Моделювання кризових ситуацій та можливих виходів з них, в які може потрапити репортер.

2. Проаналізуйте матеріали ЗМІ на дотримання етичних норм репортера, визначте найпоширеніші порушення професійних стандартів та етики. Визначте можливі шляхи та способи уникнення цих порушень у репортерській практиці.

Література:

 

1. Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле-, відео комунікації / О.Бойко // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. пр. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. – Вип.9. – Ч. 1. – С. 152-156.

2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

3. Добрынин С. А. Тележурналист и документальный герой: взаимодействие на экране и съемочной площадке / С. А. Добрынин. — М. : Ин-т повыш. квалиф. работников телевидения и радиовещания, 2008. — 199 с.4. Дорош Марина. Хто налякає папараці?// http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/4351

5. Журналістська етика у висвітленні питань кримінально-виконавчої системи : [матеріали тренінгу] / Швейцар.-укр. проект «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні». — К. : Біарт-центр, 2010. — 72 с

6. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук.видання / Укл.: Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О., – К.: Ніч лава, 2006. – 100 с.

7. Кузнецов Г. В. ТВ–журналистика: критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. — М. : РИП–холдинг, 2004. — 220 с.

8. Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення. Професійна етика журналіста–інформаційника : практ. посіб. для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. — К. : Інтерньюз Україна, 2006. — 120 с.

9. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие по журналистике / Г. В. Лазутина. — М. : Аспект Пресс, 2000. — 240 с.

10. Медіа–право : для студ. ф–тів/від–нь журналістики / [упоряд. Наталія Петрова, В’ячеслав Якубенко]. — К. : Київ. типографія, 2007. — 280 с.

11. Пашніна О. Відповідальність журналіста під час висвітлення військових конфліктів (на прикладі інформування про війну в Іраку телемережею CNN) / О. Пашніна // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. — Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. — Вип.9. — Ч. 1. — С. 232-236.

12. Право і мас–медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 11 лип. 2006 р. / за ред. В. П. Паліюка, Т. С. Шевченка. — К., 2007. — 176 с.

13. Путівник ретельного журналіста / В. Ар’єв [та ін.]. — К. : Ін–т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. — 176 с.

14. Романюк Оксана. Про папараці і справжніх репортерів// http://www.mediaosvita.com.ua/material/1325

15. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / Мітчел Стівенс ; [пер. з англ. Н. Єгоровець]. — К. : Києво–Могилян. акад., 2008. — 407 с.

16. Телебачення спецоперацій. Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення : моніторинг, методи визначення та засоби протидії : рекомендації щодо принципів відкритої редакційної політики телеканалів / Лігачова Н. Л., Черненко С. М., Іванов В. Ф. — К. : Телекритика, 2003. — 266 с.

17. Телекритика [Електронний ресурс] : Web–сайт. — Електрон. дані та прогр. — Режим доступу: http://www.telekritika.ua. — Назва з екрану.

18. Фінклер Ю. Мас–медіа та влада: технологія взаємин. — Львів : Аз–Арт, 2003. — 212 с.

19. Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / Міхаель Халер ; за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. — К. : АУП : Центр Вільної Преси, 2006. — 308 с.

20. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак. — М. : РИП–холдинг, 2002. — 164 с.

 

 

Тема 3. Організація роботи репортера.

Питання для обговорення:

1. Поліпрофесійність репортера. Специфіка роботи репортера у:

а) друкованих ЗМІ;

б) радіо;

в) телебаченні.

2. Методика планування та організації творчо-виробничої діяльності репортера.

3. Репортер і редакційна політика. Етапи виконання редакційного завдання.

4. Майстерність репортера: запис (записник, диктофон, телефон, зйомка, монтаж). Організація робочого місця.

Завдання:

1. Сформулюйте основні позиції роботи репортера у різних ЗМІ.

2. Назвіть та проаналізуйте етапи виконання репортером редакційного завдання.

Література:

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 495 с.

2. Ким М.Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 349 с.

3. Шостак М.И. Репортер: профессианализм и этика: Учебное пособие. – М., Изд. РИП-холдинг, 2003. (Є електронна версія).

 

 

Змістовий модуль ІІ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...