Главная Обратная связь

Дисциплины:


Формування права та його джерелаПоняття держави

Поняття і ознаки держави. Держава як багатоаспектне явище.

Соціологічний, політологічний та правовий вимір держави.

Поняття державної влади та її джерело в демократичній державі. Держава

як апарат (механізм) політичної влади.

Поняття державного суверенітету, його ознаки. Внутрішній і зовнішній

суверенітет. Суверенітет і суверенні права. Співвідношення державного,

народного та національного суверенітету. Світові інтеграційні процеси і державний суверенітет.

Типологія держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до типології

держави.

6. Функції держави

Поняття функцій держави. Зміст функцій держави і об’єкти їх впливу.

Класифікація функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції держави, їх

характеристика.

Форма держави

Поняття, ознаки та елементи форми держави. Фактори, що зумовлюють

багатоманітність форм держави.

Поняття форми правління та її види.

Поняття державного устрою та його види.

Поняття державно-правового режиму. Демократичний, авторитарний,

тоталітарний державно-правові режими, їх ознаки.

8. Механізм держави і державний апарат

Поняття механізму держави, його співвідношення з державним апаратом.

Загальні риси державних інституцій, що входять до складу механізму держави.

Поняття державного апарату, його ознаки. Поняття та ознаки державного

органу. Класифікація державних органів.

Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ влади як

конституційний принцип організації й діяльності державного апарату.

Поняття державної служби, її види. Державний службовець, посадова

особа державного апарату.

Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих органів державної влади і

органів місцевого самоврядування.

Поняття права

Основні підходи до праворозуміння.

Поняття та ознаки права. Право в об’єктивному та суб’єктивному сенсі.

Право як міра соціальної свободи й відповідальності. Право і його зовнішні

форми (закон, правовий звичай, прецедент, нормативний договір).

Функції права, їх ознаки та класифікація.

Право як соціальна цінність. Загальнолюдський, загальносоціальний та

особистісний вимір цінності права.

10. Право в системі соціального регулюванняПоняття соціальних норм. Загальні риси і види соціальних норм.

Мораль як соціальне явище, її роль у регулюванні суспільних відносин.

Спільні риси та відмінності між правом і мораллю.

Право і політичні норми. Співвідношення між політикою і правом.

Право і релігійні норми. Розмежування між нормами права і релігійними

нормами.

Поняття та ознаки корпоративних норм. Критерії розмежування нормправа і корпоративних норм.

Поняття та групи технічних норм. Техніко-юридичні норми, їх

особливості.

Формування права та його джерела

Поняття та етапи правоутворення.

Поняття форми права. Співвідношення форм права та джерел права.

Основні джерела (форми) права.

Нормативно-правовий акт як основне джерело права в романо-германській

правовій системі. Види нормативно-правових актів.

Правовий звичай: поняття, ознаки, місце в системі джерел права України.

Правовий прецедент: поняття та види. Прецеденти Європейського суду з

прав людини в правовій системі України.

Нормативно-правовий договір: поняття та види.

Загальні принципи права та правова доктрина як джерела права.

Принципи права

Поняття принципів права та їх роль у правовому регулюванні суспільних

відносин.

Види принципів права.

Загальні принципи права.

Міжгалузеві принципи права: поняття та особливості.

Принципи галузей та інститутів права.

13. Правове регулювання суспільних відносин

Поняття правового регулювання суспільних відносин та його властивості.

Співвідношення правового регулювання та правового впливу. Предмет

правового регулювання.

Види правового регулювання.

Способи правового регулювання.

Методи правового регулювання.

Типи правового регулювання, їх специфіка. Поняття правового режиму.Поняття механізму правового регулювання суспільних відносин, його

склад та структура. Обов’язкові та факультативні стадії механізму правового

регулювання.

Ефективність правового регулювання та шляхи її підвищення.

Норми права

Поняття норми права, її ознаки.

Види норм права, їх класифікації.

Структура норми права. Поняття та різновиди структурних елементів норм

права.

Спеціалізовані норми права: їх природа, особливості та значення в

правовому регулюванні. Види спеціалізованих норм права.

Способи викладення норм права в нормативно-правових актах.

Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...